Voli­ko­gu al­ga­tas Kurg­la kros­si­ra­ja de­tailp­la­nee­rin­gu

189
Kurg­la kü­la­rah­va, val­la­va­lit­su­se ja mo­tok­lu­bi esin­da­ja­te kok­ku­saa­mi­se kesk­mes oli elekt­ri­li­ne kros­si­ra­tas, mis tu­le­vi­kus peaks la­hen­da­ma ko­ha­lik­ke ela­nik­ke häi­ri­va mü­rap­rob­lee­mi.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas Kurg­la kü­las Räh­ni ja Lõo­ke­se ka­tast­riük­sus­te ja nen­de lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu.

Pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se al­ga­tas val­la­va­lit­sus, ku­na Kurg­la kros­si­ra­da asub rii­gi­maal ning se­da on või­ma­lik mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se taot­le­da vaid de­tailp­la­nee­rin­gu kau­du. No­vemb­ris Kurg­las toi­mu­nud val­la­va­lit­su­se, mo­tok­lu­bi ja ko­ha­li­ke ela­ni­ke kok­ku­saa­mi­sel rää­kis val­la­va­nem And­re Sepp, et val­la­va­lit­sus soo­vib pla­nee­rin­gu koos­ta­da ka­he­le rii­gi­maa tü­ki­le, mil­le suu­rus on kok­ku 27 hek­ta­rit ning see­jä­rel taot­le­da maa rii­gilt val­la­le. Koh­tu­mi­sel kü­si­ti ela­ni­ke ar­va­mu­si, kas ja mil­li­seid puh­ke- ja spor­di­te­ge­vu­si võiks sin­na ka­van­da­da. Pa­ku­ti, et seal võik­sid ol­la ka mat­ka­ra­jad ja disc­gol­fi­ra­da.

Vo­li­ko­gus al­ga­ta­tud pla­nee­rin­gua­la suu­rus on esial­gu ka­van­da­tust tun­du­valt väik­sem, 6,5 hek­ta­rit. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus esi­tas eel­ne­valt maa-ame­ti­le ar­va­mu­se aval­da­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se, läh­te­sei­su­ko­had ning kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se al­ga­ta­ma jät­mi­se eel­nõu li­gi­kau­du 21,5 hek­ta­ri suu­ru­se ala pla­nee­ri­mi­seks. Kuid maa-amet ei pi­da­nud põh­jen­da­tuks nii suu­re ala mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se and­mist ega ol­nud nõus ko­gu ala­le de­tailp­la­nee­rin­gu te­ge­mi­se­ga.

„Al­ga­ta­me pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ik­ka, ku­na val­la hu­vi on Kurg­las aas­taid ol­nud kros­si­ra­da sel­les mõt­tes sea­dus­ta­da, et olek­sid sel­ged maa- ja oman­di­suh­ted. Prae­gu asub kros­si­ra­da võõ­ral maal, osa­li­selt on see rii­gi-, osa­li­selt re­for­mi­ma­ta rii­gi­maal, soo­vi­me sel­le maa taot­le­da mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se, “ üt­les Aa­re Ets.

De­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tak­se mo­tok­ros­si- ja mä­gi­jalg­rat­ta har­ju­tus­ra­ja aren­da­mist ning sel­leks tin­gi­mus­te mää­ra­mist. Ka­van­da­ta­vad te­ge­vu­sed on suu­na­tud eel­kõi­ge Raa­si­ku val­la ela­ni­ke­le va­ba aja veet­mi­seks ning har­ju­ta­mi­seks, mit­te võist­lus­te korraldamiseks. Pla­nee­rin­gu­ga muu­de­tak­se kros­si­ra­jaa­lu­ne maa ühis­kond­li­ke ehi­tis­te maaks, mää­ra­tak­se ehi­tu­sõi­gus ja hoo­nes­tus­tin­gi­mu­sed, la­hen­da­tak­se juur­de­pää­sud, liik­lus­kor­ral­dus, teh­no­võr­gud. Pla­nee­rin­gu käi­gus viiak­se lä­bi ro­he­võr­gus­ti­ku tu­gia­lal elut­se­va­te lii­ki­de uu­ring, dend­ro­loo­gi­li­ne in­ven­tuur, mü­rauu­ring mü­ra­kait­se­meet­me­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks, uu­rin­gu­te tu­le­mu­si peab pla­nee­rin­gu­la­hen­du­se koos­ta­mi­sel ar­ves­se võt­ma. Pla­nee­ri­da tu­leb ka mü­ra­tõk­ke­meet­med ja kait­se­hal­jas­tus, nä­ha et­te meet­med tol­mu ja muu õhu­saas­te le­vi­ku pii­ra­mi­seks.

„De­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­jat veel po­le, see tu­leb val­la­va­lit­su­sel nüüd lei­da,“ sõ­nas Aa­re Ets.

Eelmine artikkelÕpe­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelKara­tek­lu­bi vaid­lus­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se koh­ta