Heategevuslikul jooksul Arukülas osalesid 264 õpilast Arukülast, Raasikult ja Vihasoost

63
Aru­kü­la staa­dio­nil võt­sid Me­si­kä­pa jook­sust osa Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Vi­ha­soo koo­li­de õpi­la­sed. Foto Cristina Kaska

Ree­del, 22. sep­temb­ril toi­mus 18. kor­da Ees­ti suu­rim koo­li­noor­te spor­diü­ri­tus – hea­te­ge­vus­lik Me­si­kä­pa tea­te­jooks 5.-9. klas­si­de õpi­las­te­le. Tä­na­vu toi­mus see 28 ko­has, osa­võt­jaid oli üle 13 500.

Kuuen­dat kor­da joos­ti Haap­sa­lu Neu­ro­loo­gi­li­se Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se ehk lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te taas­tus­ra­vi­haig­la heaks ka Aru­kü­las – koo­li staa­dio­nil toi­mu­nud jook­sust võt­sid osa 264 õpi­last Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Vi­ha­soo koo­list.

Aru­kü­las avas Me­si­kä­pa jook­su koo­li­di­rek­tor Avo Möls, kes pä­rast ter­vi­tus­sõ­nu lu­ges et­te Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­di Alar Ka­ri­se ter­vi­tu­se.

„Te jook­se­te lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te ra­vi toe­tu­se ni­mel. See on ilus, et tei­le, kes te saa­te joos­ta, lä­heb see kor­da. Et te hoo­li­te üks­tei­sest ja ta­ha­te tei­si ai­da­ta. Ai­täh tei­le sel­le eest, et te sel­list Ees­tit iga päev luua ai­ta­te,“ oli pre­si­den­di ter­vi­tu­ses.

Veel te­gi ta noor­te­le üles­kut­se: „Tee­me nii, et järg­mi­se kuu aja jook­sul ehk ok­toob­ri lõ­pu­ni pead sa spor­ti te­ge­ma või lii­ku­ma või ja­lu­ta­ma täp­selt sa­ma ar­vu mi­nu­teid, kui pal­ju sa oled te­le­fo­nis või ar­vu­tis. Kui oled kaks tun­di päe­vas te­le­fo­nis, siis tu­leb ka kaks tun­di päe­vas lii­ku­da. Ja na­gu Os­kar Lut­su „Ke­va­des“, kui pä­ris nii pal­ju ei jõua, siis lii­gu vä­he­malt pool oma nu­ti­mi­nu­ti­test. Aga nüüd ol­ge val­mis star­diks.“

En­ne Me­si­kä­pa jook­su al­gust te­gi Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­ne Re­gi­na Tei­no tant­su- ja fit­nessk­lu­bist Tant­su­geen osa­võt­ja­te­ga soo­jen­dus­har­ju­tu­si.

Kõik õpi­la­sed jook­sid ühe staa­dio­ni­rin­gi sama­su­gus­tes kol­las­tes me­si­kä­pa pil­ti­de­ga T-sär­ki­des, mil­le sel­jal oli üles­kut­se „Ai­ta­me lap­sed lii­ku­ma“ ning te­le­fo­ni­num­ber 900 7777. Sel­lele he­lis­ta­des an­ne­tab he­lis­ta­ja 7 eu­rot Haap­sa­lu Neu­ro­loo­gi­li­se Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se toe­tus­fon­di­le lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te ra­viks.

„Meil oli ko­hal hea­te­ge­vus­jook­su mas­kott Me­si­käpp, kes te­ki­tas pal­ju ele­vust. Ka ilm oli vä­ga ilus ja soe ning üri­tus läks vä­ga häs­ti kor­da,“ sõ­nas Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls.

Ta kut­sus kõi­ki täis­kas­va­nuid Me­si­kä­pa jook­sul rek­laa­mi­tud ta­su­li­sel numb­ril jät­ku­valt he­lis­ta­ma, et toe­ta­da lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te ra­vi. Haap­sa­lu Neu­ro­loo­gi­li­se Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se te­ge­vust saab toe­ta­da ka üle­kan­de­ga – sih­ta­su­tu­se HNRK Toe­tus­fon­di kon­to SEB pan­gas on EE 451010220268957228, märk­sõ­na on Tea­te­jooks.

Me­si­kä­pa jook­su­ga, mi­da kor­ral­dab MTÜ Tal­linn­mee­ting, al­gas Eu­roo­pa spor­di­nä­dal Ees­tis.
Tea­te­jook­su eest­ve­da­ja Erik Pal­la­se sõ­nas, et nii jook­su kui spor­di­nä­da­la ees­märk on pak­ku­da noor­te­le või­ma­lust tun­da rõõ­mu lii­ku­mi­sest ja ter­vis­li­kest elu­vii­si­dest, ning po­pu­la­ri­see­ri­da sel­le kau­du sport­lik­ke elu­vii­se.

„Li­saks an­nab tea­te­jooks pa­nu­se lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te heaks. See oma­kor­da õpe­tab noo­ri hoo­li­ma ini­mes­test en­da üm­ber ja ühis­kon­nas ning hin­da­ma hea­te­ge­mi­se täht­sust,“ mär­kis Erik Pal­la­se.

Eelmine artikkelAnija vallavalitsus hakkab elamukrunte müüma
Järgmine artikkelHalduskohus: Kuusalu vallal tuleb Leegiranna elanikega sõlmida kompromiss