Suur­pea kü­la ei ja­ga­ta ka­heks

189
Suur­pea endises sõjaväelin­na­kus ela­tak­se suu­res viie­kor­ru­se­li­ses ja kol­mes kol­me­kor­ru­se­li­ses kor­ter­ma­jas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 11 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le­ga keel­du­da asus­tus­jao­tu­se muut­mi­sest Suur­pea kü­las, en­di­sest sõ­ja­väe­lin­na­kust ei moo­dus­ta­ta uut asus­tu­sük­sust. Is­tun­gil jät­sid 7 opo­sit­sioo­ni­vo­li­nik­ku sel­les kü­si­mu­ses hää­le­ta­ma­ta. Ot­su­se sel­gi­ta­vas osas on kir­jel­da­tud, kui­das val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti tä­na­vu märt­sis 115 all­kir­ja­ga aval­dus ja­ga­da Suur­pea ka­heks – Suur­pea kü­laks ja Suur­pea lin­na­kuks. Vo­li­ko­gu al­ga­tas sel­lest tu­le­ne­valt mai­kuu is­tun­gil ka­he asus­tu­sük­su­se moo­dus­ta­mi­se. Kir­jel­da­tud on, et Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses ja Suur­peal toi­mu­sid koh­tu­mi­sed kü­lae­la­ni­ke­ga, sel­gi­ta­ti oma­va­he­li­si suh­teid ja kin­ni­ta­ti, et oma­va­hel ei ol­da tü­lis. Val­la­va­lit­sus ei toe­ta­nud Suur­pea ka­heks asus­tu­sük­su­seks ja­ga­mist, sest sea­dus ei näe et­te asus­tu­sük­su­se lii­gi­na lin­na­kut ning ko­ha­ni­me­sea­dus ei lu­ba ja­gu­ne­da ka­heks sa­ma­ni­me­li­seks kü­laks. Ku­na po­le kü­la­va­ne­mat, ei saa Suur­pea taot­le­da val­laee­lar­vest kü­la­ra­ha, kuid lin­na­kus ja põ­lis­kü­las on loo­dud MTÜd, kes saa­vad val­lalt taot­le­da toe­tust üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks. Opo­sit­sioon kri­ti­see­ris is­tun­gil ot­su­se põh­jen­dust mär­ki­des, ju­ba asus­tus­jao­tu­se muut­mist al­ga­ta­des oli tea­da – kah­te Suur­pea kü­la ei saa val­da te­ha ja lin­nak ei ole asus­tu­sük­su­se amet­lik liik.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees on MAAR­JA SI­KUT
Järgmine artikkelIda-Har­ju koo­lid on dis­tant­sõp­pel