Kaks Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­kat Aru­kü­la, üks Keh­ra noor­te­le

616
B-klas­si noor­mees­te Ees­ti ka­ri­ka või­tis HC Keh­ra: tagareas AL­VAR SOIK­KA, OS­KAR LUKS, DE­NIS LEO­KE, MIH­KEL PARM, MAT­TIAS PÄRL, KRIS­TO­FER LIE­DE­MANN, tree­ner JA­NAR MÄ­GI ja SIL­VAR SA­LU­MÄE, esi­reas AND­RE-MAR­KUS JÜ­RIÖÖ, MAR­TIN KIK­KAS, MART KRUU­SA­LU, DE­NIS VI­NOG­RA­DOV, STE­NER SI­REL.

Aru­kü­la spor­dik­lu­bi 2009 ja hil­jem sün­di­nud poi­sid võit­sid nä­da­la­va­he­tu­sel ko­du­saa­lis Ees­ti ka­ri­ka.

Võõ­rus­ta­jad alis­ta­sid fi­naa­lis Põl­va kä­si­pal­lik­lu­bi/Põl­va spor­dik­lu­bi ühis­võist­kon­na 20:9. Ka üle­jää­nud viis või­tu olid üle­kaa­lu­kad.

D-klas­si pois­te Ees­ti ka­ri­ka või­tis Aru­kü­la SK: tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, SE­BAS­TAIN MÄELT, STEN-MIKK JÜR­GEN­SON, MAR­TEN TEI­NO, ARON SEPP, SE­BAS­TIAN NÕL­VA, RIS­TO KÖST, UKU MA­DIS SÕ­NA­JALG, tree­ner TOI­VO JÄRV, esi­reas SER­GO RA­HU SOO­METS, RE­MI TAP­PER SOO­METS, CAS­PAR MO­LOK, HA­RALD-MANF­RED VIL­BERG, TOO­MAS KAN­GUR, RO­BERT RU­BEN SVIL­BERG, UKU KOR­JUS, osa­les ka Joo­sep Sa­lu­mäe.

Tree­ner And­rus Ro­gen­baum tõi edu alu­se­na esi­le jär­je­pi­de­va har­ju­ta­mi­se. Tal­vel, kui ühist­ree­nin­gud olid spor­di­hoo­nes ko­roo­na­vii­ru­se pii­ran­gu­te tõt­tu kee­la­tud, män­gi­ti õues jää­ho­kit ja lu­mes jalg­pal­li. Ke­va­del jät­ka­ti ühi­seid pal­lit­ree­nin­guid, su­vel ko­gu­ti sit­kust Kää­ri­kul.
„Täh­tis oli koos käia, ras­ke on sel­les va­nu­ses pois­se grup­pi ta­ga­si saa­da, kui tree­ni­mi­se har­ju­mus nõr­ge­neb või kaob. Olu­li­ne on ka lap­se­va­ne­ma­te osa pois­te ut­si­ta­ja­te­na,” rää­kis Andrus Ro­gen­baum.

Aru­kü­la SK pois­test sai Uku Kor­jus tur­nii­ri pa­ri­ma män­gi­ja ja Sten-Mikk Jür­gen­son pa­ri­ma vä­ra­va­va­hi au­hin­na.

B-klas­si nei­du­de Ees­ti ka­ri­ka või­tis Aru­kü­la SK/Mist­ra: ta­ga­reas AND­RUS RO­GEN­BAUM, KER­TU SAS­SIAD, ANE­TE VA­RE, KAR­MEN VAIK­SAR, CA­RO­LY ARU­VEL, SAND­RA PAR­VE, esi­reas KA­RO­LII­NA ELII­SE TAM­MA­RU, ALEK­SAND­RA JEN­NI­FER MED­NI­KO­VA, ANAS­TA­SIA PAV­LO­VA, osa­le­sid ka Ave­li Aa­vik ja tree­ner Ai­var Tru­berg. Fotod Eesti Käsipalliliit

Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel jät­sid Ees­ti ka­ri­ka ko­ju B-klas­sis ehk 2005. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud Aru­kü­la SK/Mist­ra neiud. Tree­ner And­rus Ro­ge­na­bum rää­kis, et ka tüd­ru­kud har­ju­ta­sid su­vest saa­dik püüd­li­kult, in­du li­sas ot­sus ha­ka­ta osa­le­ma esi­mest hooae­ga Ees­ti meist­ri­lii­gas. Tur­nii­ri pa­rim vä­ra­va­vaht oli võt­ja­te oma, Anas­ta­sia Pav­lo­va.

Noor­mees­te B-klas­si Ees­ti ka­ri­ka või­tis HC Keh­ra. Ta­sa­vä­gi­ses esi­ko­ha­heit­lu­ses alis­ta­ti 17:16 Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia. Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Al­var Soik­ka HC Keh­rast.

Tree­ner Ja­nar Mä­gi sõ­nul oli ees­märk jõu­da fi­naa­li, esi­ko­ha­män­gust tu­li rõõ­mu tun­da: „Al­va­ril fi­naal kõi­ge pa­re­mi­ni ei õn­nes­tu­nud, vas­tas­te kait­se võt­tis te­da hoo­le­ga kin­ni. Siis tõu­sis rün­na­kul esi­le Kris­to­fer Lie­de­mann, kait­sesid vä­ga häs­ti Os­kar Luks ja Mih­kel Parm. La­si­me en­da­le vi­sa­ta kõi­ge vä­hem vä­ra­vaid, sa­mas oli­me häs­ti re­sul­ta­tiiv­sed.”

D-klas­sis said kol­man­da ko­ha Mart Raud­se­pa hoo­le-a­lu­sed, HC Keh­ra poi­sid.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab vä­li­suk­se juu­res lae­nu­tus­ka­pi
Järgmine artikkelKaru lõh­kus Muuk­si kü­las õu­na­puid ja mur­dis lam­baid