Kait­sea­la­de päe­val käis Ida-Har­jus koos gii­di­de­ga loo­du­ses mi­tu­sa­da mat­ka­jat

644
Tun­tud mat­ka­mees KUN­NAR KA­RU Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­ses. Fo­to Kai­ri Kil­ling

„Sõ­num kait­sea­la­de päe­vast le­vis pal­ju laie­malt, kui oli kü­las­tus­hooa­ja avaü­ri­tu­sel osa­le­jaid,“ kom­men­tee­rib idee al­ga­ta­ja KAI­SA LIN­NO La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gust.

Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va tä­his­ta­mi­se ka­vas oli pü­ha­päe­val, 24. mail La­he­maa rah­vus­par­gi Kuu­sa­lu val­da ula­tu­vas osas 13 mat­ka või prog­ram­mi ning matk Uba­ri maas­ti­ku­kait­sea­lal. Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­lal Ani­ja val­las pa­ku­ti mat­ka­mis­või­ma­lu­si Aeg­vii­du kan­dis ja Voo­sel. Mat­ka­ma kut­su­ti ka kait­se all ole­vas­se Ani­ja mõi­sa­par­ki.

Idee al­ga­ta­ja, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­ja Kai­sa Lin­no üt­leb, et hin­dab al­ga­tust edu­kaks: „Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va tä­his­ta­tud kesk­kon­naa­me­ti kor­ral­da­tud mat­ka­de­ga, see­kord tä­his­ta­si­me ko­ha­li­ke tu­ris­miet­te­võt­ja­te hooa­ja avaü­ri­tu­se­na. Eri­ti äge on see, et Eu­roo­pa kait­sea­la­de lii­du Eu­ro­parc vee­bi­le­hel on Ees­ti eral­di väl­ja too­dud ja mär­gi­tud, et Eu­roo­pas tä­his­ta­ti se­da päe­va pi­gem vir­tuaal­selt, aga Ees­tis oli 37 kait­sea­lal kok­ku 65 üri­tust loo­du­ses.“

Kor­ral­da­jaid oli te­ma sõ­nul Ees­tis üle 70. Sõ­nu­mit ai­ta­sid le­vi­ta­da Ees­ti Maa­tu­rism, Puh­ka Ees­tis, Loo­du­se Om­ni­buss, Ees­ti Mat­ka­liit, Ees­ti Maaü­li­kool, RMK, kesk­kon­naa­met.

„Kuu­sa­lu val­las läks val­da­valt vä­ga häs­ti. Kõi­ge roh­kem kü­las­ta­ti me lam­ba­ta­lu­sid – Tam­mis­tul ning ka Uu­ri kü­las Ii­sa­ka ta­lus koos La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja­ga võe­ti vas­tu mi­tu grup­pi. Esialg­se ta­ga­si­si­de jär­gi oli Ida-Har­jus klien­te ehk kü­las­ta­jaid 257, igal pool oli osa­le­jaid küm­me­kond,“ rää­kis Kai­sa Lin­no.

Ta li­sas, et teeb koos­tööd Ees­ti Maaü­li­koo­li­ga, saa­dab kor­ral­da­ja­te­le ta­ga­si­si­de kü­sit­lu­se õp­pe­jõud ana­lüü­si­vad, kui­das akt­sioon kor­da läks.

Kai­sa Lin­no oli giid Kol­ga­kü­la fil­mi­võ­te­te pai­ku tut­vus­ta­nud mat­kal. Ta ju­tus­tas, et väik­se­mas gru­pis ku­ju­nes paa­ri­tun­ni­ne ja­lu­tus­käik si­su­li­selt kva­li­teet­se­maks kui suu­re­ma gru­pi­ga, oma­va­he­li­ne suht­lus oli lä­he­da­sem: „Üks Itaa­lias fil­mi­krii­ti­ku­na töö­ta­nud noor­mees va­lis ekst­ra Kol­ga­kü­la fil­mi­võ­te­te mat­ka, tu­li Tal­lin­nast. Ta on nüüd ela­nud Ees­tis, os­kab ka ees­ti keelt. Ta oli üri­tu­sest vä­ga vai­mus­ta­tud.“

Kol­ga­kü­la mo­biil­ses in­fo­koh­vi­kus pa­ku­ti pü­ha­päe­val sup­pi ja soo­vi­ta­ti kü­las­tus­pai­ku. Fo­to Peep Lin­no

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja juur­de oli sel­leks päe­vaks too­dud mo­biil­ne in­fo­koh­vik, mis on ehi­ta­tud trei­le­ri­le, val­mis­ta­ti Lea­de­ri-prog­ram­mi toel eel­mi­sel aas­tal. Koh­vi­kus ja­ga­ti mat­ka­lis­te­le ja möö­da­sõit­ja­te­le sup­pi, tut­vus­ta­ti La­he­maa piir­kon­na kait­sea­la­de päe­va ka­va. In­fo­koh­vi­ku­ga plaa­ni­tak­se su­vel sõi­ta RMK park­la­tes­se või kü­lap­lat­si­de­le, et tee­nin­da­da Kuu­sa­lu val­la kü­las­ta­jaid La­he­maal. Ko­roo­na-pan­dee­mia jä­rel on tu­ris­mi kee­ru­li­ne pla­nee­ri­da, aga su­ve jook­sul ta­haks koh­vi­ku loo­du­ses­se pai­gal­da­da, tõ­des Kai­sa Lin­no.

Matk KUN­NAR KA­RU jäl­ge­des
Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­kus kor­ral­das kait­sea­la­de päe­val mat­ka­ma­ra­to­ni „Ka­ru jäl­ge­des“ – lii­gu­ti koos Kun­nar Ka­ru­ga, kes on lu­ba­nud mat­ka­ta Ees­ti­maal tu­hat ki­lo­meet­rit. Kes­ku­se juht Ma­ri­lin Peh­ka kii­dab, et 22 osa­le­jat olid tõe­li­sed te­gi­jad, matk läks kor­da – mat­ka­ti 49 ki­lo­meet­rit.

„Esial­gu käi­si­me 10 ki­lo­meet­rit kõn­ni­kep­pi­de­ga, siis 15 ki­lo­meet­rit 5ki­log­ram­mi­se ras­ku­se­ga ja vii­ma­sel eta­pil julgustasime Kun­nar Ka­ru Pauk­jär­ve uju­ma. Aeg oli hi­li­ne, kõik uju­ma ei jõud­nud, ela­si­me Kun­nar Ka­ru­le kaa­sa. Järg­mi­sel päe­val läks ta eda­si Saa­re­maa­le mat­ka­ma. Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks on mat­ka­mees lä­bi­nud 900 ki­lo­meet­rit,“ rää­kis kes­ku­se juht.

Rat­ta­mat­kal käis Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul 6liik­me­li­ne pe­re Kuu­sa­lust ja ka­nuu­mat­kal Sood­la jõel oli 13 paat­kon­da. Kõr­ve­maa mat­ka­ma­ra­ton on ka­vas te­ha tra­dit­sioo­ni­li­seks, kor­ra­ta tu­le­val aas­tal.

 

Eelmine artikkelKujut­lus Ani­jast
Järgmine artikkelPolii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 20. mai 2020 is­tun­gil