Nai­san­sam­bel on Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas pi­de­valt te­gut­se­nud 70 aas­tat

41
Kuu­sa­lu nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad: esi­reas ÜL­LE PEETS, REET KIN­DEL, LEI­NA MEI­GAS, KA­JA HINN, EL­LE LAND­BERG, ju­hen­da­ja MA­RE RUS­SAK, MA­RE VER­NER ja AN­NE PAR­RA, ta­ga­reas ANU KAR­JAT­SE, ES­TER PAE­NURM ja EL­VI REIN­VALD. Fo­to Kris­ti Kin­del

Nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad kor­ral­das juu­be­li tä­his­ta­mi­seks an­samb­li­lau­lu õh­tu­poo­li­ku „Kee­gi po­le ük­sik laev“.

„Kuu­sa­lus oli 1970- ­1980nda­tel aas­ta­tel an­samb­li­laul vä­ga po­pu­laar­ne. Kui tu­lin 1963. aas­tal Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja kuns­ti­li­seks ju­hiks ning kuul­sin laul­mas nai­san­samb­lit ja ka mee­san­samb­lit, olin häm­mas­tu­nud, kui heal ta­se­mel nad laul­sid. An­samb­leid ju­hen­das too­kord Rai­di And­re. Tä­na­päe­val enam kah­juks po­le an­samb­li­laul po­pu­laar­ne, lau­luan­samb­leid on ük­si­kuid, ena­mas­ti laul­dak­se koo­ri­des või so­lis­ti­de­na,“ tõ­des Kuu­sa­lu nai­san­samb­li Vii­si­vee­re­ta­jad ju­hen­da­ja Ma­re Rus­sak.

An­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad tä­his­tas lau­päe­val, 4. mail toi­mu­nud kont­ser­di­ga Kuu­sa­lu nais­an­samb­li­lau­lu 70aas­tast sün­ni­päe­va. Ko­ha­li­kest an­samb­li­test esi­ne­sid veel Kuu­sa­lu kesk­koo­li pois­tean­sam­bel Taa­vi Es­ko ju­hen­da­mi­sel ja Valk­la bap­tis­ti­ko­gu­du­se an­sam­bel, ke­da ju­hen­dab Rai­li Rand­maa. Konterdil tegid kaasa Elina Aasa viiulil ja Kristine Adler flöödil. Õh­tu­juht oli ja Kuu­sa­lu an­samb­li­lau­lu aja­lu­gu tut­vus­tas Rein Kip­par.

An­samb­lid hak­ka­sid te­gut­se­ma Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas too­kord­se ju­ha­ta­ja Uno Rein­sa­lu al­ga­tu­sel. Ju­hen­da­jaid on aas­ta­küm­ne­te jook­sul ol­nud nai­s­an­samb­lil mi­tu – ka Ma­re Rus­sak, Kül­li Sa­lu­mäe, Sir­je Sos­si, Lud­mil­la Toon, An­ne­li Rumm. Ma­re Rus­sak asus uues­ti ju­hen­da­ma 15 aas­tat ta­ga­si, kui jäi Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li di­rek­to­ri ame­tist pen­sio­ni­le.

Ta mee­nu­tas, et ena­mas­ti ni­me­ta­ti kol­lek­tii­vi Kuu­sa­lu nais­an­samb­liks, ni­mi saa­di 2013. aas­tal, kui käi­di Tal­lin­nas va­baõ­hu­muu­seu­mis esi­ne­mas ja osa­les ka tant­sut­rupp Vii­su­vee­re­ta­jad. See an­dis idee va­he­ta­da üks täht ja saa­di ni­mi Vii­si­vee­re­ta­jad.

Juu­be­li­kont­ser­dil esi­ta­ti va­ne­maid arm­saks saa­nud lau­le, ka lau­lu „Kee­gi po­le ük­sik laev“, mis pan­di an­samb­li­lau­lu õh­tu­poo­li­ku peal­kir­jaks. Ma­re Rus­sa­ku sõ­nul teh­ti va­lik see­tõt­tu, et loo­de­ti esi­ne­ma saa­da mit­meid tei­si an­samb­leid ja saa­de­ti kut­sed kõi­gi­le ko­ha­li­ke­le koo­li­de­le, kuid sel­gus, an­samb­leid on te­gut­se­mas vä­he.

Ma­re Rus­sak: „Õp­pi­si­me kont­ser­diks ka paar uut lau­lu, aga pea­mi­selt laul­si­me oma lem­mi­kuid. Re­per­tuaa­ri va­li­ku tee­me ühi­selt, an­nan nais­te­le ni­me­kir­ja ja pa­lun ära mär­ki­da lau­lud, mis meel­di­vad. Jäin juu­be­li­kont­ser­di­ga ra­hu­le, pä­ris ke­nas­ti tu­li väl­ja.“

Ta li­sas, et ena­mik laul­jaid on ju­ba ea­kad, 70-80aas­ta­sed: „Mi­nult on kü­si­tud, kas tee­me eral­di hää­le­sea­det, et hoo­li­ma­ta laul­ja­te va­nu­sest on an­samb­lil hea kõ­la. Meil po­le eri­list hää­le­sea­det, kuid nai­sed on pi­de­valt laul­nud ja see ta­gab kõ­la­vu­se. Hul­lem lu­gu on lau­lu­sõ­na­de­ga, neid on ras­ke meel­de jät­ta, ik­ka tu­leb ka­su­ta­da noo­te koos sõ­na­de­ga.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja Ul­vi Rand and­sid Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­se liik­me­te­na an­samb­li ju­hen­da­ja­le Ma­re Rus­sa­ku­le tä­nu­kir­ja ko­ha­li­ku kul­tuu­rie­lu pi­kaaeg­se eden­da­mi­se ja an­samb­li­lau­lu säi­li­ta­mi­se eest. Tor­mi­se-selt­si tä­nu­kir­ja said ka nai­san­samb­lis üle 50 aas­ta laul­nud Reet Kin­del ja Lei­na Mei­gas. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si kin­gi­tus oli tra­dit­sioo­ni­li­ne pi­du­päe­va­tort koos koh­vi­laua­ga.

An­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad käib har­ju­ta­mas kord nä­da­las. Hil­ju­ti lii­tu­sid uued laul­jad – Anu Kar­jat­se ja El­vi Rein­vald.

Esi­ne­mi­si on Ma­re Rus­sa­ku hin­nan­gul ol­nud pä­ris pal­ju, laul­dud on Kuu­sa­lu val­la ja ko­ha­li­ke kü­la­de üri­tus­tel. Käi­dud on ka an­samb­li­lau­lu kon­kurs­si­del ja saa­dud eriau­hin­du.

Eelmine artikkelKiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia töö­ta­jad män­gi­sid „Pi­pi Pikk­suk­ka“
Järgmine artikkelRaa­si­ku kool kan­di­dee­rib aas­ta koo­liks