Algas kon­kurss Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te leid­mi­seks

144

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si val­la aas­ta te­gi­ja­te 2022 leid­mi­seks. Det­semb­ris kin­ni­tas val­la­vo­li­ko­gu kon­kur­si „Aas­ta te­gu ja aas­ta te­gi­ja“ kor­ral­da­mi­se ning võit­ja­te tun­nus­ta­mi­se kor­ra, vas­ta­valt sel­le­le on tä­na­vu võr­rel­des va­ra­se­ma­te kon­kurs­si­de­ga muu­da­tu­si.

Kon­kurss toi­mub 8. kor­da, es­ma­kord­selt va­li­tak­se aas­ta te­gi­jaid 12 ka­te­goo­rias. Ühek­sa ka­te­goo­riat on sa­mad, mis olid möö­du­nud aas­ta­tel: aas­ta et­te­võt­ja te­gu, aas­ta va­ba­ühen­du­se te­gu, aas­ta va­ba­taht­lik, aas­ta sä­de, aas­ta te­gu, aas­ta noor, aas­ta noor­soo­töö­te­gu, aas­ta spor­di­te­gu, aas­ta kü­la või ko­gu­kond. Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li ase­mel va­li­tak­se nüüd aas­ta kul­tuu­ri­te­gu, uu­te ka­te­goo­ria­te­na li­san­du­vad aas­ta ha­ri­dus­te­gu ja aas­ta kesk­kon­na­te­gu.

Aas­ta ha­ri­dus­teo au­hin­na päl­vib ha­ri­du­sa­su­tus, ha­ri­dus­vald­kon­nas te­gut­sev or­ga­ni­sat­sioon-ühen­dus või nen­de töö­ta­ja, kes on mär­ki­mis­väär­selt kaa­sa ai­da­tud toe­ta­va, õpios­ku­si, loo­vust ning et­te­võt­lik­kust aren­da­va õpi­kä­si­tu­se ra­ken­da­mi­se­le, pa­nus­ta­tud õp­pi­mist ja õpe­ta­mist soo­dus­ta­vas­se ning in­no­vaa­ti­lis­se õpi­kesk­kon­da, po­si­tiiv­selt mõ­ju­ta­nud ha­ri­du­sa­su­tu­se töö­ta­ja­te aren­gut ja mo­ti­vat­sioo­ni, õp­pu­ri­te mo­ti­vat­sioo­ni või toe­ta­nud ja aren­da­tud ha­ri­du­sa­su­tu­se jaoks olu­li­si koos­töö­võr­gus­tik­ke.

Aas­ta kesk­kon­na­teo au­hind an­tak­se ini­me­se­le või or­ga­ni­sat­sioo­ni­le, kes hoo­lib elu­kesk­kon­nast ning sel­le eest, et ka tei­sed se­da teek­sid.

Aas­ta kul­tuu­ri­teo tiit­li võib an­da ini­me­se­le või or­ga­ni­sat­sioo­ni­le, kes on pa­nus­ta­nud val­la kul­tuu­rie­lu aren­da­mis­se, al­ga­ta­nud uu­si kul­tuu­rit­ra­dit­sioo­ne või kor­ral­da­nud kul­tuu­riü­ri­tu­si või lä­bi vii­nud laial­dast po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det saa­nud kul­tuu­rip­ro­jek­te.

Et­te­pa­ne­kuid aas­ta te­gi­ja­te ja aas­ta te­gu mää­ra­mi­seks või­vad te­ha kõik soo­vi­jad ku­ni 22. jaa­nua­ri­ni Ani­ja val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas SPO­KU või e-kirjaga. Kandidaatide poolt saab hääletadakuni 12. veebruarini iseteeninduskeskkonnas või isikut tõendava dokumendi alusel vallamajas. Iga inimene saab igas kategoorias hääletada ühe korra. Kui mõnes kategoorias on kahe esimese vahe väiksem kui 3 protsenti, võib vallavalitsus määrata kaks võitjat.

Aasta tegijad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul veebruaris.

Eelmine artikkelMistra käsipallurid lõpetasid aasta võidukalt
Järgmine artikkelHar­ju­maa bal­lil ja­ga­ti tee­ne­te­mär­ke ja Hol­me­reid