Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te ga­la Kol­ga­kü­las

775
Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li no­mi­nen­did Kol­ga­kü­las: SIR­LE KU­RIKS, KA­TI JU­VA­NEN, AN­NE­LY KO­DU­SAAR, MAAR­JA DOM­NIN, KAT­RE AR­RO, KAD­RI IDA­VAIN, TRIIN ROOS, HE­LI PERG, VA­LE­RIA RJU­MI­NA, KA­JA RII­BERG, PRIIT TAM­METS, JÜ­RI RE­BA­NE, NEL­LE NUR­ME­LA, MIH­KEL VELST­RÖM, SIL­VA SI­SA, KAT­RIN RÜÜT­SA­LU ja IN­GA PÜÜA. Pil­dilt puu­dub Ast­rid Rõuk. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das õpe­ta­ja­te päe­va, 5. ok­toob­ril val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te­le Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas ga­laõh­tu. Osa­le­sid li­gi­kau­du 100 kut­su­tut.

Peol tun­nus­ta­ti al­la­su­tus­te esi­ta­tud kan­di­daa­te val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja es­ma­kord­selt ka val­la ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li­le. Kõi­gi­le no­mi­nen­ti­de­le, ke­da tä­na­vu on kok­ku 18, kin­gi­ti tra­dit­sioo­ni­li­selt Va­na­kü­la kü­la­va­ne­ma Triin Põll­maa teh­tud ke­raa­mi­li­ne alus. Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja aas­ta ha­ri­du­se sõ­ber kuu­lu­ta­tak­se väl­ja ning pree­mia an­tak­se üle val­la tä­nu­peol uue aas­ta al­gu­ses.

Aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja no­mi­nen­did on Kuu­sa­lu kesk­koo­list ma­jan­du­sõ­pe­tu­se õpe­ta­ja, õpi­las­fir­ma­de ju­hen­da­ja ja spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain, loo­du­sõ­pe­tu­se ja geog­raa­fia õpe­ta­ja Ka­ja Rii­berg, ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­ja ja ma­le­rin­gi ju­hen­da­ja Jü­ri Re­ba­ne, algk­las­si- ja ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­ja Kat­rin Rüüt­sa­lu ning abiõ­pe­ta­ja In­ga Püüa.

Kol­ga koo­list on esi­ta­tud aasta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li­le in­fo­juht Priit Tam­mets ning ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Nel­le Nur­me­la.

Kuu­sa­lu las­teaiast Jus­si­ke on aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li­le esi­ta­tud rüh­maõ­pe­ta­ja Triin Roos ja õpe­ta­ja abi Sir­le Ku­riks; Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaiast rüh­maõ­pe­ta­ja Kat­re Ar­ro ja õpe­ta­ja as­sis­tent Maar­ja Dom­nin; Kol­ga las­teaiast rüh­maõ­pe­ta­ja Ka­ti Ju­va­nen ja õpe­ta­ja abi An­ne­ly Ko­du­saar. Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool esi­tas aasta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li­le viiu­li õpe­ta­ja Va­le­ria Rju­mi­na ning Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se esi­ta­tud no­mi­nent on psüh­ho­loog Ast­rid Rõuk.

Aas­ta ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li­le on kolm no­mi­nen­ti: Kuu­sa­lu kesk­koo­li sek­re­tär He­li Perg, Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Sil­va Si­sa ja Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se en­di­ne psüh­ho­loog Mih­kel Velst­röm.

Pi­du­li­si ter­vi­ta­sid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Õh­tu­juht oli ja ko­ha­lol­nu­te meelt la­hu­tas Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, näit­le­ja Ma­rek Tam­mets. Pi­du­lis­te­le oli kae­tud suu­pis­te­laud.

Eelmine artikkelHEL­VE VAAR­MAN­NI ko­duaed Ala­ve­res või­tis kon­kur­si
Järgmine artikkelAni­ja mõis võõ­rus­tas Ees­ti ja Soo­me pre­si­den­ti