Kuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend

220
Kuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend ja õpe­ta­jad, vasakul KARL KUUSE ja paremal TAURI TIITSO.

Möö­du­nud nä­da­lal te­gid lõ­puek­sa­mi ja said mad­ru­se pa­be­rid Kuu­sa­lu koo­li 11. klas­si 21 õpi­last, kes va­li­sid va­li­kai­neks va­nem­mad­ru­se õp­pe. Noo­ri õpe­ta­sid Karl Kuu­se ja Tau­ri Tiit­so Pär­nu Me­ren­dus­kes­ku­sest, koo­li­tust ra­has­tas Kuu­sa­lu vald. Õpe al­gas aas­ta ta­ga­si jaa­nua­ris. Kuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­se len­nu lõ­pe­ta­mist ka­jas­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val ETV uu­dis­te­saa­de „Ak­tuaal­ne kaa­me­ra“. Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­ne, koo­li­ta­ja Karl Kuu­se lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Suur tä­nu Kuu­sa­lu kesk­koo­li en­di­se­le di­rek­to­ri­le Vel­lo Sat­si­le, kes oli nii-öel­da peaar­hi­tekt ja lõi vun­da­men­di, et sai­me koo­li­tu­se lä­bi viia. Tei­sed pea­kan­ge­la­sed on õpi­la­sed, kes lä­bi­sid kur­su­se ta­va­pä­ra­se koo­li­töö kõr­valt.“ Madruseõppest kirjutame pikemalt järgmises Sõnumitoojas.

Eelmine artikkelKara­tek­lu­bi vaid­lus­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se koh­ta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la pe­su­ma­ja avab ap­ril­lis uk­sed