Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts loo­di Kuu­sa­lus 25 aas­tat ta­ga­si

200
Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­ju­hil UL­VI RAN­NAL täi­tub 6. jaa­nua­ril 8 aas­tat sel­le­le töö­le asu­mi­sest. Fo­to An­ni­ka Blum

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht UL­VI RAND, tä­his­ta­si­te det­semb­ris Kuu­sa­lu ki­ri­kus Kol­ga-Kuu­sa­lu ja noor­te­koo­ri juu­be­li­kont­ser­di­ga Tor­mi­se-selt­si 25. sün­ni­päe­va. Kas on plaa­nis sün­ni­päe­va ka eral­di tä­his­ta­da?
„MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts põ­hi­ki­ri on kin­ni­ta­tud 20. det­semb­ril 1997. aas­tal, loe­me se­da päe­va selt­si sün­ni­päe­vaks. Re­gist­ris­se kan­ti MTÜ 25. veeb­rua­ril 1998. Selt­si asu­ta­sid Vel­jo Tor­mis, Hel­le Le­pik ja Ju­lian Pat­rak.

Tä­his­ta­me MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts sün­ni­päe­va ko­gu hooa­ja väl­tel eri­ne­va­te üri­tus­te­ga VTKS25 egii­di all ja mär­gi­me se­da ka rek­laa­mi­des. Meie mit­mel rah­va­kul­tuu­ri­rin­gil on sa­mu­ti juu­be­li­hooaeg, miks mit­te se­da koos tä­his­ta­da. Käib Kuu­sa­lu mees­koo­ri 155., se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke 40., va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu ja ka Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri 35. ning nais­rah­va­tant­su­rüh­ma Vii­mi­kud 25. hooaeg. Tu­le­kul on pi­du­kont­serte.

Ole­me te­gu­sad, si­su­kad ja rõõm­sad Kuu­sa­lu rik­ka­lik­ku kul­tuu­ri­pä­ran­dit hoi­des ja aren­da­des. Li­saks jät­ka­me pi­de­valt Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se aren­da­mi­se, he­li­loo­ja loo­me­pä­ran­di kor­ras­ta­mi­se ja di­gi­ta­li­see­ri­mi­se, do­ku­men­tee­ri­mi­se, ar­hi­vee­ri­mi­se­ga.“

Selts kan­nab Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, maest­ro Vel­jo Tor­mi­se ni­me. Kui­võrd Tor­mis ise selt­si te­ge­mis­tel sil­ma peal hoi­dis ja kaa­sa rää­kis?
„Tor­mis pi­das Kuu­sa­lut ja ka rah­va­ma­ja en­da pe­re­kon­na­loos täht­saks. Ta tun­ne­tas, et te­ma ko­ha­lo­lek an­naks Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na kul­tuu­ri­te­ge­vus­se hoo­gu juur­de. Oli ta ju ko­gu aeg Kuu­sa­lu ja Kol­ga kan­di­ga seo­tud nii re­gi­lau­lu­de ja rah­va­pä­ri­mu­se, loo­dus­kait­se­li­se te­ge­vu­se­ga kui ka sõp­ra­de ja mõt­te­kaas­las­te kau­du.

Kul­tuu­ri­selt­si­ga oli Vel­jo Tor­mis vä­ga ti­he­dalt seo­tud. Ala­tes 2000. aas­tast on Tor­mi­se juu­be­li­pi­dus­tu­si tä­his­ta­tud Kuu­sa­lus suu­re­ma­te lau­lu-ja tant­su­pi­du­de­ga, mis koon­da­sid ko­gu ki­hel­kon­na taid­le­jaid. Just väl­jun­di pak­ku­mi­ne, toe­ta­mi­ne, kaa­sa mõt­le­mi­ne, te­ma õpi­toad olid ja on tä­na­se­ni suu­re ja hin­da­ma­tu väär­tu­se­ga. Aas­tal 2010 an­dis kul­tuu­ri­selts väl­ja Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na re­gi­lau­lup­laa­di „Va­nad vii­sid uuel hää­lel“, mil­le sal­ves­tu­sel oli Tor­mis ise ko­hal, ju­hen­das kõi­ki laul­jaid ja koo­ri.“

Mul­lu märt­si al­gu­ses möö­dus 20 aas­tat Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud koos­töö­le­pin­gu sõl­mi­mi­sest. Too­kord oli üs­na erand­lik, et MTÜ võt­tis en­da kan­da rah­va­ma­ja hal­da­mi­se ja rin­gi­de töö koor­di­nee­ri­mi­se. Kui­das nüüd hin­da­te, kas oma­va­lit­su­se kul­tuu­ri­vald­kon­na sel­li­ne koos­töö­vorm on end õi­gus­ta­nud?
„Alg­selt ei te­ge­le­nud kul­tuu­ri­selts nii pal­ju rah­va­ma­ja iga­päe­vas­te ma­jan­dus­kü­si­mus­te, prob­lee­mi­de, ri­ke­te kõr­val­da­mi­se­ga ega pi­da­nud tõe­näo­li­selt ka pi­kalt et­te pla­nee­ri­ma. Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja on kul­tuu­ri­selt­si ko­du ning aas­tast 2004 on kul­tuu­ri­selt­si kui ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni al­la koon­du­nud rah­va­kul­tuu­ri­rin­gid, mis teeb rin­gi­de ja val­la­va­lit­su­se va­he­li­se suht­lu­se liht­sa­maks. Selts la­hen­dab rin­gi­de iga­päe­va­kü­si­mu­si, val­la­va­lit­su­se­ni need ei jõua ega pea­gi jõud­ma. Ai­ta­me ot­si­da rin­gi­de­le ra­has­tust, koos­ta­da ja esi­ta­da pro­jek­te, hil­jem aruan­deid. Võib öel­da, et kul­tuu­ri­selts an­nab ga­ran­tii. Selts on el­lu kut­su­tud Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­seks, säi­li­ta­mi­seks ja pro­pa­gee­ri­mi­seks ning se­da me koos tee­me­gi.
Ar­van, et sel­li­ne koos­töö on end õi­gus­ta­nud. Val­la­va­lit­sus on mei­le hea part­ner ja ar­va­ta võib, et meie val­la­va­lit­su­se­le sa­mu­ti. MTÜ rah­va­ma­ja hal­da­ja­na on val­la­le kind­las­ti just ma­jan­dus­li­kult vä­ga ka­su­lik. Ole­me hea­de part­ne­ri­te an­ne­tus­te toel pro­jek­tee­ri­nud rah­va­ma­ja vä­list­re­pi ning ehi­ta­nud rah­va­maj­ja uue la­va, ma­ter­jal eest maks­ti val­laee­lar­vest, kol­me nä­da­la töö­d tegi ja ta­sus Nor­dic Hou­ses kul­tuu­ri­selt­si­le rah­va­ma­ja 115. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se pu­huks. Sel­ge on see, et val­la­le ei oleks kee­gi neid an­ne­tu­si te­ge­ma ha­ka­nud. Rää­ki­ma­ta pal­ju­dest väi­ke­ma­test töö­dest, mi­da Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja head sõb­rad on ma­ja pa­ran­da­mis­se va­ba­taht­li­kult tei­nud. Selts on kir­ju­ta­nud pro­jek­te rah­va­ma­ja aren­da­mi­seks, val­la­va­lit­sus ai­da­nud omao­sa­lu­se­ga. Rahvamajja ostame esitlustehnika, see pro­jekt sai ra­has­tu­se Lea­de­rist. On küsitud miks neid projekte kirjutame, vald ju maja omanik. Kuid tahame töötada kaasaegsemas keskkonnas ja seda pakkuda ka külalistele.

Kuu­sa­lu val­las hal­da­vad rah­va­ma­ju MTÜd, sa­mu­ti Aru­kü­las on nii. Kas sel­li­ne koos­töö­vorm on ka prae­gu­sel ajal erand­lik, ena­mik rah­va­ma­ju töö­ta­vad Ees­tis vist en­di­selt oma­va­lit­sus­te al­la­su­tus­te­na?
„Sel­li­ne koos­töö­vorm on pi­gem ik­ka vä­ga erand­lik. Ena­mas­ti töö­ta­tak­se al­la­su­tus­te­na, aga on ka eri­ne­vaid va­rian­te – sih­ta­su­tu­si ning kul­tuu­ri ja spor­di või noor­soo­töö ja spor­di al­la­su­tu­si.“

Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja on re­no­vee­ri­tud, kas ma­ja va­jab veel in­ves­tee­rin­guid?
„Ik­ka va­jab. In­ven­tar tu­leks kaa­sa­jas­ta­da, saa­li ta­haks uu­si too­le. WCd va­ja­vad re­mon­ti, si­seõue ja tei­se kor­ru­se võiks väl­ja ehi­ta­da. Kir­ju­ta­me pro­jek­te, et saa­da ra­has­tust, kui­gi või­me jää­da ka toe­tu­se­ta, sest on ka lei­tud, et vald võiks ise oma­ni­ku­na rah­va­maj­ja in­ves­tee­ri­da. Toe­tus­te taot­le­mi­se teeb kee­ru­li­se­maks as­jao­lu, et käi­be ja avaliku rahastuse poo­lest lii­gi­tu­me rii­gi­han­ke ko­hus­tu­se­ga or­ga­ni­sat­sioo­niks. 2021. aas­ta tu­lu oli näi­teks 101 000 eu­rot, mil­lest 94 000 ehk val­dav ena­mus olid sih­tots­tar­be­li­selt eral­da­tud sum­mad ehk toe­tu­sed.“

Kui suu­re sum­ma­ga vald kul­tuu­ri­selt­si toe­tab?
„Val­la ra­has­tus on sih­tots­tar­be­li­ne, ra­ha saa­me rah­va­ma­ja hal­dus­ku­lu­deks, rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­de ju­hen­da­ja­te ta­su­deks, pro­jek­ti­de omao­sa­lu­seks. Kõik kul­tuu­ri­selt­silt val­la ühe­kord­se­te toe­tus­te saa­mi­seks esi­ta­tud pro­jek­tid kon­ku­ree­ri­vad võrd­selt teis­te taot­le­ja­te­ga.“

Kui pal­ju on ­selt­sil liik­meid, kui suur on liik­me­maks?
„Liik­meid on 50, liik­me­maks 10 eu­rot aas­tas. Oo­ta­me selt­si­ga lii­tu­ma ini­me­si, kel on soov kaa­sa mõel­da ja pa­nus­ta­da Kuu­sa­lu kul­tuu­riel­lu. Selt­si ju­ha­tu­ses on Ul­ve Märt­son, Ee­li­ka Kras­mus, Kai­sa Kai­sel, Tõ­nu Ida­vain ja mi­na. Rah­va­ma­jas töö­tab pea­le mi­nu veel ma­ja pe­re­nai­ne An­ni­ka Blum.“

Mil­lis­te hu­vi­rin­gi­de te­ge­vust selts koor­di­nee­rib?
„Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts on ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioon Kuu­sa­lu mees­koo­ri­le, Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri­le, Kol­ga-Kuu­sa­lu rah­va­muu­si­kaan­samb­li­le, nais­lau­luan­samb­li­le Vii­si­vee­re­ta­jad, va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma­le Tiiu, se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma­le Ka­bu­ja­la­ke ja nais­rah­va­tant­su­rüh­ma­le Vii­mi­kud. Li­saks ju­hen­da­ja­te ta­su­de va­hen­da­mi­se­le taot­leb Tor­mi­se-selts kõi­gi lau­lu- ja tant­su­peo kol­lek­tii­vi­de­le rii­gi­pool­set toe­tust ja kol­lek­tii­vi­de re­gist­rid käi­vad kul­tuu­ri­selt­si kau­du.“

Tor­mi­se-selts kor­ral­dab tra­dit­sioo­ni­li­si üri­tu­si, kas on plaa­nis ka uu­si et­te­võt­mi­si?
„Tra­dit­sioo­ni­li­sed üri­tu­sed on „Tormis Kõrveaial“, ko­gu pe­re päe­vad, mihk­li­päe­va matk, kor­ral­da­me kont­ser­te ja näi­tu­si, ai­ta­me rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­del sal­ves­ta­da oma esi­ne­mi­si. Kind­las­ti löö­me kaa­sa lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­se üri­tus­te kor­ral­da­mi­ses, ka Kol­ga ka­ra­pi kor­ral­da­mi­ses. Alustasime tantsuõhtutega. Üle aas­ta­te ta­haks jäl­le kor­ral­da­da ki­hel­kon­na­män­gu. Tee­me ak­tiiv­selt koos­tööd teis­te va­baü­hen­dus­te­ga nii Kuu­sa­lu val­las kui ka üle Har­ju­maa.“

Eelmine artikkelHar­ju­maa bal­lil ja­ga­ti tee­ne­te­mär­ke ja Hol­me­reid
Järgmine artikkelAni­ja val­la jõu­lu­toe­tus