Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jaid tä­na­ti Draa­ma­teat­ris

178
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tra­dit­sioo­ni­li­ne tä­nuü­ri­tus oli tä­na­vu tei­si­päe­val, 11. ok­toob­ril Ees­ti Draa­ma­teat­ris. Kut­su­tud oli li­gi 270 koo­li­de, las­teae­da­de, rah­va­ma­ja­de, raa­ma­tu­ko­gu­de, noor­te­kes­kus­te, sot­siaal­kes­ku­se, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma, Ani­ja mõi­sa ja Keh­ra muu­seu­mi töö­ta­jat, osa­le­jaid oli li­gi 200. Neid võt­sid Draa­ma­teat­ris vas­tu vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, val­la­va­nem Rii­vo Noor ning ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te päe­val an­ti üle 36 tä­nu­kir­ja, pä­rast se­da vaa­da­ti eten­dust „Me­fis­to“.

Aeg­vii­du koo­list päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja klas­siõ­pe­ta­ja Reet Kan­ger, ma­te­maa­ti­ka ja loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Na­tel­la Kri­gul, hu­vi­juht Thea Luik, ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja An­ne­liis Lib­lik, kuns­ti- ja töö­õpe­tu­se õpe­ta­ja Kai­re-Leen Suur, ke­ha­li­se kas­va­tu­se ja tant­suõ­pe­ta­ja Jan­ne Kuusk­la ning teh­no­loo­giaai­ne­te õpe­ta­ja Mo­ni­ka Ava­laid.

Ala­ve­re põ­hi­koo­list tun­nus­ta­ti ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­jat Kris­ti­na Lu­haää­ri ning ke­raa­mi­ka­rin­gi ju­hen­da­jat Hei­di Pet­ti­ni­ne­ni.

Keh­ra güm­naa­siu­mist said tä­nu­kir­ja ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Dia­na Pu­gat­šo­va, erik­las­si­õpe­ta­ja Nel­li Res­tov ning abi­õpe­ta­jad Lau­ra Lass, Lia Hor­diie­vych ja Alek­sei Kuz­min.

Keh­ra kuns­ti­de­koo­list tä­na­ti tä­nu­kir­ja­ga di­rek­tor Ene Ker­bi ning kuns­tiõ­pe­ta­jaid Kel­ly Kruus­man­ni, Ok­sa­na Tkat­šen­kot, Ol­ga Mar­tin­so­ni ja Ma­re Vil­lem­sood.

Ani­ja Val­la Las­teae­da­dest päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja Las­te­ta­re õpe­ta­jad Kris­ti Huu­si ja Ke­te­lyn Viim­si ning õpe­ta­ja as­sis­tent Vel­li Kask, Le­pat­rii­nu õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Lii­na Jõe, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kai­sa Tiis­maa, õpe­ta­ja Ul­vi Uma­las ja õpe­ta­ja abi Lii­vi Loik ning Ala­ve­re Mõm­mi­la õpe­ta­ja Anu Jü­riöö. Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaiast an­ti tä­nu­ki­ri õpe­ta­ja Dia­na-Kirs­ti Kel­le­ri­le.

Tä­nu­kir­ja päl­vi­sid ka val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi ning noor­soo­töö­ta­jad Kat­ri Olesk, Kat­rin Kruu­se­ment ja Ve­ro­ni­ka Si­li­vask ning Keh­ra muu­seu­mi juht An­ne Oruaas, Ala­ve­re raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ma­ri­ka Kuusk ning Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja An­ge­la Mä­ger ja ma­ja­hoid­ja Sil­le Tal­vik.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelHEL­VE VAAR­MAN­NI ko­duaed Ala­ve­res või­tis kon­kur­si