ROLAND VI­LE­PA­JU Ka­ha­last sai TO­RE su­ve­laag­ri­te kuld­kor­ral­da­ja tiit­li

357
TO­RE su­ve­koo­li kuld­käi­jat RO­LAND VI­LE­PA­JU in­terv­juee­rib sün­ni­päe­va­nä­da­la vee­bi­saa­tes ühin­gu juht MAR­JU JAA­NI­MÄE.

Jaa­nua­ri lõ­pus 25. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud MTÜ Tu­giõ­pi­las­te Oma Ring Ees­tis ehk TO­RE ju­ha­tu­ses on MAR­JU JAA­NI­MÄE Kol­gast ja AN­GE­LA AL­LIK Raa­si­kult.

Noor­teor­ga­ni­sat­sioo­ni TO­RE uuel ko­du­le­hel leiab juu­be­li pu­hul sal­ves­ta­tud saa­de­te sar­ja. Ühes saa­tes in­terv­juee­rib Kol­ga kesk­koo­li vi­list­la­ne, Kuu­sa­lu val­las noor­soo­töö­ta­ja ame­tis ol­nud Mar­ju Jaa­ni­mäe, TO­RE aren­dus­juht ja ju­ha­tu­se esi­mees, Kol­ga koo­li vi­list­last ja en­da head abi­list Ro­land Vi­le­pa­ju.

In­terv­juus rää­gi­tak­se sel­lest, et Ro­land Vi­le­pa­ju päl­vis TO­RE su­ve­koo­li kuld­käi­ja tiit­li – on küm­nel kor­ral kuu­lu­nud noor­teü­hin­gu su­ve­koo­li kor­ral­dus­mees­kon­da ning ai­da­nud laag­rit lä­bi viia.

„Tih­ti ar­va­me, et tea­me iseen­nast kõi­ge pa­re­mi­ni. Ma ar­va­sin, et tead­sin, aga te­ge­li­kult ei tead­nud en­dast mit­te mi­da­gi. TO­RE on pa­rim koht, kus õp­pi­da iseen­nast tund­ma. To­re­ka­na õpid män­gu­de ja eri si­tuat­sioo­ni­de kau­du, se­da koo­lis te­ge­li­kult ei õpe­ta­ta. Va­het po­le, mi­da sa teed, kui teed se­da rõõ­mu­ga, siis tu­leb see pa­re­mi­ni väl­ja,“ lau­sus 30aas­ta­ne Ro­land Vi­le­pa­ju in­terv­juus.

Ta töö­tab Lool te­gut­se­vas fir­mas Ees­ti Traat ma­si­nao­pe­raa­to­ri­na, ko­du on Ka­ha­la kü­las. Noor­teü­hin­gus TO­RE et­te­võt­mis­tes kaa­sa löö­mist ni­me­tab oma ho­biks ja noor­te­ga te­ge­le­mist sü­da­meas­jaks.

„Va­nus on num­ber pas­sis. Olu­li­ne on, kui­das en­nast tun­ned. Noo­reks jääd se­ni, ku­ni ise ta­had. Ma ei leia, et olek­sin va­na. Suu­dan end noor­te­ga sa­ma­le ta­se­me­le viia, tu­leb läh­tu­da nen­de soo­vi­dest,“ sõ­nas TO­RE kuld­kor­ral­da­ja.

Ta tut­vus TO­RE ühin­gu te­ge­mis­te­ga, kui õp­pis 7. klas­sis ning Mar­ju Jaa­ni­mäe eest­ve­da­mi­sel vii­sid TO­RE liik­med Kol­ga koo­lis lä­bi män­ge: „Siis mõt­le­sin, ta­han ka osa­le­da. Meil ve­das, too­kord oli TO­RE ring meil va­ba­taht­lik-sun­ni­vii­si­li­ne koo­li­tund Mar­ju ju­hen­da­mi­sel. Hak­ka­sin käi­ma Kol­ga noor­te­kes­ku­ses, kus Mar­ju oli noor­soo­töö­ta­ja. Aas­ta hil­jem sain esi­me­se TO­RE-koo­li­tu­se ja sel­lest ajast al­gas mu TO­RE-tee­kond, sil­ma­ring läks ava­ra­maks.“
Ühin­gu su­ve­koo­li­des teeb Ro­land Vi­le­pa­ju en­da sõ­nul kõi­ke, mi­da pa­ras­ja­gu on tar­vis – viib lä­bi peoõh­tuid ja män­ge, toe­tab nõu ja jõu­ga.

Ta on ai­da­nud ka Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se juh­ti, TO­RE ju­ha­tu­se lii­get An­ge­la Al­li­kut Ra­Ku laag­ri­te te­ge­mi­sel ning oma tä­di, Kuu­sa­lu ko­du­tü­tar­de ja noor­te kot­kas­te juh­ti Mar­git-Kar­men Rein­vel­ti rüh­ma et­te­võt­mis­tes. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel õpe­tas Kuu­sa­lu ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te rüh­ma­le tal­ve­laag­ris TO­RE ühin­gu män­ge.

MAR­JU JAA­NI­MÄE on ühingu kon­to­ri­ asutaja
Mar­ju Jaa­ni­mäe hak­kas TO­RE koo­li­tus­tel osa­le­ma aas­tal 1999, kui oli lõ­pe­ta­nud Kol­ga kesk­koo­li, töötas samas koolis ühe aas­ta õpe­ta­ja­na.

TO­RE te­gev­ju­hi­na on ta töö­ta­nud aas­tast 2005 – siis kut­su­ti te­da Kol­ga noor­soo­töö­ta­ja ame­ti kõr­valt ka TO­RE ühin­gus­se töö­le.

„MTÜ asus ise­seis­valt toi­me­ta­ma. Tu­li luua ühin­gu kon­tor, sa­mal ajal te­gi­me Kol­gas noor­te jõu­lu­ko­du­sid, noor­teöid. Aas­tal 2008 käi­vi­ta­si­me Kol­gas TO­RE gru­pi, mil­les oli ka Ro­land Vi­le­pa­ju,“ mee­nu­tab ta.

„Noor­te­ga töö­ta­va ini­me­se­na üt­len, et TO­RE rin­gi käi­vi­ta­mi­ne üks­kõik, ku­hu sat­tu­sin, kas koo­li, prak­ti­ka­koo­li, noor­te­kes­ku­ses­se, oli ala­ti pa­rim ot­sus. Tä­nu sel­le­le õn­nes­tus mul kõi­ge pa­re­mal moel noo­ri kaa­sa­ta, nen­de­ga vä­ga hea kon­tak­t luua ja seda hoi­da, ka nen­de ene­sea­ren­guks jõud­salt eda­si lii­ku­mi­seks va­ja­lik­ke tin­gi­mu­si luua. Olen ko­ge­nud ning veen­du­nud TO­RE prog­ram­mi vä­ga po­si­tiiv­ses mõ­jus noo­re ini­me­se ene­se­leid­mi­sel, suht­le­mis- ja toi­me­tu­le­ku os­kus­te ku­ju­ne­mi­sel ning isik­sus­li­ku aren­gu plaa­nis.“

TO­RE lo­gol on noor­teü­hin­gu mas­kott pu­na­ne ele­vant.

Inim­sõb­ra­lik ja koos­töö­le suu­na­tud mõt­te­viis
MTÜ Noor­teü­hing Tu­giõ­pi­las­te Oma Ring Ees­tis ehk TO­RE on noor­teor­ga­ni­sat­sioon, mis loo­dud 2000. aas­tal, et koo­li­des ja ko­gu ühis­kon­nas tu­leks juur­de ini­me­si, kes kan­na­vad ja le­vi­ta­vad inim­sõb­ra­lik­ku ning koos­töö­le suu­na­tud mõt­te­vii­si. Noor­te kaa­sa­mi­se kau­du tu­leks roh­kem õpi­la­si, kes on sal­li­vad, osa­ka­vad mär­ga­ta prob­lee­me, on val­mis ole­ma teis­te­le toeks.

TO­RE al­gu­sae­ga ar­ves­ta­tak­se aas­tast 1996, kui Kuu­sa­lust pä­rit ja Kuu­sa­lu kesk­koo­lis va­rem õpe­ta­ja ol­nud Ai­li Praks al­ga­tas Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se pro­jek­ti­ju­hi­na pro­jek­ti Oma Ring – Soo­me tu­giõ­pi­las­te prog­ram­mi ees­ku­jul. Tal­le asus ap­pi psüh­hiaa­ter El­lu Eik, töö­ta­ti väl­ja Ees­ti olu­des­se so­biv prog­ramm. Aas­tal 1999 lii­tus koo­li­ta­ja Ülo Vih­ma. Kol­me­ke­si loo­di MTÜ Noor­teü­hing TO­RE. Ku­ju­nes väl­ja tä­ni­ni te­gut­sev noor­teü­hing, mil­lel on oma süs­teem ja me­too­di­ka noor­te mõt­te­vii­si ku­jun­da­mi­seks.

TO­RE­ga on prae­gu­seks lii­tu­nud 82 koo­li või noor­te­kes­kust. Ida-Har­jus on TO­RE rin­gid Keh­ra güm­naa­siu­mis, kus noo­ri ju­hen­da­vad Leo Kau­po Ki­vi­rand ja An­ne Pär­tel, Raa­si­ku noor­te­kes­ku­ses, kus ju­hen­dab An­ge­la Al­lik, ja hil­ju­ti lii­tus Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­kool, seal ju­hen­dab noo­ri Kil­lu Vä­lis­te.

Ühing saab ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­milt noor­te­ühin­gu­te aas­ta­toe­tust. Ala­tes aas­tast 2019 on MTÜ TO­RE mi­nis­tee­riu­mi st­ra­tee­gi­li­ne part­ner 2019-2021. Vas­ta­valt te­ge­vus­toe­tu­se le­pin­gu­le pa­nus­ta­vad ühin­gu eest­ve­da­jad tu­giõ­pi­las­te­ge­vu­se laien­da­mis­se koo­li­des ning pa­ku­vad tu­ge noor­te­le suu­na­tud te­ge­vus­tes.

Noor­teü­hing TO­RE on koo­li­ra­hu prog­ram­mi ja kiu­sa­mis­va­ba ha­ri­dus­tee üks loo­jaid, koos­tööd te­hak­se mit­me or­ga­ni­sat­sioo­ni ja asu­tu­se­ga.

Li­saks TO­RE ju­hen­da­ja­te koo­li­tu­se­le kor­ral­dab ühing noor­te­le ja ju­hen­da­ja­te­le va­ba­riik­lik­ke kon­ve­rent­se, üld­koo­so­le­kuid, su­ve­koo­le. TO­RE võib ol­la koo­li­des rin­gi­na, aga ka va­lik­kur­su­se­na.

TO­RE sün­ni­päe­va tä­his­ta­ti ot­seü­le­kan­de­na Fa­ce­boo­kis, te­gev­mees­kond oli stuu­dios. Aas­ta al­gu­ses te­gid ühin­gu noo­red sün­ni­päe­va­tor­te, pil­te ja­ga­ti 41 tor­dist. Sün­ni­päe­va aas­tal lä­heb TO­RE ka­na­li­tes eet­ris­se 25 saa­det, valmis on viis esi­mest saa­det.

„Peagi algab uute juhendajate väljaõpe, koolidel on võimalus liituda,“ ütleb TORE juht.

Eelmine artikkelRaa­si­ku pe­rears­ti­kon­kurss nur­jus
Järgmine artikkelAeg­vii­du 251 aad­res­si­le tea­vi­tus kii­re in­ter­ne­ti koh­ta