Kiiu mõisa fassaadi remont

59
Kiiu mõis

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da liht­han­ke Kiiu mõi­sa fas­saa­di re­konst­ruee­ri­ja leid­mi­seks. Pak­ku­mi­sed tu­li esi­ta­da 2. ok­toob­riks, töö tähtaeg on 2. no­vemb­er, kui ilm lubab. Täh­ta­jaks esi­ta­ti 2 pak­ku­must. Sood­saim pak­ku­mi­ne on 5600 eu­rot. Val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel sel­gi­tas, et kui­gi Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mis­tööd lõp­pe­sid viis aas­tat ta­ga­si, on hoo­ne esi­kül­jel niis­kus­kah­jus­tu­sed, sest vestibüüli ka­tus oli va­le kal­de­ga, vih­ma­ve­si lan­ges ma­ja sei­na­le ja rik­kus fas­saa­di. Ri­ku­tud ko­had tu­leb kat­ta il­mas­ti­ku­kind­la kroh­vi­ga ning pa­ran­da­tak­se ka hoo­ne vä­list­rep­pi. Vestibüül sai te­ma sõ­nul uue ka­tu­se paar nä­da­lat ta­ga­si, need tööd läk­sid maks­ma 1500 eu­rot.

Eelmine artikkelKaitseministeerium jättis omavalitsuste ettepanekud arvestamata
Järgmine artikkelKuusalu vallavalitsus sulgeb Loksa-Vihasoo-Tammispea eribussilii­ni