Kaha­la Jär­ve Jää­kas toi­mus hoo­li­ma­ta tu­ge­vast tuu­lest

68
Jää­kal sai ka see­kord lus­ti­da ko­ha­li­ku tra­dit­sioo­ni­li­se jää­ka­ru­sel­li ehk na­ba­kii­ge­ga. Fo­to Ma­ris Mat­si

Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka üks põ­hi­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de MTÜst La­he­maa Me­rek­lu­bi üt­les, et vaa­ta­ma­ta il­ma­taa­di vin­ger­pus­si­de­le jäid üri­tu­se eest­ve­da­jad ra­hu­le: „Loo­da­me, et see­kord­sed ekst­reem­sed il­mao­lud ei hir­mu­ta­nud kü­las­ta­jaid Ka­ha­la Jär­ve Jää­kas 2023 osa­le­mi­sest.“

Ta tõ­des, et nii ekst­reem­se­tes olu­des po­le va­rem pi­da­nud jää­kat kor­ral­da­ma: „Ol­gu­gi, et jää oli tur­va­li­selt paks, 25-28 sen­ti­meet­rit, oli lu­me­tor­mi­de tõt­tu kuh­ju­nud lu­me­ku­hi­la­te all ha­ka­nud jää ja lu­me va­he­le tek­ki­ma ve­si. Õn­neks päev en­ne jää­kat ve­si kül­mus, kuid see-eest pu­hus tuul jää­ka­le eel­ne­nud päe­va­del ja ka pü­ha­päe­val vä­ga tu­ge­vas­ti. Ree­del ot­sus­ta­si­me krii­si­koo­so­le­kul, et üri­tus tu­leb, saa­gu, mis saab, sel tal­vel ei pruu­gi muud või­ma­lust tul­la. Mõ­ned te­ge­vu­sed tu­li ära jät­ta või üm­ber pla­nee­ri­da.“

Ta ar­vas, kül­lap oli tu­ge­va tuu­le tõt­tu rah­vast va­ra­se­mast vä­hem. Kuid tip­pa­jal kesk­päe­va pai­ku oli park­la au­to­sid täis ja jääl loen­da­ti 400 ini­mest. Vast­la­lõu­naks oli Ii­vi Roo­li juh­ti­mi­sel ar­ves­ta­tud 400 su­pi­söö­ja­ga, sup­pi ja­gus kõi­gi­le ja sai võt­ta li­sa. Vast­la­kuk­lid olid see­kord tel­li­tud ko­ha­li­kelt kü­la­naistelt.

Lok­sa ko­man­do pääst­jad tut­vus­ta­sid taas, kui­das ta­ga­da jääl ohu­tust. Ta­li­sup­lusk­lu­bi Nob­la­sulps esin­da­ja­te ju­hen­da­mi­sel käi­sid jääau­gus sup­le­mas 22 hu­vi­list. Jää­ka pea­kor­ral­da­ja Rai­do Ru­se MTÜst La­he­maa Me­rek­lu­bi rää­kis jää- ja lu­me­sur­fist ning jää­pur­je­ta­mi­sest.

Tra­dit­sioo­ni­li­sel ka­la­püü­gi­võist­lu­sel oli 37 osa­le­jat. Re­kor­di püs­ti­tas Vel­jo Laur, kes tõm­bas jär­vest jää­ka püü­gi­võist­lus­te se­ni­se suu­ri­ma ka­la – 235 mm pik­ku­se ja 167 gram­mi kaa­lu­nud ah­ve­na. Nais­test või­tis Ma­riann Kilk, las­test Karl-Jo­han­nes Me­si.

Pee­ti jää­ka esi­me­ne jää­bow­lin­gu võist­lus, võis­tel­di jää­nael­te­ga kel­gu­ta­mi­ses. Ava­tud olid ui­su­vä­li ja ho­ki­väl­jak. Sõi­ta sai jää­ka­ru­sel­lil või na­gu Jan­no Laen­de sõ­nul Kuu­sa­lu kan­dis va­nas­ti öel­di – geil­bal­li ehk na­ba­kii­ge­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku las­teaia moo­dul­rüh­ma le­ping jäi jõus­se
Järgmine artikkelSõnumitoojas 16. veebruaril