Kõi­ge enam taot­le­tak­se Aren­dus­ko­ja Lea­der-toe­tu­si väi­keet­te­võ­te­te­le

140
Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi kor­ral­da­tud taot­lus­voo­ru, mis kes­tis 28. veeb­rua­rist ku­ni 4. märt­si­ni, esi­ta­ti kok­ku 59 pro­jek­ti. Aren­dus­ko­ja piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la ja Ka­d-ri­na vald ning Lok­sa linn.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et taot­lu­si tul­nuks roh­kem, kuid 6 pro­jek­ti jäid õi­geaeg­selt esi­ta­ma­ta. Pro­jek­ti­de esi­ta­mi­se täh­taeg lõp­pes in­ter­ne­tis elekt­roo­ni­li­ses kesk­kon­nas E-PRIA ree­del, 4. märt­sil kell 16.59.

Te­gev­ju­hi sõ­nul kont­rol­li­ti
es­malt taot­lu­sed üle, va­ja­du­sel pa­lu­ti täien­da­da või täp­sus­ta­da. Nüüd on abi­kõl­bu­li­kud pro­jek­tid saa­de­tud hin­da­mis­ko­mis­jo­ni­de­le. Ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud kin­ni­ta­ti meet­me­te kau­pa, sest osad hin­da­jad on mõ­ne pro­jek­ti­ga seo­tud ning komisjoni tu­li lei­da ka asen­dus­liik­me­te asen­da­jaid. Kõik hin­da­jad ja nen­de asen­da­jad tut­vu­sid eel­ne­valt pro­jek­ti­de­ga ning saat­sid di­giall­kir­ja­ga kin­ni­ta­tult üle­vaa­te oma või­ma­li­ku seo­tu­se koh­ta.

Kok­ku kü­si­tak­se pro­jek­ti­taot­lus­te­ga see­kord 1 453 499 eu­rot, toe­tus­teks on ja­ga­da kok­ku 826 368 eu­rot.

Kõi­ge roh­kem taot­lu­si esi­ta­ti meet­mes­se 1.2 „Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne“ – 31. Kok­ku kü­si­tak­se sel­lest meet­mest 1 106 657 713 eu­rot, ja­ga­da on 449 279 eu­rot, puu­du jääb 657 713 eu­rot.

Meet­me 1.2 taot­lus­te hin­da­mis­ko­mis­jo­nis on Hal­ja­la val­last MTÜ Võh­ma Selt­si­ma­ja esin­da­ja An­ne­li Ki­vi­saar, Ta­pa val­last et­te­võt­ja Rii­na Ah­ven, Kad­ri­na val­last et­te­võt­ja Ann Lõh­mus, Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­na Kai­sa Lin­no ja Lok­sa lin­nast MTÜ Ran­na­män­nid esin­da­ja­na Lai­vi Kir­si­puu.

Meet­mes­se 1.3 „Co­vid-19st tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te aren­da­mi­ne“ esi­ta­ti 6 taot­lust. Maae­lu­mi­nis­tee­riu­milt eral­da­tud Co­vi­di-toe­tu­se esi­me­ne taot­lus­voor oli Aren­dus­ko­jal mul­lu no­vemb­ris, kuid osa ra­hast jäi ja­ga­ma­ta. See­kord kü­si­tak­se kuue­le taot­lu­se­le kok­ku 46 486 eu­rot, al­les on 67 089 eu­rot. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht ar­vas, et tõe­näo­li­selt tu­leb ko­roo­na­meet­me­le te­ha tä­na­vu sü­gi­sel täien­dav taot­lus­voor.

Ko­roo­na­meet­me hin­da­mis­ko­mis­jo­nis on nüüd An­ne­li Ki­vi­saar, Rii­na Ah­ven, Ann Lõh­mus, Lai­vi Kir­si­puu, Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­na Tii­na Viir­na ja Ta­pa val­la esin­da­ja­na Vil­lu Varb­la­ne.
Meet­mes 2.1 „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus“ esi­ta­ti 11 ra­ha­taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 222 227 eu­rot. Ja­ga­da on sel­lest meet­mest 210 000 eu­rot.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis on An­ne­li Ki­vi­saar, Ann Lõh­mus, Vil­lu Varb­la­ne, Hal­ja­la val­last MTÜde esin­da­ja Ma­re Kal­me, Lok­salt Kui­vo­ja Puh­ke­kes­ku­sest Ele Tern ning Kad­ri­na val­last et­te­võt­ja­te esin­da­ja Ma­ris Aros.

Meet­mes­se 2.2 „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ on esi­ta­tud 8 taot­lust, mil­le ko­gu­sum­ma on 61 471 eu­rot. Ja­ga­da on 60 000 eu­rot.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad An­ne­li Ki­vi­saar, Rii­na Ah­ven, Ann Lõh­mus, Lai­vi Kir­si­puu, Ele Tern ja Vil­lu Varb­la­ne.

Meet­mest 3.2 „Kul­tuu­ripä­ran­di hoid­mi­ne“ kü­si­tak­se toe­tust 2 pro­jek­ti­le, mil­le ko­gu­sum­ma on 16 323 eu­rot. Ja­ga­da on 40 000 eu­rot. Sel­le meet­me taot­lu­si hin­da­vad An­ne­li Ki­vi­saar, Rii­na Ah­ven, Ann Lõh­mus, Lai­vi Kir­si­puu, Kai­sa Lin­no ja Vil­lu Varb­la­ne.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus kom­men­tee­ris, et hin­da­ja­tel on pro­jek­ti­de­ga tut­vu­mi­seks ae­ga kaks nä­da­lat, nen­de an­tud hin­de­punk­ti­de ko­gu­sum­ma­de põh­jal moo­dus­ta­tak­se pin­ge­read. Kui hin­ne­te eri­ne­vus on suur, pea­vad hin­da­jad sei­su­koh­ta põh­jen­da­ma. Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus kin­ni­tab ap­ril­li tei­ses poo­les pro­jek­ti­de pa­re­mus­jär­jes­tu­se ja eral­da­ta­vad toe­tus­sum­mad. See­jä­rel kont­rol­li­tak­se PRIAs ot­su­sed ja pro­jek­tid üle. Lõp­lik kin­ni­tus sum­ma­de eral­da­mi­se koh­ta tu­leb tõe­näo­li­selt juu­ni­s.

Eelmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­da ja­gab et­te­võ­te­te­le üle 150 000 eu­ro Co­vi­di-toe­tust
Järgmine artikkelKampaania „Raasiku vald liikuma!“