Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ja­gab et­te­võ­te­te­le üle 150 000 eu­ro Co­vi­di-toe­tust

200
SILLE NOOR.

Ani­ja val­last saa­vad toe­tust 2, Raa­si­ku val­last 3 ja Ko­se val­last 4 et­te­võ­tet või MTÜd.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­rupp avas jaa­nua­ris taot­lus­voo­ru et­te­võ­te­te­le Co­vid-19 põh­jus­ta­tud krii­sist väl­ju­mi­seks. Maae­lu­mi­nis­tee­rium eral­das Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu kan­na­ta­da saa­nud Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la et­te­võ­te­te toe­ta­mi­seks kok­ku 153 617 eu­rot.

Toe­tust said taot­le­da vä­he­malt kolm aas­tat te­gut­se­nud äriü­hin­gud, FIEd ja MTÜd, kes te­ge­le­vad et­te­võt­lu­se­ga. Pea­mi­ne tin­gi­mus oli, et müü­gi­tu­lu oli Co­vi­di krii­si mõ­jul lan­ge­nud. Tões­ta­mi­seks tu­li esi­ta­da 2019. ja 2020. aas­ta ma­jan­dus­aas­ta aruan­ne, 2021. aas­ta koh­ta bi­lanss ja ka­su­mia­ruan­ne. Toe­tust sai kü­si­da in­ves­tee­rin­gu­teks ku­ni 60 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest, oma­osa­lus pi­di ole­ma vä­he­malt 40 prot­sen­ti. Taot­le­tav mii­ni­mum­sum­ma oli 3000, mak­si­mum­sum­ma 20 000 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le esi­ta­ti toe­tu­se saa­mi­seks 12 pro­jek­ti, kok­ku taot­le­ti 210 765 eu­rot. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni ot­sus, mil­le peab veel kin­ni­ta­ma PRIA, on toe­ta­da 9 pro­jek­ti kok­ku 150 976.75 eu­ro­ga.

„Üle­jää­nud kolm pro­jek­ti ei ko­gu­nud pii­sa­valt punk­te ning nen­de jaoks ei jät­ku­nud ka ra­ha,“ sõ­nas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor.

Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid kol­man­da sek­to­ri esin­da­ja­na Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut, et­te­võt­ja­te esin­da­ja­na OÜ Ko­se Ve­si ju­ha­ta­ja Mar­gus Proos, oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­na Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se raa­ma­tu­pi­da­ja Triin Türn­puu ning vä­lis­te eks­per­ti­de­na Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se et­te­võt­lus­kon­sul­tant Anu Rit­son ja Lää­ne-Vi­ru Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi MTÜ Part­ne­rid te­gev­juht El­sa Hundt.

PRIAl on Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku põh­jal lõp­li­ku ot­su­se kin­ni­ta­mi­seks ae­ga kolm kuud.

„Eel­mi­sel aas­tal teh­ti ot­su­sed kii­res­ti, loo­da­me, et ka tä­na­vu tu­le­vad need kuu aja jook­sul. Toe­tu­se saa­jad või­vad omal vas­tu­tu­sel ha­ka­ta pro­jek­te ko­he el­lu vii­ma. Ala­tes PRIA ot­su­sest on neil sel­leks ae­ga kaks aas­tat,“ lau­sus Sil­le Noor.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last saa­vad Lea­der-toe­tust 2 pro­jek­ti, kok­ku 33 487, 36 eu­rot.

OÜ­le Ral­li­pe­re an­tak­se au­to­re­mon­di­töö­ko­ja juur­de su­le­tud park­la ra­ja­mi­seks ja lao­kon­tei­ne­ri­te ost­mi­seks 19 991,91 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 36 770 eu­rot.

MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõis saab pro­jek­ti­le „Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni laien­dus koos Põh­ja­la tee­ma­par­gi­ga“ 13 495,45 eu­rot, ko­gu in­ves­tee­ring on 24 539 eu­rot.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las toe­ta­tak­se 3 pro­jek­ti kok­ku 56 777,31 eu­ro­ga. OÜ Kor­duv saab 18 009,75 eu­rot va­na lau­da­hoo­ne üm­ber­e­hi­ta­mi­seks mat­kaau­to­de ma­ju­tus­ko­haks, et ha­ka­ta seal pak­ku­ma ma­ju­tus- ja hool­dus­tee­nust. Ko­gu in­ves­tee­ring on 30 525 eu­rot.

OÜ­le Kesk­lin­na Pe­su­ma­ja an­tak­se 19 248 eu­rot, et võt­ta Aru­kü­las asuv toot­mis­hoo­ne ka­su­tu­se­le pe­su­ma­ja­na. Ko­gu pro­jekt lä­heb maks­ma 32 080 eu­rot.

OÜ Uni­ma­gun saab Rät­la dend­ro­par­gi­le Sma­ragd sil­da­de-pa­vil­jo­ni­de ja mu­ru­ro­bo­ti ost­mi­seks 19 519,56 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 32 532,60 eu­rot.

Eelmine artikkelROMAN SVI­RI­DOV on Ees­ti meis­ter su­mo­maad­lu­ses
Järgmine artikkelKõi­ge enam taot­le­tak­se Aren­dus­ko­ja Lea­der-toe­tu­si väi­keet­te­võ­te­te­le