Ida-Har­ju koo­lid on dis­tant­sõp­pel

129
Aru­kü­la põ­hi­koo­li algk­las­sio­sa ak­nad jõud­sid õpe­ta­jad koos õpi­las­te­ga kon­kur­si „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“ jaoks kau­nis­ta­da veel en­ne, kui koo­lid saa­de­ti dis­tant­sõp­pe­le. Fo­to Ma­ri Möls

Vas­ta­valt va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­le on kõik ha­ri­du­sa­su­tu­sed su­le­tud 14. det­semb­rist ku­ni 31. det­semb­ri­ni. Õp­pe­tööd võis jät­ka­ta dis­tant­sõp­pes. Hoo­le­ko­gu nõu­so­le­kul võis min­na va­rem koo­li­va­hea­ja­le, kuid siis tu­li muu­ta ka järg­mis­te koo­li­va­heae­ga­de toi­mu­mi­sae­gu.

Ida-Har­jus jät­ka­sid kõik põ­hi- ja alg­koo­lid dis­tant­sõp­pes, güm­naa­siu­mi-k­las­sid olid dis­tant­sõp­pe­le saa­de­tud va­rem. Muu­si­ka­koo­lid jät­ka­vad in­di­vi­duaa­lõp­pe­ga, rüh­ma­tun­de ei toi­mu.
Üld­ha­ri­dus­koo­li­des või­vad dis­tant­sõp­pe ajal vii­bi­da ha­ri­dus­lik­ke tu­gi­tee­nu­seid va­ja­vad õpi­la­sed ning kor­ral­da­da võib kon­sul­tat­sioo­ne. Siis to­hi­vad ruu­mi­des koos vii­bi­da ja lii­ku­da ku­ni kaks ini­mest vä­he­malt ka­he­meet­ris­te va­he­maa­de­ga. Va­ne­mad kui 12aas­ta­sed õpi­la­sed ja täis­kas­va­nud pea­vad ruu­mi­des kand­ma mas­ki.

Ani­ja val­las on Keh­ra koo­li tee­nin­da­vad bus­si­lii­nid käi­gus ka dis­tant­sõp­pe ajal. Ala­ve­re koo­le tee­nin­da­vad bus­sid ei sõi­da ja lap­si, kes käi­vad sel ajal koo­lis in­di­vi­duaal­tun­di­des, sõi­du­ta­tak­se val­la väi­ke­bus­si­ga, mis ta­va­li­selt tee­nin­dab Aeg­vii­du koo­li. Kuu­sa­lu val­la õpi­las­te­bus­sid dis­tant­sõp­pe ajal ei sõi­da.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kui­das on dis­tant­sõ­pe kor­ral­da­tud Ida-Har­ju üld­ha­ri­dus­koo­li­des.

Aeg­vii­du kool
Esmaspäeval-teisipäeval õpivad lapsed kodus, siis otsustatakse, kas ja keda on vaja kutsuda individuaaltundi. Direktor Tiina Steinberg sõnas, et kooli kutsutakse lapsed, kes on distantsõppe ajal nii-öelda kadunud ehk ei esita koduseid töid. Teisipäeval komplekteeriti toidupakid, kaugemal elavatele õpilastele viiakse need koju, teised lähevad ise järele.
Ala­ve­re põ­hi­kool

Di­rek­tor Ren­na Rei­si sõ­nul jät­kub dis­tant­sõp­e, na­gu oli ke­va­del. Ta mär­kis, et koo­lis on nä­dal pä­ris pikk aeg ning see ka­su­ta­tak­se ta­va­pä­ra­se­le õp­pe­töö­le. Lap­sed, kes va­ja­vad õp­pi­mi­ses tu­ge ning kel­lel on koo­lis liht­sam õp­pi­da, kut­su­tak­se eri ae­ga­del koo­li, ühes klas­sis on kor­ra­ga üks laps ja üks õpe­ta­ja. Kool an­dis las­te­le, kel va­ja, kau­gõp­peks ar­vu­teid. Õpe­ta­jad töö­ta­vad nii ko­dus kui koo­lis, kui­das kel­lel­gi va­ja ja või­ma­lik, igaü­hel po­le ko­dus pii­sa­valt head in­ter­ne­tiü­hen­dust. Möö­du­nud ree­del an­ti las­te­le dis­tant­sõp­pe ajaks toi­du­pa­kid.

Aru­kü­la põ­hi­kool
Di­rek­tor Avo Möls üt­les, et ke­va­di­ne ko­ge­mus on ole­mas, dis­tant­sõ­pe jät­kub prae­gu sel­le­ga sar­na­selt. Õpe­ta­jad kut­su­vad koo­li ha­ri­dus­li­ku eri­va­ja­du­se­ga õpi­la­si ning neid, kel on õp­pe­võlg­ne­vu­si. Kon­tak­tõ­pe toi­mub üks-ühe­le. Sel nä­da­lal te­hak­se las­te­le ka toi­du­pa­kid, neid ja­ga­tak­se koo­li köö­gist.

Keh­ra güm­naa­sium
Di­rek­tor Kai­do Krein­taal sõ­nas, et iga õpe­ta­ja ot­sus­tab, kui­das dis­tant­sõ­pet kor­ral­dab, kas teeb vi­deo­tun­de, an­nab las­te­le ise­seis­vat õp­pi­mist või loov­töid. Ke­da on va­ja, kut­su­tak­se ka koo­li õp­pi­ma. Nen­de seas on ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­du­se­ga lap­si, kes va­ja­vad­ki in­di­vi­-duaa­lõ­pet ning neid, kel on õp­pe­võlg­ne­vu­si. Koo­li ar­vu­tik­las­sis või­vad ühe­kau­pa koo­li­töid te­ge­mas käia ka need, kel­lel ko­dus ar­vu­tit ei ole. Kai­do Krein­taal mär­kis, et mu­ret­se­ma ei pea, kool on ala­tes õp­peaas­ta al­gu­sest saa­nud pau­si­de­ta töö­ta­da ning aas­ta on ol­nud vä­si­tav, vei­di teist­moo­di õp­pi­mi­ne ku­lub­ki ära. Õpe­ta­jad on mõist­vad, jõu­lueel­ne aeg on pea­mi­selt kor­da­mi­seks. Kol­ma­päe­val an­tak­se kõi­gi­le las­te­le toi­du­pa­kid, nei­le peab ise jä­re­le mi­ne­ma, pak­ke ja­ga­tak­se koo­li fua­jeest.

Kol­ga kool
Di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma üt­les, et koo­lis on ko­gu sü­gi­se ol­nud kon­tak­tõ­pe ning dis­tant­sõp­pe koo­li­päe­vad te­hak­se ra­hu­li­kus tem­pos, kor­ra­tak­se õpi­tut, on ka vi­deo­tun­de. Koo­lis käi­vad mõ­ned õpi­la­sed kon­sul­tat­sioo­nis, on ka eri­va­ja­du­se­ga lap­si. Koo­li köö­gi­töö­ta­jad pa­nid õpi­las­te­le kok­ku toi­du­pa­kid, neid soo­vi­ti 100 õpi­la­se­le, kok­ku on koo­lis 156 õpi­last.

Kuu­sa­lu kesk­kool
Kuu­sa­lu kool oli osa­de õpe­ta­ja­te ja õpi­las­te ko­roo­na­na­ka­tu­mi­se tõt­tu kaks nä­da­lat dis­tant­sõp­pel, siis nä­da­la kon­tak­tõp­pel ja nüüd uues­ti kau­gõp­pel. Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik sõ­nas, et ra­ken­da­tak­se sa­ma­su­gust dis­tant­sõ­pet, na­gu oli ka­hel nä­da­la­l – loo­min­gu­li­se­ma­te õp­peü­le­san­ne­te­ga. Güm­na­sis­tid said ko­ju jää­des toi­du­pa­kid, teis­te­le ja­ga­tak­se toi­du­pak­ke sel nä­da­lal, pü­ha­päe­vaks oli soo­via­val­du­si 310.

Koo­li­ma­jas on va­ja­du­sel mõ­ne õpi­la­se­ga in­di­vi­duaal­tun­nid. Sa­maaeg­selt käib õpi­las­ko­du ma­ja­tii­va tüh­jaks­ ko­li­mi­ne, et hoo­ne es­mas­päe­val ehi­ta­ja­te­le lam­mu­ta­mi­seks üle an­da. Uue ma­ja­tii­va ehi­tus peaks al­ga­ma jaa­nua­ris.

Lok­sa güm­naa­sium
Lok­sa koo­li di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin lau­sus, et kool on siia­ni töö­ta­nud ta­va­pä­ra­selt ning õpe­ta­ja­te­le an­tud dis­-tant­sõp­pe kor­ral­da­mi­seks va­ba va­lik, soo­vi­ta­tud loo­min­gu­li­si ja pi­ke­ma täit­mi­sa­ja­ga üle­san­deid. Güm­naa­siu­miõ­pi­las­te­le an­ti toi­du­pa­kid ko­he, kui ko­ju jäid. 7.-9. klas­si õpi­la­sed said toi­du­pa­kid ree­del, noo­re­mad klas­sid es­mas­päe­val. Toi­du­pa­kid on kõi­gi­le õpi­las­te­le ja di­rek­to­ri sõ­nul saab jä­re­le min­na perele so­bi­val ajal.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool
Mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas aval­das loo­tust, et dis­tant­sõp­pe­pe­riood jääb sel kor­ral lü­hi­ke­seks, se­da ka­su­ta­tak­se pea­mi­selt esi­me­sel poo­laas­tal õpi­tu kor­da­mi­seks, vee­bi­tun­di­de­ga üle ei pin­gu­ta­ta, 1.-3. klas­si­le vee­bi­tun­de ei teh­ta, an­tak­se aren­da­vaid üle­san­deid ühest ma­te­maa­ti­ka­kesk­kon­nast, klas­si­vä­list lu­ge­mist. Õpi­la­si dis­tant­sõp­pe ajal koo­li ei kut­su­ta, õpe­ta­jad töö­ta­vad sa­mu­ti ül­di­selt ko­dus. Di­rek­tor tõ­des, et ot­su­sest koo­lid sul­ge­da oleks või­nud tea­ta­da nä­da­la­päe­vad et­te. Pi­ka­ve­res jää­vad dis­tant­sõp­pe tõt­tu ära ree­deks eri klas­si­ruu­mi­des plaa­ni­tud ve­ri­vors­ti, pi­par­koo­ki­de ja jõu­lue­he­te val­mis­ta­mi­se töö­toad ning ühi­ne jõu­lu­lõu­na tu­le­val nä­da­lal.

Raa­si­ku kool
Kool oli ühe õpe­ta­ja na­ka­tu­mi­se tõt­tu ka eel­mi­sel nä­da­lal dis­tant­sõp­pel. Di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri sõ­nul ei lä­he ka sel nä­da­lal üks­ki õpi­la­ne koo­li, õpe­ta­jad töö­ta­vad sa­mu­ti ko­du­des. Toi­du­pa­kid ja­ga­ti kõi­gi­le soo­vi­jai­le eel­mi­sel nä­da­lal.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool
Direktor Marika Astor rääkis, et algklassid on distantsõppel. Väikeklasside õpilased käisid ühel päeval koolis ja said kodused ülesanded.

Eelmine artikkelSuur­pea kü­la ei ja­ga­ta ka­heks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 16. detsembril