Info jagamisest polügoonil ja Soodla harjutusalal toimuva kohta

55
Teadetetahvel Jussi loodusraja alguses.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se nä­da­la is­tun­gil tek­kis aru­te­lu, kui­das viia in­fo Sood­la har­ju­tus­väl­jal toi­mu­va­te õp­pus­te koh­ta pa­re­mi­ni ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ni. Tõ­de­ti, et enamik ei os­ka se­da lei­da val­la ko­du­le­helt ega sot­siaal­mee­diast, pal­jud va­ne­mad ini­me­sed in­ter­net­ti ei ka­su­ta. Vo­li­ko­gu­liik­med ar­va­sid, et kait­se­vä­gi võiks tea­vi­tu­si aval­da­da aja­le­hes ning saa­ta ot­se­pos­ti­tu­se­ga või ka­su­ta­da asu­ko­ha­põ­hist te­le­fo­ni­tea­vi­tust.

Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (RKIK) kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Han­na Hein­nurm sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et piir­kon­na har­ju­tu­sa­la­del toi­mu­va­te õp­pus­te graa­fi­kud edas­ta­tak­se har­ju­tus­väl­ja­de bro­nee­ri­mis­süs­tee­mi kau­du väl­jaõp­pe­kuu­le eel­ne­va kuu 20. kuu­päe­vaks ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le, RMK­le, pääs­tea­me­ti­le ja teis­te­le hu­vi­ta­tud osa­pool­te­le.

„In­fog­raa­fi­kuid saada­me kõi­ki­de­le oma­va­lit­sus­te­le, mil­le pin­nal või lä­he­dal asu­vad har­ju­tus­väl­jad. Näi­teks Sood­la har­ju­tus­väl­ja graa­fi­ku saada­me Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Ta­pa val­la­va­lit­su­se­le ning ühe­le loo­ma­kas­va­ta­ja­le. Kesk­po­lü­goo­nil toi­mu­va­te õp­pus­te graa­fi­ku Kuu­sa­lu, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la­va­lit­su­se­le. Li­saks saa­da­me tea­vi­tu­sed ko­ha­li­ku­le mets­kon­na­le ning pääs­tea­me­ti­le,“ üt­les Han­na Hein­nurm.

Oma­va­lit­su­sed saa­vad graa­fi­ku Ex­ce­li ta­be­li­na, need leiab val­la­va­lit­sus­te do­ku­men­di­re­gist­rist. Osa val­la­va­lit­su­si on li­sa­nud eral­di vii­te ka mil.ee/har­ju­tus­val­jad le­he­le, kus on RKI­Ki kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi sõ­nul kõi­ge aja­ko­ha­sem in­fo. Ta tõi näi­te, et Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­he ava­le­hel on eral­di rii­gi­kait­se­lis­te õp­pus­te ja ohua­la­de tee­ma­vii­de: „Suht­le­me Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga, et ka nen­de ko­du­le­hel saaks see mär­gi­tud.“

Suu­rõp­pus­test, mille ajal ka­su­ta­tak­se kesk­po­lü­goo­ni ohua­la­sid, tea­vi­ta­tak­se ka loo­dus­tu­ris­mi et­te­võt­teid ning õp­pu­sed koos­kõ­las­ta­tak­se maao­ma­ni­ke­ga, kel­le kin­nis­tud asu­vad laien­da­tud ohua­lal. Hil­ju­ti li­sa­ti tea­vi­tus­rin­gi ka kü­la­va­ne­mad. In­fot ja­ga­tak­se veel nii ko­ha­li­ke oma­va­lit­su­se kui mat­ka­ja­te sot­siaal­mee­dia grup­pi­des. Õp­pus­te graa­fi­kud on ka Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses.

„Li­saks ta­va­pä­ra­se­le kuu­graa­fi­ku­le edas­ta­me va­ja­du­sel li­sag­raa­fi­kuid. Neid te­hak­se, kui toi­mub era­kor­ra­li­ne väl­jaõ­pe või jääb mõ­ni õp­pus ära. Li­sa­graa­fi­ku­test an­tak­se tea­da hil­je­malt küm­me päe­va en­ne väl­jaõp­pe toi­mu­mist. Kõi­ge ope­ra­tiiv­se­m in­fo on Ees­ti Kait­se­väe ko­du­le­hel. Seal­sest graa­fi­kust on või­ma­lik nä­ha and­meid nii mü­ra­ta­se­me kui kuu­päe­va­de kau­pa,“ lau­sus RKI­Ki esin­da­ja.

Ko­ha­li­kel ini­mes­tel, kel­lel on soov saa­da au­to­maat­tea­vi­tu­si har­ju­tus­väl­ja kuug­raa­fi­ku­te koh­ta, tu­leb saa­ta soo­via­val­dus aad­res­si­le harjutusvaljad@rkik.ee. Ka otsepostituste tegemine on Hanna Heinnurme kinnitusel võimalik ning üks Lõuna-Eesti õpilasfirma on näidanud üles initsiatiivi luua teavitamiseks telefonirakenduse süsteem: „See ei ole veel töös, veidi on katsetatud, kuid ehk õnnestub sellega edasi minna, et saaksime inimestele hakata õppustest operatiivsemalt infot edastama. Kui hakatakse Soodla harjutusvälja arendama, saame selle lähedusse panna ka täiendavaid infotahvleid.“

Eelmine artikkelLee­gi­ran­na ka­na­li­sat­siooni­problee­mi­de la­hen­da­mis­võimalused
Järgmine artikkelKeh­ra las­teaia sein on ohutu