Kol­gas ava­ti re­no­vee­ri­tud pal­li­väl­jak

174
Kol­ga spor­di­väl­ja­ku ava­mi­sel lõi­ka­sid lin­di lä­bi MTÜ Kol­ga Sport liik­med AGO KAT­VEL, ERIK JÄR­VI ja KRIST­JAN PRÜÜS ning Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT. Fo­to Ma­ris Mat­si

Lau­päe­val, 26. au­gus­til ava­ti Kol­ga koo­li­ma­ja ja staa­dio­ni va­he­li­sel alal mul­ti­funkt­sio­naal­ne spor­di­väl­jak, mil­le re­no­vee­ri­mi­ne läks maks­ma üle 130 000 eu­ro.

Väl­ja­ku hal­da­ja, MTÜ Kol­ga Sport ju­ha­tu­se lii­ge Ago Katvel mee­nu­tas ühin­gu loo­mist ning miks ja kui­das ot­sus­ta­ti ha­ka­ta la­gu­ne­vaid ten­ni­se­väl­ja­kuid korda tegema.

Väl­ja­ku lu­kus­ta­tud vä­ra­va avas koo­di­ga val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son. Süm­bool­se lin­di lõi­ka­sid lä­bi Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ning MTÜ Kol­ga Sport liik­med Erik Jär­vi, Ago Kat­vel ja Krist­jan Prüüs.

Kol­ga Spor­di liik­med tä­na­sid meel­di­va koos­töö eest Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust ja vo­li­ko­gu, Kol­ga koo­li, Kuu­sa­lu en­dist val­la­va­ne­mat Ur­mas Kirt­sit ning pal­li­väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­sel osa­le­nud et­te­võt­teid. Kõi­gi toe­ta­ja­te ni­med on kir­jas tahv­lil, mis ri­pu­ta­ti väl­ja­ku piir­deaia kül­ge. Sin­na pan­di ka tei­ne silt, mil­lel tä­na­tak­se neid, kes toe­ta­sid 2019. aas­tal Kol­ga koo­li staa­dio­ni jook­su­rin­gi ehi­ta­mist.

Ees­ti noo­red ten­ni­se­loo­tu­sed Ken Ink ja Hen­ry Ink pi­da­sid näi­dis­mat­ši, ka tei­sed said män­gi­da ten­nist ja proo­vi­da korv­pal­li va­ba­vis­keid.

Kaua teh­tud, kau­ni­ke­ne
MTÜ Kol­ga Sport asu­ta­ti 2018. aas­tal seo­ses koo­lis­taa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se­ga. Lap­se­va­ne­ma­te soov oli, et staa­dion saaks tar­taan­kat­te­ga jook­su­ra­ja ning MTÜ ees­märk oli ha­ka­ta sel­leks an­ne­tus­te abil ra­ha ko­gu­ma. 2019. aas­tal eral­da­ti Kol­ga Spor­di­le jook­su­rin­gi jaoks ka val­laee­lar­vest toe­tust ning sü­gi­sel ava­ti staa­dion koos jook­su­ra­ja­ga.

„Uue staa­dio­ni ja koo­li va­he­le jäid va­nad la­gu­ne­nud ja ka­su­tus­kõlb­ma­tud ten­ni­se­väl­ja­kud,“ sel­gi­tas Erik Jär­vi, miks tek­kis sa­mal sü­gi­sel MTÜ ja too­na­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si koos­töös mõ­te re­no­vee­ri­da ka ten­ni­se­väl­ja­kud.

Kol­ga Sport sai ten­ni­ve­väl­ja­kud küm­neks aas­taks ta­su­ta ka­su­ta­da. MTÜ­ga, mil­le asu­ta­sid koos Erik Jär­vi­ga Ago Kat­vel ja Man­gus Põll­maa, lii­tus siis ka Krist­jan Prüüs. Ten­ni­se­väl­ja­ku­te re­no­vee­ri­mi­seks kir­ju­ta­sid nad Aren­dus­ko­ja­le 2019. aas­tal esi­me­se pro­jek­ti Lea­der-meet­mest toe­tu­se saa­mi­seks.

MTÜ Kolga Sport taotles toe­tust väl­ja­ku alus­pin­na et­te­val­mis­ta­mi­seks ja ka­te­te pai­gal­da­mi­seks, ten­ni­se ja võrk­pal­li pos­ti­de ja võr­ku­de ning korv­pal­li­konst­rukt­sioo­ni­de soe­ta­mi­seks. Ku­na toe­tust saa­di vä­hem kui taot­le­ti, asen­da­ti esial­gu ka­van­da­tud tar­taan­ka­te ak­rüül­vaik­kat­te­ga.

Möö­du­nud aas­tal sai MTÜ Lea­der-meet­mest toe­tust spor­di­väl­ja­ku­le LED val­gus­ti­te ost­mi­seks ja pai­gal­da­mi­seks. Na­gu eel­mist, toe­ta­ti se­da­gi pro­jek­ti ka Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest, li­saks an­ti val­laee­lar­vest toe­tust väl­ja­ku piir­deaia ja vä­ra­va ost­mi­seks.

Kok­ku ku­lus va­na­de ten­ni­se­väl­ja­ku­te re­no­vee­ri­mi­seks 130 020 eu­rot. Sel­lest 46 744,94 eu­rot on saa­dud Lea­der prog­ram­mist, 68 775,24 eu­rot Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ning 14 500 eu­rot on MTÜ Kol­ga Sport oma ja lae­nu­ra­ha ning spon­so­ri­te toe­tus.

Tennise, tänavakorvpalli ja võrkpalliväljak
Spor­di­väl­ja­kul on kaks ten­ni­se­väl­ja­kut, mil­lest ühel ka kaks tä­na­va­korv­pal­li- ja üks võrk­pal­li­väl­jak. Korv­pal­li saab män­gi­da ka ko­gu väl­ja­ku ula­tu­ses, li­saks saab väik­se­ma­te las­te jaoks korv­pal­li­rõn­ga kõr­gust re­gu­lee­ri­da ma­da­la­maks.

„Pal­li­väl­jak ei ole veel pä­ris val­mis, va­ja oleks ten­ni­se taus­ta­võr­ke ja põr­ke­sei­na, kaht väl­ja­kut eral­da­vat võr­ku, too­le-pin­ke,“ loet­les Erik Järvi.

 

Eelmine artikkelKehras algas Lastetare juurdeehitus
Järgmine artikkelKehra linn 30