Kaitseministeerium jättis omavalitsuste ettepanekud arvestamata

21
Soodla harjutusvälja kaart

Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis kait­se­mi­nis­tee­rium Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du­le (ELVL) ning 8 oma­va­lit­su­se­le, seal­hul­gas Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, mil­les tä­na­tak­se Ees­ti oma­va­lit­sus­lii­tu ja oma­va­lit­su­si, kes esi­ta­sid mär­ku­si va­ba­rii­gi va­li­tu­se mää­ru­se „Kait­se­väe ja Kait­se­lii­du har­ju­tus­väl­ja­ga seo­ses hü­vi­ti­se maks­mi­se tin­gi­mu­sed ja kord“ eel­nõu­le.

Kir­ja­le oli li­sa­tud kõi­ki oma­va­lit­sus­te ja lin­na­de-val­da­de lii­du teh­tud pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid hõl­mav koos­kõ­las­tus­ta­bel koos vas­tus­te­ga ning mää­ru­se eel­nõu ja se­le­tus­kir­ja muu­de­tud ning täien­da­tud teks­tid. Mää­rus hak­kab re­gu­lee­ri­ma hü­vi­ti­se maks­mist oma­va­lit­sus­te­le, kel­le ter­ri­too­riu­mil paik­neb har­ju­tus­vä­li ning ta­ris­tu ka­su­ta­mi­ne puu­du­tab olu­li­selt või ku­hu ula­tub sel­le ka­su­ta­mi­se­ga kaas­nev olu­li­ne häi­ring.

Esi­mest kor­da saa­de­ti eel­nõu oma­va­lit­sus­te­le koos­kõ­las­ta­mi­seks juu­li lõ­pus. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­tis oma et­te­pa­ne­kud eel­nõus­se 7. au­gus­til, li­saks te­gid 17. au­gus­til Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt koos Alu­ta­gu­se, Ants­la ja Rõu­ge val­la­va­ne­ma­te ning Nar­va-Jõe­suu lin­na­pea­ga kait­se­mi­nis­ter Han­no Pev­ku­ri­le kuue oma­va­lit­su­se sei­su­koh­ta­de­ga ühis­pöör­du­mi­se. Sel­les tea­ta­sid nad, et ei toe­ta mää­ru­se eel­nõud. Pea­mi­se põh­ju­se­na ni­me­ta­ti, et eel­nõu ei koht­le oma­va­lit­su­si võrd­selt, sest nii­ni­me­ta­tud ta­lu­mis­hü­vi­tis on eel­nõus seo­tud ter­ri­too­riu­mil asu­va­te elu­ruu­mi­de ning ela­ni­ke hul­ga­ga. See kal­lu­tab nen­de ar­va­tes kaa­lu­kee­le ti­hea­sus­tu­se­ga oma­va­lit­sus­te poo­le. Kuue oma­va­lit­sus­ju­hi kaks pea­mist et­te­pa­ne­kut olid muu­ta hü­vi­ti­se mää­ra­mi­se alu­seid ning suu­ren­da­da kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ja kol­me har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la.

Eel­nõu jär­gi moo­dus­tab hü­vi­ti­sest kol­man­di­ku har­ju­tus­väl­ja ja sel­le mõ­jua­la pin­da­la hü­vi­tis ning kaks kol­man­dik­ku elu­ruu­mi­de hü­vi­tis. Oma­va­lit­sus­juh­ti­de et­te­pa­ne­ku ko­ha­selt peaks see koos­ne­ma ka­he kol­man­di­ku ula­tu­ses har­ju­tus­väl­ja pin­da­la ja kol­man­di­ku osas mõ­jua­la hü­vi­ti­sest. Har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la mää­ra­tak­se eel­nõu ko­ha­selt kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni, Sood­la, Sir­ga­la ja Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja­de pu­hul 4000 meet­rit ehk 4 ki­lo­meet­rit har­ju­tus­väl­ja pii­rist. Oma­va­lit­sus­juh­ti­de et­te­pa­nek oli, et see oleks 10 000 meet­rit ehk 10 ki­lo­meet­rit har­ju­tus­väl­ja pii­rist.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pak­kus väl­ja, et oma­va­lit­sus­te­le maks­tav hü­vi­tis koos­neks li­saks pin­da­la hü­vi­ti­se­le ela­ni­ku ta­lu­vus­hü­vi­ti­sest, mi­da ar­ves­ta­tak­se mõ­jua­la­le re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke ar­vu jär­gi. Sa­mu­ti teh­ti et­te­pa­nek li­sa­da mää­ru­ses­se, et kait­se­mi­nis­tee­rium ta­gab rii­gi­kait­se­li­sest te­ge­vu­sest era- ja ko­ha­li­ke­le tee­de­le teh­tud kah­ju kõr­val­da­mi­se.

Tä­na­vu saa­vad oma­va­lit­su­sed hü­vi­tist vas­ta­valt hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pe­le. Kui see on väik­sem, kui uue mää­ru­se eel­nõu jär­gi 2024. aas­taks ka­van­da­tud hü­vi­tis, maks­tak­se 2023. aas­ta koh­ta hü­vi­tist suu­re­mas sum­mas. Ani­ja vald saaks vas­ta­valt va­ra­se­ma­le le­pin­gu­le 35 571,64 eu­rot, juu­lis saa­de­tud eel­nõu jär­gi saaks 56 805 eu­rot. Kuu­sa­lu vald saab le­pin­gu jär­gi 142 160, 88 eu­rot, juu­lis koos­kõ­las­ta­mi­seks saa­de­tud mää­ru­se jär­gi oli hü­vi­tis 150 715 eu­rot. Eel­nõus, mis möö­du­nud nä­da­lal oma­va­lis­tu­se­le saa­de­ti, on Ani­ja val­la­le tä­na­vu maks­tav hü­vi­tis 57 103 eu­rot, Kuu­sa­lu vald saab 146 239 eu­rot. Oma­va­lit­sus­te saa­de­tud et­te­pa­ne­kud uu­de eel­nõus­se ei läi­nud.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor käis 6. sep­temb­ril koos ELV­Li nõu­ni­ku Kal­le Too­me­ti ja Ants­la abi­val­la­va­ne­ma Kur­met Müür­se­pa­ga kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se amet­ni­ke­le oma­va­lit­sus­te et­te­pa­ne­kuid sel­gi­ta­mas.

„Sai­me suh­te­li­selt ühe­se vas­tu­se, et meie et­te­pa­ne­ku­te­ga ei saa ar­ves­ta­da ning ta­lu­mis­hü­vi­tis on just nii suur, na­gu mi­nis­tee­rium on et­te näi­nud. Na­gu nä­ha, ühe­gi meie et­te­pa­ne­ku­ga ei ar­ves­ta­tud­ki,“ tõ­des Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et oma­va­lit­su­sed ei soo­vi sel­le­ga lep­pi­da ning möö­du­nud nä­da­lal saa­tis ELVL mi­nis­tee­riu­mi­le vas­tu­kir­ja, mil­les an­tak­se tea­da, et oma­va­lit­su­sed oo­ta­vad rii­gilt ja kait­se­mi­nis­tee­riu­milt jät­ku­valt suu­re­mat vas­tu­tu­le­lik­kust hü­vi­ti­se mää­ra­mi­sel, eri­ti har­ju­tus­väl­ja­de osas, kus ka­su­ta­tak­se suu­re­ka­liib­ri­li­si rel­vi.

„See­ga jää­me va­ra­se­ma sei­su­ko­ha juur­de ja kut­su­me üles tu­le­vi­kus veel­kord kaa­lu­ma, et mõ­jua­la oleks hü­vi­ti­se mää­ra­mi­se mu­de­lis suu­rem kui 4 ki­lo­meet­rit ja ini­me­se mõ­ju ta­su suu­ru­se­le väik­sem, kui an­tud eel­nõu­ga ka­van­da­tud,“ on öel­dud sel­les kir­jas.

Eelmine artikkelAnija valla noorsootöö ümarlaud
Järgmine artikkelKiiu mõisa fassaadi remont