Ani­ja mõi­sa­par­gis tut­vus­ta­ti eri tant­sus­tii­le

118
Ani­ja esi­me­sel tant­su­päe­val esi­ne­sid 8 kol­lek­tii­vi, kes tut­vus­ta­sid küm­met tant­sus­tii­li. Fo­to Ka­ta­rii­na Põld­ma

Lau­päe­val, 12. juu­nil Ani­ja mõi­sas toi­mu­nud tant­su­päe­val esit­le­ti küm­met tant­sus­tii­li ala­tes klas­si­ka­li­sest bal­le­tist ku­ni kõ­hu- ja sving­tant­su­ni.

Tant­su­päe­val esi­ne­sid va­na­tant­su kol­lek­tiiv Sal­ta­to­res Re­va­lien­ses, Tal­lin­na Bal­le­ti­koo­li õpi­la­sed, fla­men­ko- ja must­las­tant­sus­tuu­dio Ai­ro­so, sving­tant­sus­tuu­dio Mo­dus, kes tut­vus­tas stepp­tant­su, lin­dy ho­pi ja char­les­to­ni. Esinesid ka ko­ha­li­ku peo­tant­suk­lu­bi Fi­gu­ret võist­lus­tant­si­jad, rah­va­tant­su­rühm Kii­li Kir­jud, kõ­hu­tant­su­ga te­ge­lev Müs­ti­ka Tant­sus­tuu­dio ning Kuu­ba sal­sa tant­si­jad. Nen­de esi­ne­mi­se si­dus hu­moo­ri­ka­te va­he­teks­ti­de­ga üht­seks eten­du­seks tant­su­päe­va idee üks au­tor, rah­vu­soo­pe­ris Es­to­nia töö­tav Ül­le Ko­ger­man, kes on ise pal­ju­sid tant­sus­tii­le kat­se­ta­nud.

Pä­rast roh­kem kui tund kest­nud tant­sue­ten­dust toi­mu­sid mõi­sa ai­das ja par­gis kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le eri tant­su­de tut­vus­ta­mi­seks töö­toad, mi­da ju­hen­da­sid pea­mi­selt eten­du­sel osa­le­nud tant­si­jad.

„Eten­du­se põh­jal sai igaüks ot­sus­ta­da, mil­list tant­su soo­vib õp­pi­da ning vas­ta­valt sel­le­le va­li­da töö­toa,“ sõ­nas tant­su­päe­va pea­kor­ral­da­ja, Ani­ja mõi­sa prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi.

Vä­ga po­pu­laar­sed olid Kuu­ba sal­sa ja sving­tant­sud, kuid kü­las­ta­jaid ja­gus ka teis­tes­se näi­dis­tun­di­des­se. Kes soo­vis, võis ka mit­mes töö­toas osa­le­da: „Olen täies­ti kin­del, et Ani­jal esi­ne­nud tant­sut­ru­pid saa­vad pä­rast meie tant­su­päe­va oma ri­da­des­se uu­si tant­si­jaid.“
Tant­su­päe­va kü­las­tas paar­sa­da ini­mest. Nen­delt saa­dud ta­ga­si­si­de oli Kad­ri Raud­ki­vi kin­ni­tu­sel vä­ga po­si­tiiv­ne, loo­da­vad kor­ral­da­jad Ani­ja mõi­sa tant­su­päe­vast ku­jun­da­da iga-aas­ta­se tra­dit­sioo­ni.

Ka Ül­le Ko­ger­man ar­vas, et eri stii­le koon­da­vat tant­su­päe­va on vä­ga va­ja: „Sel­le­ga saa­me näi­da­ta, kui lai on tant­su­maailm ja an­da iga­le ini­me­se­le või­ma­lu­se sel­lest tü­ki­kest maits­ta. Usun, et vä­ga pal­jud ta­hak­sid eri­ne­vaid tant­se proo­vi­da, kuid se­da või­ma­lust on vä­ga har­va.“

Eelmine artikkelURMAS KIRT­SI­LE kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­märk
Järgmine artikkelAni­ja ja Kuu­sa­lu vald pre­mee­ri­vad tub­li­maid õpi­la­si