Polii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 20. mai 2020 is­tun­gil

729

Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu vald vo­li­ni­kud ja val­la­rah­vas on ju­ba li­gi aas­ta pi­da­nud mu­re­li­kult vaa­ta­ma pealt, kui­das Kuu­sa­lu val­da juh­tis Mar­gus Soo­mi, Vär­ner Loots­ma­nni ning Ur­mas Kirt­si ju­hi­ta­va va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du koa­lit­sioon. Si­su­li­selt on koa­lit­sioo­ni si­se­mi­se kemp­lu­se tu­le­mu­sel jää­nud val­la areng ning ka pal­ju­de jooks­va­te tee­ma­de la­hen­da­mi­ne täie­li­kult seis­ma.

Näi­teid se­ni­se kao­se il­lust­ree­ri­mi­seks val­la­juh­ti­mi­ses on pal­ju. Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se la­hen­da­mi­se ning õpi­kesk­kon­na uuen­da­mi­se plaan on poo­le­tei­se aas­ta as­jaa­ja­mi­se jä­rel al­les han­ke staa­diu­mis ning vo­li­ko­gu­le po­le suu­de­tud öel­da, kui pal­ju sel­le el­lu­vii­mi­ne mak­sab ja kas sel­leks üld­se val­lal fi­nants­või­me­kust on, rää­ki­ma­ta ko­gu ha­ri­dus­võr­gu aren­da­mi­se ka­va puu­du­mi­sest.

Sal­mis­tu sa­da­ma aren­du­se osas po­le Ur­mas Kirt­si ju­hi­tud pro­jekt 5 aas­ta­ga sa­mu­ti kau­ge­ma­le jõud­nud han­ke väl­ja­ku­u-lu­ta­mi­sest ja üle küm­ne kor­ra kas­va­nud val­la oma­fi­nant­see­rin­gu va­ja­du­sest tea­da saa­mi­sest, oht­li­kud sa­da­ma­kai va­re­med sei­sa­vad aga en­di­selt kur­valt me­res. Jääb üle vaid ai­ma­ta, mis var­ja­tud jõud se­da val­la põ­hi­te­ge­vus­se mit­te­puu­tu­vat kal­list pro­jek­ti eda­si aja­ma sun­nib.

Tee­de aren­gu­ka­va me­net­lu­se­ga ei ole ka sel­le poo­le­tei­se aas­ta­ga eda­si lii­ku­da suu­de­tud, sest pal­ju mu­ga­vam on „ja­ga­da ja va­lit­se­da“ val­la­va­lit­su­ses su­le­tud us­te ta­ga ja opo­sit­sioo­ni valv­sa pil­gu alt väl­jas­pool ot­sus­ta­da, mil­li­ne tee en­ne va­li­mi­si mak­su­maks­ja ra­ha­ga re­mon­di­tak­se.

Val­la­vo­li­ko­gu on 2020. aas­ta esi­me­se viie kuu jook­sul pi­da­nud vaid 2 si­su­list is­tun­git, mis kin­ni­tab fak­ti, et vald on ol­nud pi­kalt pea­ta ning stag­nat­sioo­nis. Val­la fi­nants­juh­ti­mi­ses jät­kub arg­püks­lik numb­ri­te­ga hä­ma­mi­ne ja in­fo var­ja­mi­ne, et näi­da­ta val­la fi­nants­sei­su te­ge­lik­ku­sest pa­re­ma­na, tu­lu­de ja ku­lu­de prog­noo­si­mi­se või­me­kus on ol­nud pea ole­ma­tu.

Pi­ke­mas loe­te­luks ei an­na kah­juks iga­ne­nud val­la põ­hi­mää­rus meile prae­gu või­ma­lust.
Märt­sist ala­tes ole­me saa­nud lä­bi­se­gi vo­li­ko­gu esi­mees Soo­mi, asee­si­mees Loots­ma­nni ning veel ka küm­ne koa­lit­sioo­ni vo­li­ni­ku saa­de­tud eri­ne­vaid et­te­pa­ne­kuid ja kut­seid vo­li­ko­gu is­tun­gi­te pi­da­mi­seks, mil­le üle ar­ve­pi­da­mi­ne­gi on ju­ba läi­nud sas­si. Ap­ril­lis kor­ral­da­ti koa­lit­sioo­nis vo­li­nik Soo­mi ja Re­for­mie­ra­kon­na asen­da­mi­ne vo­li­nik Vald­maa ja EK­RE­ga, aga see­gi ei ole too­nud vo­li­ko­gu töös­se kva­li­ta­tiiv­set muu­tust ning val­la­juh­ti­mist kor­ral­da­tak­se Ühi­se Ko­du vai­ki­va­te vo­li­ni­ke heaks­kii­dul jär­jest roh­kem Lok­sa lin­na­va­lit­su­sest.

Tä­na on aja­loo­li­ne päev Kuu­sa­lu val­la va­lit­se­mi­ses, kui va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na vo­li­ni­kud va­li­vad Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks Lok­sa lin­na­pea ja sel­le­ga on Vär­ner Loots­mann ju­ba 2017 sü­gi­sel väl­ja paist­nud am­bit­sioo­ni­ka või­mu­män­gu suut­nud­ki rea­li­see­ri­da. Müts ma­ha ko­ge­nud mu­nit­si­paal­po­lii­ti­ku ees, isea­si, mi­da head see või­mu kont­sent­ree­ru­mi­ne ühe po­lii­ti­ku kät­te Kuu­sa­lu val­la­rah­va­le võiks kaa­sa tuua. Kuu­sa­lu val­la va­li­ja­tel ta­suks aga tä­na tä­he­le­pa­ne­li­kult meel­de jät­ta, kes sel­le või­ma­li­kuks te­gid.

Vaa­ta­ma­ta ha­le­da­te­le kat­se­te­le süü­dis­ta­da meid kui vo­li­ko­gu vä­he­must, et vo­li­ko­gu ena­mu­se moo­dus­tav koa­lit­sioon val­la aren­gu hu­vi­des tööd ei ole tei­nud, saab Kuu­sa­lu val­la va­li­ja suu­re­pä­ra­selt aru, et se­ni­se sei­sa­ku ja vo­li­ko­gu esi­me­he eest tu­leb tä­na­da Ur­mas Kirt­si ju­hi­tud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­nik­ke. Vär­ner Loots­mann ja Su­lev Vald­maa on siin kon­teks­tis pi­gem po­liit­män­gu­rid, kel­le­le sel­li­ne pi­dev kaos so­bib.

Lu­gu­pee­tud Kuu­sa­lu val­la­rah­vas ja mak­su­maks­jad! Kin­ni­ta­me Tei­le, et tee­me en­dast ole­ne­va, et eel­kir­jel­da­tud kaos val­la­juh­ti­mi­ses ei jääks ava­lik­ku­se eest var­ju ning või­ma­li­kult kii­relt lõp­peks. Lu­ba­me, et ka­su­ta­me kõi­ki opo­sit­sioo­ni­saa­di­ku­te­le an­tud sea­dus­lik­ke või­ma­lu­si val­la­juh­ti­mi­se kit­sas­koh­ta­de la­hen­da­mi­seks ja tä­he­le­pa­nu juh­ti­mi­seks ka nüüd, kui koa­lit­sioo­ni on suut­nud Mar­gus Soo­mi asen­da­da Su­lev Vald­maa­ga. An­na­me en­dast pa­ri­ma, et Kuu­sa­lu vald pank­ro­ti kur­silt ee­ma­le juh­ti­da, sest ole­me veen­du­nud, et sel­list kõr­ge­te ku­lu­de­ga ja ke­si­se kva­li­tee­di­ga val­la­juh­ti­mist ei peaks val­la mak­su­maks­ja ülal pi­da­ma.

Vo­li­ni­kud Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu, And­res Hein­ver ja Mar­ti Hääl