Hundid murdsid koera Kiius

114

Tal­lin­na-Nar­va maan­teest lõu­na pool asu­va­te kü­la­de ta­lu­de ela­ni­kud Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las on vii­mas­tel kuu­del hä­das koe­ri murd­va hun­di­kar­ja­ga.

Sõ­nu­mi­too­ja on neist juh­tu­mi­test kir­ju­ta­nud eel­mi­ses ja üle-eel­mi­ses le­he­numb­ris aval­da­tud lu­gu­des „Kuu­sa­lu ja ka Ani­ja val­las mur­rab hun­di­ka­ri ko­du­de juu­res koe­ri“ ja „Ani­jal pu­res hun­di­ka­ri koe­ra“. Mõ­le­mas loos on ära too­dud kesk­kon­naa­me­ti soo­vi­tus tea­ta­da sää­ras­test juh­tu­mi­test kind­las­ti te­le­fo­ni lü­hi­numb­ril 1247.

Möö­du­nud nä­da­lal aval­da­ti Fa­ce­boo­ki võr­gus­ti­kus Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja tea­de, et Kuu­sa­lu val­las Kiius murd­sid hun­did val­gus­ta­tud õuelt ke­ti­koe­ra, al­les jäid koe­ra pea ja mõ­ned luud. See juh­tus nel­ja­päe­va, 5. ok­toob­ri va­ra­hom­mi­kul Sood­la poo­le suun­du­va tee lä­he­dal Mäe ta­lus. Kell 5 oli koer veel ke­tis, kell 7 te­da enam ei ol­nud. Hun­ti­de rün­na­kut pe­re­rah­vas ei kuul­nud.

Juh­tu­nust tea­ta­ti kesk­konna­a­me­ti­le, sealt käis spet­sia­list sünd­mus­koh­ta üle vaa­ta­mas ja fik­see­ris näh­tud olu­kor­ra. Ida-Har­ju­maal koe­ri murd­va hun­di­kar­ja tee­mat on ha­ka­nud uu­ri­ma ka Maa­leht ja Õh­tu­leht.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus kesk­kon­na­a­me­tist in­fot, kui mit­me hun­di­rün­de juh­tu­mist Ida-Har­jus on tea­da an­tud.

Kesk­kon­naa­me­ti ja­hin­du­se ja vee-elus­ti­ku bü­roo ja­hin­du­se peas­pet­sia­list Mar­go Tan­nik vas­tas, et ala­tes au­gus­tist on kesk­kon­naa­me­ti­le tea­da­o­le­valt hun­did murd­nud Ida-Har­ju­maal 5 koe­ra: 21. au­gus­til ja 25. sep­temb­ril Kuu­sa­lu val­las Saun­ja kü­las, 15. sep­temb­ril Kuu­sa­lu val­las Hirv­li kü­las, 26. sep­temb­ril Ani­ja val­las Pil­la­pa­lu kü­las ja 5. ok­toob­ril Kuu­sa­lu val­las Kiius. Hunt vi­gas­tas koe­ra kesk­kon­naa­me­ti and­me­tel 25. sep­temb­ril Ani­ja val­las Pil­la­pa­lu kü­las ja 28. sep­temb­ril Ani­ja val­las Kuu­se­mäe kü­las.

Mar­go Tan­nik: „Prae­gu­se in­fo põh­jal või­vad sa­ge­ne­nud rün­na­kud ol­la tin­gi­tud sel­lest, et va­nad hun­did õpe­ta­vad jä­rel­tu­li­jaid murd­ma, ja kaht­le­ma­ta ka sel­lest, et ko­du­koer võib osu­tu­da hun­di­le liht­saks söö­ma­ajaks.“

Kü­si­mu­se­le, kas kesk­kon­na­amet on kaa­lu­nud hun­ti­de küt­ti­mi­seks eri­loa and­mist, vas­tas ta, et ot­sest taot­lust nuht­lus­isen­di­te küt­ti­mi­seks ei ole kõ­ne­a­lu­sest piir­kon­nast teh­tud: „See ei tä­hen­da, et kesk­kon­na­amet ei võiks lu­ba an­da. Hun­di nuht­lu­si­sen­di­le või isen­di­te­le eral­di küt­ti­mis­loa väl­jas­ta­mi­ne ei pruu­gi pa­ra­ku het­keo­lu­kor­da ot­sus­ta­valt muu­ta, sest en­ne lu­me tu­le­kut on hun­ti­de küt­ti­mi­ne kee­ru­li­ne.“

Ka te­ma soo­vi­tas sel­les piir­kon­nas oma koe­ri se­ni­sest veel roh­kem kaits­ta, jät­ta nad öö­seks si­se­ruu­mi­des­se või vä­he­malt kind­la aia­ga kaits­tud ter­ri­too­riu­mi­le.

Hun­di­jaht al­gab Ees­tis 1. no­vemb­ril, kes­tab 4 kuud ja lõ­peb 28. veeb­rua­ril. Hun­te kü­ti­tak­se ena­mas­ti aju­ja­hi­ga või piir­de­lip­pe ka­su­ta­des.

Eelmine artikkelRaasiku vallavanemaks valiti TOOMAS TEEVÄLI
Järgmine artikkelLahemaa Maaomanike Liit – rahvuspargi kaitse­reeglid ei lase küladel areneda