Kara­tek­lu­bi vaid­lus­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se koh­ta

115
Kuusalu vallamaja.

PARANDATUD: Lisatud täpsustused Priit Seli kommentaari.

Ka­ra­tek­lu­bi IVL saa­tis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le vai­de, mil­les pa­lub tü­his­ta­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se 21. jaa­nua­ril vas­tu võe­tud kor­ral­dus an­de­ka­te noor­te sport­las­te toe­ta­mi­se koh­ta. Klu­bi taot­leb, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon vaa­taks esi­ta­tud taot­lu­sed uues­ti lä­bi ja teeks val­la­va­lit­su­se­le toe­tus­te jao­ta­mi­se osas õig­la­se­ma et­te­pa­ne­ku.

Kok­ku ja­ga­ti Kuu­sa­lu val­la noo­rte­le sport­las­te­le 6000 eu­rot. Toe­tu­se said 18 sport­last seits­mest spor­dik­lu­bist. Val­la­va­lit­sus lan­ge­tas ot­su­se vas­ta­valt ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le.

Spor­dik­lu­bid esi­ta­sid taot­lu­sed toe­tu­se saa­mi­seks es­ma­kord­selt elekt­roo­ni­li­selt. Toe­tu­si soo­vi­ti kok­ku 12 900 eu­ro ula­tu­ses, val­laee­lar­ves on sel­leks 6000 eu­rot. Kui­gi vas­ta­valt an­de­ka­te sport­las­te tun­nus­ta­mi­se kor­ra­le võib ühe­le sport­la­se­le eral­da­da toe­tu­seks ku­ni 1000 eu­rot, ot­sus­tas ko­mis­jon vä­hen­da­da ­mää­ra 800 eu­ro­le.

Pä­rast kor­ral­du­se vas­tu­võt­mist ava­li­kus­ta­ti toe­tus­te jao­tus val­la vee­bi­le­hel, sport­las­te ni­me­sid ega igaü­he­le eral­da­tud sum­ma­sid ei li­sa­tud. Kui Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus le­he­loo jaoks täp­se­mat in­fot, vas­tas val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list, et te­gu on alaea­lis­te­ga ja tu­leb jär­gi­da and­me­kait­se sea­dust. Ta kin­ni­tas, et toe­tust said kõik sport­la­sed, kel­le koh­ta taot­lus esi­ta­ti.

Ka­ra­tek­lu­bist IVL said ne­li sport­last kok­ku 1500 eu­rot toe­tust, Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ne­li sport­last kok­ku 1400 eu­rot, suu­sa- ja rat­tak­lu­bist CFC kaks sport­last kok­ku 1100 eu­rot, Tal­lin­na Vee­mo­tok­lu­bi üks sport­la­ne 800 eu­rot, Kuu­sa­lu Rat­ta­klu­bi ne­li sport­last kok­ku 500 eu­rot Kei­la Swimc­lub`i kaks sport­last kok­ku 400 eu­rot ja Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi üks sport­la­ne 300 eu­rot.

Spor­dik­lu­bi­de­le saa­de­ti sa­ma­su­gu­ne in­fo, li­sa­ti ni­me­li­selt ja koos sum­ma­de­ga üle­vaa­de oma klu­bi sport­las­te­le mää­ra­tud toe­tus­test.

Ka­ra­tek­lu­bi IVL juht ja tree­ner Priit Se­li ei ol­nud sel­li­se in­fo­ja­ga­mi­se­ga ra­hul ning saa­tis val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti­le, vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le Su­lev Vald­maa­le ja Sõ­nu­mi­too­ja­le kir­ja, kus kü­sis, miks on toe­tu­se saa­jad ja sum­mad sa­las­ta­tud, ku­ni 2020. aas­ta­ni on ol­nud toe­tu­se saa­jad ava­lik in­fo. Ta kir­ju­tas, et te­kib kü­si­mus, kas ra­ha on ja­ga­tud õig­la­selt vas­ta­va kor­ra jär­gi või on mõ­ned saa­nud ebaõig­la­selt pal­ju ra­ha.

Kui Priit Se­li oli tut­vu­nud ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni pro­to­kol­li­ga, mil­le­le li­sa­tud sport­las­te ni­me­ki­ri ja nei­le eral­da­tud sum­mad po­le sa­mu­ti ava­li­kud, kir­ju­tas ta Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Mu­ret teeb an­de­ka­te sport­las­te lä­bi­paist­ma­tu ra­ha­ja­ga­mi­ne. Me ta­haks võr­rel­da toe­tu­se saa­ja­te tu­le­mu­si, mil­le alu­sel ja­ga­ti ko­mis­jo­nis ra­ha pai­gu­ta­des sport­la­si A, B, C ja D ka­te­goo­rias­se. Meie klu­bist said toe­tust 4 sport­last, kes on kõik Ees­ti koon­di­se kan­di­daa­did, oma va­nu­sek­las­si­des ja kaa­lu­ka­te­goo­ria­tes Ees­ti ede­ta­be­lis nr 1. Sa­mas kaks meie sport­last pai­gu­ta­ti toetussummade järgi C ja kaks D kategooriasse.“

Ka val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­tud vai­des vii­tab ta sel­le­le, et ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon on jao­ta­nud sportlaste toetussummad 6 kategooriasse, mitte 4, nagu on kirjas ühistegevuse komisjoni 14.01.2021 protokollis. Kas on rikutud protokollis A, B, C ja D kategooriasse sportlaste määramist, lisades meelevaldselt E ja F kategooriasse osa sportlaste toetussummad, või on ühe ja sama kategooria sportlastele jagatud erinevad toetussummad.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Rist­saar kom­men­tee­rib Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Kah­juks po­le jõud­nud veel vai­des­se sü­ve­ne­da, aga kin­ni­tan, et keh­ti­va kor­ra osas ko­mis­jon kri­tee­riu­mi­te­ga ek­sinud ei ole. Keh­ti­va kor­ra­ga on re­gu­lee­ri­tud tin­gi­mu­sed, mil­le alu­sel sport­la­ne tun­nis­ta­tak­se an­de­kaks ja kva­li­fit­see­rub toe­tust taot­le­ma. Ala­sid ja tu­le­mu­si on üs­na ras­ke õig­la­selt võr­rel­da, see­ga la­sub ko­mis­jo­nil tä­na­ma­tu töö sport­la­sed tu­le­mu­se jär­gi pin­ge­rit­ta pan­na. Sel­le hõl­bus­ta­mi­seks on kor­da li­sa­tud nõue spor­dik­lu­bi­le panna oma sport­la­sed möö­du­nud aas­ta tu­le­mus­te jär­gi pin­ge­rit­ta, kui taot­le­jaid on roh­kem kui üks. Kõik se­da ei tei­nud, mis­tõt­tu oli hin­da­misp­rot­sess ko­mis­jo­ni jaoks kee­ru­kam. Ala­ti saab öel­da, et üks või tei­ne oleks pi­da­nud roh­kem saa­ma, aga olen veen­du­nud, et see suu­re selts­kon­na­ga kaa­lu­tud tu­lem on pa­rem ja au­sam, kui ra­ha ja­ga­mi­ne võr­dselt kõi­gi kva­li­fit­see­ru­nud taot­le­ja­te va­hel. Kri­ti­see­ri­ja­telt oo­taks et­te­pa­ne­kuid keh­ti­vas­se kor­da, et edas­pi­di neid ko­mis­jo­nis aru­ta­da ja va­ja­du­sel kor­da täien­da­da.“

Sport­las­te toe­ta­mi­se ja nen­de ni­me­de mit­tea­va­li­kus­ta­mi­se tee­mat uu­ri­ma ha­ka­nud Su­lev Vald­maa tõ­deb, et igal aas­tal on kaas­ne­nud spor­dik­lu­bi­de­le ja an­de­ka­te­le sport­las­te­le taot­lus­te jär­gi eral­da­tud toe­tus­te­ga min­gi ja­ma. Li­saks sel­le­le, et prae­gu keh­tiv kord on ab­surd­ne ja ja­ga­tud ra­ha ka­su­ta­mist ei ole aas­taid kont­rol­li­tud, põr­ku­tak­se käe­so­le­val aas­tal kok­ku ka ra­ha­saa­ja­te eri­li­se sa­las­ta­mi­se­ga.

Ta saa­tis kü­si­mu­se toe­tu­se saa­nud noorsport­las­te ni­me­de ava­li­kus­ta­mi­se koh­ta and­me­kait­se ins­pekt­sioo­ni­le ja sai vas­tu­se, et te­gu on juur­de­pää­su­pii­ran­gu­ta ava­li­ku tea­be­ga, peaks olema leitav valla dokumendiregistris. Sa­mas sai val­la­va­lit­sus and­me­kait­se ins­pekt­sioo­ni sei­su­ko­ha, et spor­di­ga te­ge­le­mi­ne alaea­li­se pu­hul on erae­lus­fää­ri kuu­luv ning kui li­sa­da pree­mia­sum­ma, po­le vä­lis­ta­tud, et ini­me­ne saab pree­miauu­dis­te val­gu­ses mit­te­soo­vi­tud tä­he­le­pa­nu, näi­teks nar­ri­mi­ne koo­lis.

Su­lev Vald­maa: „Sama asutus, kaks erinevat seisukohta. Mi­nu soo­vi­tus on kir­ju­ta­da val­la vas­ta­va­tes­se do­ku­men­ti­des­se – kes ta­hab osa saa­da ava­li­kust ra­hast, on tead­lik ja nõus, et te­ma ni­me või­dak­se ava­li­kus­ta­da.“

Eelmine artikkelVoli­ko­gu al­ga­tas Kurg­la kros­si­ra­ja de­tailp­la­nee­rin­gu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend