Har­ju­maa bal­lil ja­ga­ti tee­ne­te­mär­ke ja Hol­me­reid

75
Väi­ke­se Hol­me­ri lau­reaat HIL­LE­RI TREI­SALT, Suu­re Hol­me­ri päl­vi­nud MER­LE PUS­SAK, Väi­ke­se Hol­me­ri lau­reaat KAU­PO RÄT­SEPP ja Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pärl 2022 KRIS­TII­NA LII­VIK. Fo­to Pee­ter Hütt

Väi­ke­se Hol­me­ri päl­vis HIL­LE­RI TREI­SALT, Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi sai ka JÜ­RI MU­RU Raasikult.

Ree­del, 30. det­semb­ri õh­tul oli Es­to­nia teat­ri­ma­ja taas har­ju­maa­las­te pä­ralt. See­kord­sel Har­ju­maa bal­lil tä­his­ta­ti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du 30. sün­ni­päe­va ning tun­nus­ta­ti tra­dit­sioo­ni­li­selt maa­kon­na sil­ma­paist­vaid isi­kuid.

Jüri Muru

Pi­du­lik kont­sert toi­mus Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis, kus pi­du­li­si ter­vi­tas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) esi­mees, Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja. See­jä­rel an­dis ta üle 2022. aas­ta Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gid. Maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi päl­vis Har­ju­maa ko­du­kau­nis­ta­mi­se lii­ku­mi­se taas­ta­ja ja maa­kon­na kau­ni ko­du kon­kur­si kauaaeg­ne eest­ve­da­ja Jü­ri Mu­ru Raasikult. Te­da tut­vus­ta­ti kui Har­ju maa­va­lit­su­se kauaaeg­set töö­ta­jat põl­lu­ma­jan­du­se ja re­gio­naal­se aren­gu­ga seo­tud ame­ti­koh­ta­del. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on kün­ni­võist­lus­te hu­vi­li­sed käi­nud taa­si­se­seis­vu­mi­se järg­se­tel künd­mi­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel, ek­soo­ti­li­sem neist oli Kee­nias.

Maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi päl­vi­sid veel Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va pea­lik Ee­ro Kin­nu­nen, Lää­ne-Tal­lin­na Kesk­haig­la ju­ha­tu­se esi­mees Ar­ka­di Po­pov, pääs­tea­me­ti Põh­ja-Pääs­te­kes­ku­se juht Mar­ko Rüü, Soo­me Uu­si­maa Lii­du te­gev­juht Os­si Sa­vo­lai­nen, Ko­se güm­naa­siu­mi muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Sepp ja Pal­dis­ki Et­te­võt­ja­te Lii­du te­gev­juht Es­ter Tuik­soo.

Väl­ja kuu­lu­ta­ti ka maa­kon­na oma­va­lit­sus­töötajai­le an­ta­va­te tun­nus­tu­sau­hin­da­de Suur Hol­mer ja Väi­ke Hol­mer lau­reaa­did ning tun­nus­ta­ti no­mi­nen­te.

Maa­kon­na oma­va­lit­sus­juh­ti­de au­hin­na Suu­re Hol­me­ri päl­vis tä­na­vu Ko­se val­la­vo­li­ko­gu esi­mees ja en­di­ne val­la­va­nem, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees Mer­le Pus­sak. Esi­le too­di te­ma töö­ta­het, et­te­võt­lik­kust, pü­hen­du­must ja ener­gia­roh­kust. Ta on hea suht­le­ja ja dip­lo­maat ning os­kab lei­da näi­li­selt mäng­le­va ker­gu­se­ga kõi­gi­le prob­lee­mi­de­le la­hen­du­si.

Suu­re Hol­me­ri no­mi­nen­did olid ka Kei­la lin­na­pea En­no Fels ja Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na.

Väi­ke­se Hol­me­ri, mi­da an­tak­se oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de liik­me­te­le ning lin­na- ja val­la­va­lit­sus­te töö­ta­ja­te­le, said Lok­sa abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt Kuu­sa­lu val­last Vi­ha­soo kü­last ja Har­ku en­di­ne val­la­va­nem, prae­gu vo­li­ko­gu lii­ge Kau­po Rät­sepp. No­mi­nent oli ka Saue pi­kaa­ja­li­ne val­la­va­nem ja prae­gu­ne vo­li­ko­gu lii­ge Ma­ti Tar­tu.

Hil­le­ri Trei­sal­tit ise­loo­mus­ta­ti toi­me­ka, si­hi­kind­la, töö­ka, ko­hu­se- ja vas­tus­tund­li­ku, abi­val­mis ja em­paa­tia­või­me­li­se isi­ku­na. Ta on pa­nus­ta­nud Lok­sa ha­ri­dus­võr­gu kor­ras­ta­mis­se, te­ge­le­nud mit­te-ees­ti ko­du­kee­le­ga las­te in­teg­ree­ri­mi­se­ga Ees­ti ühis­kon­da. Ta pa­nus­tab koos­töös naa­ber­val­da­de tu­ris­miet­te­võt­ja­te­ga tu­ris­mie­den­da­mis­se ning on lap­se­va­ne­ma­na Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si va­ba­taht­lik abi­li­ne.

Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li aas­tap­ree­mia ja Kul­tuu­ri­pärl 2022 tiit­li lau­reaa­diks kuu­lu­ta­ti Saue muu­si­ka­koo­li asu­ta­ja ja di­rek­tor Kris­tii­na Lii­vik.

HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees And­rus Um­bo­ja ja Uu­si­maa Lii­du juht Os­si Sa­vo­lai­nen all­kir­jas­ta­sid pi­du­li­kult vas­tas­ti­ku­se mõist­mi­se me­mo­ran­du­mi, et ti­hen­da­da koos­tööd Har­ju­maa ja Lõu­na-Soo­mes Hel­sin­gi piir­kon­nas asu­va Uu­si­maa va­hel, suu­ren­da­da mõ­le­ma piir­kon­na rah­vus­va­he­list at­rak­tiiv­sust ja li­gi­pää­se­ta­vust ning eden­da­da piir­kon­da­de lõi­mu­mist. Koos­töö­me­mo­ran­du­mi on sõl­mi­nud ka Tal­linn ja Hel­sin­gi ning Ees­ti ja Soo­me.

Amet­li­ku­le osa­le järg­nes kont­sert, ühend­koo­ris esi­ne­sid Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, Kii­li kam­mer­koor, se­ga­koor K.O.O.R. Veel esi­ne­sid Har­ju­maa Noor­te Süm­foo­niaor­kes­ter, Har­ju­maa Noor­te Puhk­pil­lior­kes­ter ja Keel­pil­lior­kes­ter.

Es­to­nia teat­ri­saa­lis tu­li et­te­kan­de­le maa­gi­li­ne muu­si­ka­li­ne õh­tu kuu­pais­tel „Pi­du kuu var­ju­kül­jel“, mil­le esi­ta­sid Es­to­nia so­lis­tid, koor ja bal­le­tit­rupp. Kont­ser­di­saa­lis sai tant­si­da an­samb­li Bel-Eta­ge Swin­gor­kest­ri ja so­list Mart San­de­ri muu­si­ka saa­tel.

Bal­li ka­va­le­he­le oli trü­ki­tud üles­kut­se lõ­pe­ta­da aas­ta hea­teo­ga ja toe­ta­da Hai­ba las­te­ko­du, mis on pe­re­süs­tee­mi­ga asen­dus­ko­du Har­ju­maa or­bu­de­le ja va­nem­li­ku hoo­lit­su­se­ta las­te­le. Li­sa­tud oli Hai­ba las­te­ko­du sih­ta­su­tu­se kon­to­num­ber. An­ne­tu­se eest on ka­vas või­mal­da­da las­te­ko­du kas­van­di­ke­le kul­tuu­rie­la­mu­si ja ha­ri­vaid va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si.

Eelmine artikkelAlgas kon­kurss Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te leid­mi­seks
Järgmine artikkelVel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts loo­di Kuu­sa­lus 25 aas­tat ta­ga­si