Hinnati Anija valla noorsootööd

800

Anija vald osaleb ühena Eesti 19st omavalitsusest noorsootöö kvaliteedi hindamise projektis.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja projekti koordinaator Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK). Anija vallas juhtis noorsootöö kvaliteedi hindamist vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Tuuliki Rohtla. Ta selgitas, et hindamisprotsess koosneb kahest osast – enese- ja välishindamisest.

Enesehinnang on hea
Enesehindamise läbiviimiseks tehti 11liikmeline meeskond – noorsootöötajad, õpilasomavalitsuste liikmed, valla kultuurikeskuse, spordikeskuse, sotsiaalkeskuse ja vallavalitsuse esindajad.

Koolide ja noortekeskuste kaudu jagati 7-26aastastele noortele ankeedid, kus paluti vastata 30le küsimusele. Küsiti näiteks, kas teatakse oma valla noorteorganisatsioone, kas ollakse rahul noorsootööteenuseid pakkuvate asutuste lahtiolekuaegadega, millega tegelevad noored vabal ajal, millist noorsootööteenust vajaksid, kas vallas arvestatakse lapsi ja noori puudutavate otsuste tegemisel nende vajadustega jne. Eraldi ankeedid olid noorteühendustele ja noorsootöötajaile.

651st  jagatud ankeedist sai Tuuliki Rohtla tagasi ja kasutamiskõlblikud olid 263.

„See on 40 protsenti, mis on väga hea tulemus,“ sõnas ta.

Ankeetidest selgus, et 30 protsenti Anija valla noortest on rahul nende huvide ja vajaduste arvestamisega, enam-vähem sama palju on neid, kes on rahul nõustamisteenuse kvaliteedi ja kättesaadavusega. Noori puudutava info kättesaamisega on rahul 44 protsenti küsitletuist. 35 protsenti neist leidsid, et noorsootööd pakkuvad asutused on avatud noortele sobival ajal. Täpsem ülevaade küsitlustulemuste kohta avalikustatakse Anija valla kodulehel.

Küsitlustulemuste põhjal andis enesehindamismeeskond etteantud indikaatorite järgi iga eesmärgi ja selle alaeesmärkide täitmisele 4 palli süsteemis hinde, millega pidid olema nõus kõik komisjoniliikmed. Need neli eesmärki on: noortel on loodud mitmekülgsed mitteformaalse õppimise võimalused, võimalused osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks, noortele on loodud tingimused noorteinfo, ennetamis- ja nõustamistegevuste kättesaamiseks ning on loodud vajalik keskkond kvaliteetseks noorsootööks.

Anija valla enesehindamiskomisjon hindas eesmärkide ja alaeesmärkide täitmist enamasti vähemalt rahuldavalt, vaid üks alaeesmärk – noori kaasatakse otsuste tegemise protsessi – sai hindeks „1“. 

Ka välishindajad jäid rahule
Eelmisel kolmapäeval olid Anija valla noorsootööd hindamas viis välishindajat – Illuka, Tamsalu ja Albu valla, Eesti Avatud Noortekeskuste ning Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad. Välishindajad soovisid külastada kolme laste ja noortega tegelevat asutust – Anija mõisas tegutsevat MTÜd Koostöö Koda, Kehra Kunstidekooli ning Alavere noortekeskust.

Pärast seda pidasid nad valla kultuurikeskuses koosolekut ning seejärel oli suur tagasisidekoosolek, kus osalesid ka Anija vallajuhid ja noortega tegelevate asutuste töötajad. Välishindajad rääkisid, millised on nende meelest Anija valla noorsootöö tugevad küljed ning mis vajaks veel arendamist.

Nad kiitsid nõustamisteenuse kättesaadavust, huvihariduse mitmekülgsust, alaealiste asjade komisjoni olemasolu, lastelaagreid ja õpilasmalevaid, noorsootöö ümarlauda, erinevate infokanalite olemasolu jm.

Noorsootöö paremaks korraldamiseks tehti mitu ettepanekut. Näiteks pakkusid välishindajad välja mobiilse noorsootöö – et küladesse, kus on palju noori, läheksid noortekeskused ise oma võimalustega kohale. Nad leidsid, et peaks rohkem mõtlema, kuidas kaasata noorsootöösse valla äärealade noori.
Välishindajad arvasid veel, et valla noortevolikogu liikmeid peaks kaasama ka vallavolikogu komisjonidesse ning vallavalitsusel võiks olla igaks aastaks noorsootöö tegevuskava. Veel leidsid välishindajad, et noorsootöötajate tunnustamine tuleb tõsta valla tasandile.

„Kokkuvõttes hindasid nad meie noorsootöö heaks,“ märkis Tuuliki Rohtla.

Eelmine artikkelParila külas põles talumaja
Järgmine artikkelMIKA ORAVA ehitas Pikva kabeli juurde kellatorni