Kuu­sa­lus said tä­nu­kir­ja noor­kot­kad ja abi­po­lit­sei­ni­kud

37
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja päl­vi­nud noor­kot­kas KRIST­JAN GA­SATŠ­KO ning abi­po­lit­sei­ni­kud PRIIT KIR­SIS­TE po­ja KER­DE­NI­GA ja KRIST­JAN KURG. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das Ees­ti Va­ba­rii­gi 106. aas­ta­päe­va kont­sert-ak­tu­se ree­de, 23. veeb­rua­ri õh­tul. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud ak­tu­sel pi­das isa­maa­li­se kõ­ne ja õn­nit­les va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pu­hul val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt.

See­jä­rel and­sid val­la­va­nem ning val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad.

Es­malt pälvisid tä­nu­kir­ja kaks tub­lit noor­kot­kast – Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te va­ne­ma rüh­ma ehk Kuu­sa­lu Noo­red Kot­kad 2 rüh­ma sal­ga­ju­hid Ras­mus Kar­ro ja Krist­jan Ga­satš­ko. Ras­mus Kar­ro ase­mel võt­tis tä­nu­kir­ja vas­tu rüh­ma ase­pea­lik Al­len La­rin.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja said ka kaks ko­ha­lik­ku abi­po­lit­sei­nik­ku – Priit Kir­sis­te ja Krist­jan Kurg. Mõ­le­maid tunnustati val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jaga Ees­ti Va­ba­rii­gi sün­ni­päe­val sa­mu­ti aas­ta ta­ga­si.

Järg­nes kont­sert, esi­ne­sid Kuu­sa­lu Pa­su­na­koor di­ri­gent Ott Ka­se ju­hen­da­mi­sel, ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev koo­ri­ju­hi Kai Pe­ter­so­ni ju­hen­da­mi­sel ja Kol­ga rah­va­tant­su­rühm, ke­da ju­hen­dab Ka­rin Soo­sa­lu. Õh­tu­juht oli Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näit­le­ja ja la­vas­ta­ja Enn Kirs­man.

Tä­nu­kir­jad noor­te­le kot­kas­te­le
Kuu­sa­lu rüh­ma sal­ga­pea­lik Krist­jan Ga­satš­ko ko­gus eel­mi­sel aas­tal noor­kot­ka­na te­gut­se­des 724 ak­tiiv­sus­tun­di. Te­ma tut­vus­tu­ses on öel­dud, et ta on val­mis ai­ta­ma noo­re­maid, ei pel­ga met­sa ega mär­ga ning hoiab kül­mas ja vih­mas ka teis­te mo­ti­vat­sioo­ni üle­val. Pat­rull­võist­lus­tel on ta võist­kon­nas eri­ti sil­ma paist­nud nu­pu­tu­s­üle­san­ne­te la­hen­da­mi­sel, suu­dab pak­ku­da mi­tut eri la­hen­dus­käi­ku ja neid kat­se­ta­da.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 9. klas­si õpi­la­ne Krist­jan Ga­satš­ko on va­li­tud noor­kot­kas­te rüh­ma sal­ga­pea­li­kuks. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et läks Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te rüh­ma oma ema-isa soo­vi­tu­sel um­bes 4 aas­tat ta­ga­si, mõ­ni aeg pä­rast se­da, kui rühm oli loo­dud: „Võist­lus­tel on hu­vi­tav, sest üle­san­deid ei os­ka et­te ai­ma­ta ning tu­leb oma leid­lik­kust ka­su­ta­da. Meie rüh­mal on Kuu­sa­lu lä­he­dal met­sas oma har­ju­tus- ja ko­gu­ne­mis­plats, mi­da kor­ras­ta­me, seal ole­me kae­va­nud ja ehi­ta­nud.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Ras­mus Kar­ro lii­tus noor­kot­kas­te rüh­ma­ga kaks aas­tat ta­ga­si ning on sa­mu­ti va­li­tud sal­ga­pea­li­kuks. Noor­kot­kas­te or­ga­ni­sat­sioo­ni te­ge­vu­ses osa­les ta mul­lu 1115 tun­di. Te­ma tut­vus­tu­ses on mär­gi­tud, et os­kab noo­re­maid õpe­ta­da ja va­ja­du­sel saab tal­le usal­da­da vas­tu­ta­vaid üle­san­deid. Ta osa­leb noor­kot­kas­te Har­ju ma­le­va noor­te­ko­gu loo­mi­ses ning märt­si­kuus kor­ral­dab noor­kot­kas­te laag­ri.

Ras­mus Kar­ro ei saa­nud kont­sert-ak­tu­sel osa­le­da, sest sõi­tis koo­li­va­hea­jaks Ees­tis ära. Ta rää­kis, et vä­ga meel­dib ol­la noor­kot­kas, on käi­nud pal­ju­del üri­tus­tel ning osa­le­nud mit­mel pat­rull­võist­lu­sel, kõi­ge kau­gem võist­lus oli Lee­dus: „Oma pa­ri­mad sõb­rad olen saa­nud Kuu­sa­lu rüh­mast ja ka üle Ees­ti. Võist­lus­tel saab end pan­na proo­vi­le, sest maas­ti­kul tu­leb lii­ku­da 30-60 ki­lo­meet­rit 10-20 ki­log­ram­mi ras­ku­se sel­ja­ko­ti­ga ning kes­tavad 12-30 tun­di. Koo­lis pea­me 8. klas­sis te­ge­ma loov­töö, va­li­sin sel­leks noor­kot­kas­te laag­ri kor­ral­da­mi­se. Kir­ju­ta­sin pro­jek­ti, sain Kait­se­lii­du noor­te omaal­ga­tu­se toe­tus­ra­has­tust laag­ri jaoks 1000 eu­rot. Paa­ri­küm­ne noor­kot­ka­ga laa­ger toi­mub Kuu­sa­lus, osa­le­da saa­vad meie oma rüh­ma liik­med ja kui koh­ti jääb üle, siis ka mu­jalt Har­just.“

Abi­po­lit­sei­ni­kud
Küm­me aas­tat abi­po­lit­sei­ni­ku­na te­gut­se­nud Priit Kir­sis­te pa­nus­tas 2023. aas­tal kor­ra­kait­ses­se 563 va­ba­taht­lik­ku töö­tun­di, 2022. aas­tal pa­nus­tas 509,5 tun­di.

Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et aas­tas suu­dab va­ba­taht­li­ku­na te­gut­se­da 500-600 tun­di: „Käin abi­po­lit­sei­ni­ku­na väl­jas vas­ta­valt en­da või­ma­lus­te­le – va­hel kord nä­da­las, va­hel mi­tu kor­da nä­da­las. Kir­ja lä­he­vad pat­rul­lis ol­dud tun­nid, en­ne­tus­te­ge­vus las­teae­da­des ja koo­li­des, ka osa­le­mi­ne riik­li­ke kü­la­lis­te es­kort­sõi­tu­del. Kuu­sa­lu val­las pat­rul­li­me koos Krist­jan Ku­re või teis­te kol­lee­gi­de­ga, nii po­lit­seia­met­ni­ke kui ka abi­po­lit­sei­ni­ke­ga. Las­tea­su­tus­tes rää­gin liik­le­mi­sest, tur­va­li­selt sõit­mi­sest jalg­rat­ta­ga ja in­ter­ne­ti ka­su­ta­mi­sest, tut­vus­tan po­lit­sei­ni­ke ja abi­po­lit­sei­ni­ke tööd ning va­rus­tust.“

Krist­jan Kurg te­gi abi­po­lit­sei­ni­ku­na va­ba­taht­lik­ku tööd 62 tun­di: „Pat­rul­li­me koos Priit Kir­sis­te­ga ko­du­val­las ja Lok­sal, tee­me liik­lus­jä­rel­val­vet ja jäl­gi­me ava­lik­ku kor­da, po­lit­sei väl­ja­kut­se­te kor­ral ole­me ko­du­kan­dis sa­ge­li esi­me­se­na ko­hal.“

Li­saks pa­nus­tab ta Kuu­sa­lu val­la tur­va­li­su­ses­se va­ba­taht­li­ku pääst­ja­na, Kol­ga pääs­te­ko­man­do koos­sei­sus on käi­nud pal­ju­del väl­ja­kut­se­tel. Kui töölt ko­ju jõuab, re­gist­ree­rib end õh­tu- ja ööa­jaks pääs­te­val­ves­se. Möö­du­nud aas­tal oli Kol­ga ko­man­dol kok­ku 175 väl­ja­kut­set, pääs­te­ma­si­na kesk­mi­seks väl­ja­sõi­du­kii­ru­seks ku­ju­nes 2 mi­nu­tit ja 41 se­kun­dit. Ka tee­vad Kol­ga pääst­jad en­ne­tus­tööd, käi­vad ko­du­des nõus­ta­mas.

Pea­le sel­le osa­leb Krist­jan Kurg va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ühis­val­ve­tee­nis­tu­ses koos Tal­lin­na Kesk­lin­na ko­man­do ja Lil­le­kü­la ko­man­do kut­se­lis­te pääst­ja­te­ga. Mul­lu oli ühis­val­ves 168 tun­di. Ta sel­gi­tas, et ühis­val­ve an­nab koos kut­se­li­se mees­kon­na­ga te­gut­se­des juur­de os­ku­si ja ko­ge­mu­si, es­malt pak­kus end ise ap­pi, vii­ma­sel ajal on lin­na ko­man­do­dest te­da kut­su­tud val­ves­se.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. veebruaril
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­las õn­nit­le­ti uu­si au­ko­da­nik­ke