JÜRI VOOD­LA­LE spor­di elu­tööp­ree­mia

176
JÜRI VOODLA.

Har­ju­maa Spor­di­liit ja Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pert-g­ru­pi iga-aas­ta­se spor­dip­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ päl­vib tä­na­vu Kõr­ve­maal Tal­lin­na suu­sa- ja rat­ta­ma­ra­to­ni­de al­ga­ta­ja ning kauaaeg­ne kor­ral­da­ja Jü­ri Vood­la.

Kõr­ve­maa suu­sa­ra­da­de hool­da­mi­se­ga te­ge­le­va MTÜ Spor­dik­lu­bi Kõr­ve Ring ju­ha­tu­se esi­me­he Jü­ri Vood­la esi­tas elu­tööp­ree­mia­le Har­ju­maa Spor­di­liit.

„Ko­gu Jü­ri Vood­la elu on kee­rel­nud spor­di üm­ber. Ta on ol­nud tipps­port­la­ne, tul­nud tea­te­suu­sa­ta­mi­ses Nõu­ko­gu­de Lii­du meist­riks, on pal­ju­kord­ne Ees­ti meis­ter ja Ees­ti koon­di­se lii­ge. Pea­le sel­le on ta aas­taid kor­ral­da­nud Kõr­ve­maal nii rat­ta- kui suu­sa­ma­ra­to­ne. Kee­gi üt­les te­ma koh­ta vä­ga ilu­sas­ti – Jü­ri Vood­la on lii­ku­mis­har­ras­tu­se la­vas­ta­ja Kõr­ve­maal,“ sõ­nas spor­di­lii­du te­gev­juht Sir­je Ti­ker­päe.

Ta li­sas, et spor­di­liit on aas­taid tei­nud Jü­ri Vood­la­ga koos­tööd: „Vä­ga kaua oli Kõr­ve­maal ko­gu maa­kon­na ai­nu­ke baas, kus saab tal­vel suu­sa­ta­da. Kõik meist­ri­võist­lu­sed ja koo­li­de suu­sa­võist­lu­sed ole­me tei­nud seal ja Jü­ri Vood­la on mei­le ala­ti val­mis­ta­nud et­te suu­sa­ra­jad.“

Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas Jü­ri Vood­last pi­ke­malt veeb­rua­ris, kui tal­le omis­ta­ti pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ees­ti ter­vi­se­ra­da­de ra­ja­mi­sel ja ter­vis­li­ke elu­vii­si­de ku­jun­da­mi­sel Ani­ja val­la au­ko­da­ni­ku tii­tel. Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid an­ne­tas Jü­ri Vood­la­le tä­na­vu Val­ge­tä­he 5. klas­si tee­ne­te­mär­gi.

Har­ju­maa 2000eu­ro­ne spor­dip­ree­mia an­tak­se Jü­ri Vood­la­le üle 30. det­semb­ril Es­to­nia tal­veaias toi­mu­val Har­ju­maa tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel.

Eelmine artikkelEes­ti Nais­liit ja AR­VI KA­RO­TAM vii­vad Ani­ja val­la 7 pe­re­le vä­li­seest­las­te jõu­lu­kin­gi
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu eelarvest 5000 eu­rot toetusteks