ROMAN SVI­RI­DOV on Ees­ti meis­ter su­mo­maad­lu­ses

299
Va­sa­kult: võist­lus­te kor­ral­da­ja KAI­DO HÖÖ­VEL­SON ehk BA­RU­TO, tei­ne koht GER­RITH PUN­GAS, esi­koht RO­MAN SVI­RI­DOV, kol­mas koht ALON­SO CON­SA­LEZ ja kor­ral­da­ja JA­NAR SÕ­BER. Foto erakogust

Täis­kas­va­nu­te meist­ri­võist­lu­sed su­mo­maad­lu­ses toi­mu­sid 20. märt­sil Li­hu­las. Meist­ri­võist­lus­tel käis end ja kon­ku­ren­te proo­vi­le pa­ne­mas ka Ro­man Svi­ri­dov, kes ti­tu­lee­ri­ti Ees­ti meist­riks ku­ni 115 ki­log­ram­mi kaa­lu­ka­te­goo­rias. Meist­ri­tii­tel ga­ran­tee­ris Keh­ras ela­va­le maad­le­ja­le pää­su käe­so­le­va aas­ta Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te­le, mis peaks aset leid­ma su­ve lõ­pus Poo­las.

Su­mo­maad­lu­se Ees­ti meist­riks on Ro­man Svi­ri­dov tul­nud ka va­rem – esi­mest kor­da 2010. aas­tal. 2017. aas­tal sai ta Ees­ti meist­riks su­mo­maad­lu­se ab­so­luut­ka­te­goo­rias, oma kaa­lu­ka­te­goo­rias tu­li lep­pi­da kõr­ge tei­se ko­ha­ga. Ab­so­luut­ka­te­goo­rias ei ole võist­le­ja kaal pii­rit­le­tud, nii oli­gi too­na­sel tiit­li­võist­lu­sel üks me­da­li­le kon­ku­ree­ri­va­test vas­tas­test 85 ki­lo­gram­mi, tei­ne 175 ki­log­ram­mi.

Ka 2017. aas­tal pää­ses Ro­man Svi­ri­dov võist­le­ma Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te­le, seal või­tis ta ku­ni 100 ki­log­ram­mi kaa­lu­ka­te­goo­rias viien­da ko­ha.

Käe­so­le­va aas­ta jaa­nua­ri lõ­pus toi­mu­sid Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed maad­lu­ses. Seal saa­vu­tas Ro­man Svi­ri­dov ku­ni 125 ki­lo­gram­mi kaa­luk­las­sis va­ba­maad­lu­ses kol­man­da ko­ha ning Kree­ka-Roo­ma maad­lu­ses nel­jan­da ko­ha.

Märt­si al­gu­ses pee­tud ta­li­män­gu­del või­tis Ro­man Svi­ri­dov esi­ko­ha Kree­ka-Roo­ma maad­lu­ses ja tei­se ko­ha va­ba­maad­lu­ses. Kree­ka-Roo­ma maad­lu­se esi­koht ta­gas pää­su juu­li lõ­pus toi­mu­va­te­le rah­vus­va­he­lis­te­le võist­lus­te­le Soo­mes, kus esi­me­sel päe­val võis­tel­dak­se in­di­vi­duaal­selt, tei­sel päe­val rii­ki­de­va­he­li­ses ar­ves­tu­ses ja kol­man­dal päe­val ran­na­maad­lu­ses.

ROMAN SVIRIDOV maailmameistrivõistlustel 2021. aastal. Foto erakogust

Maail­ma­meist­ri­võist­lus­te hõ­be vöö­maad­lu­ses
2021. aas­ta no­vemb­ris toi­mu­sid Uk­rai­nas Lvi­vis maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed Uk­rai­na vöö­maad­lu­ses, kus Ro­man Svi­ri­dov või­tis tei­se ko­ha ras­ke­kaa­lus ehk 90 ki­log­ram­mi ja roh­kem kaa­lu­va­te mees­te hul­gas.

Fi­naa­li­ni jõud­mi­seks tu­li alis­ta­da Poo­la, Bra­sii­lia ja Lee­du maad­le­ja. Fi­naa­lis läks ta kok­ku Us­be­kis­ta­ni esin­da­ja­ga, kel­le­le aga kao­tas.

Ro­man Svi­ri­do­vi võist­lusk­las­sis oli kon­ku­rents kõi­ge suu­rem – võist­lus­tu­les olid 16 meest. Kok­ku osa­les maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel li­gi­kau­du 80 sport­last.

Vöö­maad­lus on eel­kõi­ge Kesk-Aa­sias le­vi­nud maad­lus-s­tiil, kus to­hib vas­tast haa­ra­ta ja võt­teid soo­ri­ta­da ai­nult spet­siaal­sest laiast vööst kin­ni hoi­des.

Keh­ras elav ja seal­ses pääs­te­ko­man­dos töö­tav Ro­man Svi­ri­dov on pä­rit Ta­palt, kus maad­lust­ren­ni­de­ga alus­tas ju­ba las­teaia­lap­se­na. Tuu­le on ta tii­ba­des­se saa­nud just Ta­pa Spor­dik­lu­bis ning Ees­tis toi­mu­va­tel võist­lus­tel esin­dab ta se­da siia­ni.

Eelmine artikkelSelgus Aruküla-Kalesi kergtee projekteerija
Järgmine artikkelIda-Har­ju Koos­töö­ko­da ja­gab et­te­võ­te­te­le üle 150 000 eu­ro Co­vi­di-toe­tust