HEL­VE VAAR­MAN­NI ko­duaed Ala­ve­res või­tis kon­kur­si

408
Ajakirja Maakodu konkursil tänavu kaunimaks tunnistatud koduaed Alaveres.

Aja­kiri Maa­ko­du kor­ral­das 9. kor­da kon­kur­si „Ees­ti kau­nim maa­ko­du“. Kau­ni­te ko­duae­da­de ka­te­goo­rias või­tis esi­ko­ha Ala­ve­re-Voo­se tee ää­res asuv Loo ta­lu Elu­rik­ku­se aed, mil­le oma­nik on Hel­ve Vaar­mann.

2022. aas­ta kau­nei­ma aia oma­nik rää­kis, et sõb­rad käi­sid kü­las, vai­mus­tu­sid aiast, saat­sid sel­lest teh­tud fo­tod aja­kir­ja­le. Sealt võe­ti ühen­dust, kü­si­ti, kas on nõus kon­kur­sil osa­le­ma.
„Iga tun­nus­tus on to­re ja an­nab mo­ti­vat­sioo­ni eda­si maad kae­va­ta ning või­del­da ki­vi­de ja umb­ro­hu­ga,“ mär­kis Hel­ve Vaar­mann.

Ko­du ta­lu kõr­va­le hak­kas ta Elu­rik­ku­se ae­da ra­ja­ma viis aas­tat ta­ga­si, kui tut­vus si­re­lia­re­ta­ja Aa­vo Mä­gi­ga ning ot­sus­tas, et ta­hab ka en­da­le si­re­li­par­ki: „Esi­me­sed si­re­lid is­tu­ta­sin sin­na 2015. aas­tal, edas­pi­di olen si­re­li­kol­lekt­sioo­ni muud­kui täien­da­nud ning si­re­li­te üm­ber ra­ja­nud lil­le­peen­rad. Ko­gu aia suu­rus on um­bes 0,8 hek­ta­rit. Kui pal­ju on siin eri lii­ke tai­mi, ei os­ka öel­da, aga üle 1000 tak­so­ni tai­mi kas­vab küll, eri sor­ti si­re­leid on ju­ba üle 60, roo­se um­bes 140.“

Hel­ve Vaar­man­nil on ka en­da ni­me­li­ne si­re­li­sort: „Kord, kui käi­si­me gru­pi­ga Aa­vo Mä­gil kü­las, ot­sus­ta­si­me, et an­na­me ühe­le te­ma are­ta­tud si­re­li­le ni­me. Esial­gu oli mõ­te pan­na Ani­ja Eit, kuid are­ta­ja­le ei meel­di Ani­ja Ei­de pilt ja üt­les, et si­re­lil peab ole­ma ik­ka ini­me­se ni­mi, tal on kõik sor­did tun­tud ini­mes­te ni­me­de­ga. See­kord pan­di siis mi­nu ni­mi.“

Lon­gus­si­re­list are­ta­tud pu­na­se õie­ga sort „Hel­ve Vaar­mann“ kas­vab ka Elu­rik­ku­se aias: „Mul on neid is­tu­ta­tud aia eri nur­ka­des­se mi­tu, kolm ju­ba õit­se­sid. Õit­seb ha­ri­li­kust si­re­list hil­jem ja on teist­su­gu­se lõh­na­ga.“

Li­saks si­re­li­te­le on Hel­ve Vaar­man­ni aias pan­dud rõh­ku okas­puu­vor­mi­de­le. Iluaia loo­mi­sel on ta sil­mas pi­da­nud, et aed oleks ilus ke­va­dest sü­gi­se­ni ning ke­na ka tal­vel: „Kui su­vist õie­vah­tu enam ei ole, loo­vad mee­leo­lu sü­gis­vär­vid, see­pä­rast on pee­nar­des roo­sid koos pü­si­ku­te­ga. Tal­vel an­na­vad vär­ve okas­puud.“

Maa­ko­du kon­kur­si­le esi­ta­tud paa­ri­küm­ne aia seast oli Hel­ve Vaar­man­ni aed ol­nud teis­test eri­nev suur­te is­tu­tu­sa­la­de, lop­sa­ka­te tai­me­koos­lus­te ning õie­roh­ku­se poo­lest.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jaid tä­na­ti Draa­ma­teat­ris
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te ga­la Kol­ga­kü­las