Har­ju­maa aas­ta 2021 pa­nus­ta­ja tiit­li saab Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS

175
Hor­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS Keh­ras. Fo­to Sven Luks

Aas­ta te­gu 2021 erip­ree­mia an­tak­se Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi­le ja Lea­de­ri koos­tööp­ro­jek­ti eriau­hin­na päl­vib „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit tun­tuks“.

Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus (HEAK) ava­li­kus­tas Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te 2021 kon­kur­si võit­jad. Nad kut­su­tak­se 25. no­vemb­ril Ääs­mäe­le, kus tun­nus­ta­tak­se ka Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du kor­ral­da­tud kau­ni ko­du kon­kur­si pa­ri­maid.

Kok­ku esi­ta­ti maa­kon­na aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le tä­na­vu 91 kan­di­daa­ti 9 ka­te­goo­rias.

Aas­ta pa­nus­ta­ja
Ani­ja val­las Keh­ras te­gut­se­va Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi koh­ta on HEA­Ki pres­si­tea­tes öel­dud, et 1938. aas­tal loo­dud et­te­võt­tes on töö­ta­jaid li­gi 370, te­gu on Ani­ja val­la suu­ri­ma tööand­ja­ga.

Te­has on ak­tiiv­selt osa­le­nud üle­val­la­lis­tel üri­tus­tel, ka au­gus­tis toi­mu­val pa­be­ri­päe­val ja su­ve al­gu­ses Keh­ra päe­val. Te­has avas mul­lu au­gus­tis Ani­ja mõi­sa pea­ma­ja ruu­mi­des pa­be­ri­toa.

Va­he­tult pä­rast Co­vid-19 eri-o­lu­kor­ra lõp­pe­mist mais 2020 oli te­ha­se emaet­te­võt­tel IshK To­la­ram Foun­ta­tion väl­ja töö­ta­tud ra­has­tusp­rog­ram­mid, mil­lest sai taot­le­da toe­tust Co­vi­di mõ­ju­dega te­ge­le­mi­seks. Koos­töös Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga koos­ta­ti pro­jekt „Heao­lu ja taas­tu­mi­sos­kus­te kur­sus Ani­ja val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te lä­he­das­te­le“. Kur­sus toi­mus Ani­ja val­la ja ko­gu Ida-Har­ju soo­vi­ja­te­le sep­temb­rist 2020 ku­ni veeb­rua­ri­ni 2021.

Ho­ri­zo­ni ju­ha­tu­se lii­ge Ro­man Bu­kats­jov rää­kis, et suur osa nen­de töö­ta­jaist elab Ani­ja val­las, see­tõt­tu soo­vib Ho­ri­zon toe­ta­da ko­ha­lik­ku elu, püüab val­la täht­sa­ma­tel üri­tus­tel osa­le­da ja neid toe­ta­da, on aas­taid ol­nud ka Keh­ra kä­si­pal­li­tii­mi ni­mis­pon­sor.

Kui Ani­ja mõi­sa ha­ka­ti re­no­vee­ri­ma, kü­sis too­na­ne val­la­va­nem, kas te­has saaks mõi­sa uuen­da­mist toe­ta­da. Ho­ri­zon ot­sus­tas or­ga­ni­see­ri­da ja fi­nant­see­ri­da mõi­sas pa­be­ri­toa ava­mist. Pa­be­ri­toas on üle­vaa­de Keh­ra te­ha­se ja pa­be­ri val­mis­ta­mi­se aja­loost, pal­ju fak­te ja pil­te ning kü­las­ta­jail on või­ma­lik ka Keh­ra pruu­nist jõu­pa­be­rist meis­ter­da­da.

Eri­va­ja­dus­te­ga las­te lä­he­das­te toe­ta­mi­se kur­su­se koh­ta sõ­nas Ho­ri­zo­ni ju­ha­tu­se lii­ge: „Eri­va­ja­du­se­ga laps va­jab pi­de­valt roh­kem hoolt ja tä­he­le­pa­nu, Co­vi­di ajal on nen­de va­ne­ma­tel ja lä­he­das­tel veel ras­kem.“

Val­la­va­lit­su­se abil lei­dis Ho­ri­zon eel­mi­sel sü­gi­sel eri­va­ja­dus­te­ga las­te pe­red, kel­le liik­me­te­le ja­ga­ti tead­mi­si, mis ai­ta­vad sel­le väl­ja­kut­se­ga pa­re­mi­ni toi­me tul­la, ning ko­ge­mu­si taas­tu­mis­võ­te­test: „Kah­juks pal­jud, kel­le­le kur­sus mõel­dud, ei jul­ge­nud Co­vi­di pä­rast ko­ha­le tul­la.“

Maa­kon­na aas­ta pa­nus­ta­ja tii­tel oli Ro­man Bu­kats­jo­vi sõ­nul et­te­võt­te jaoks suur ül­la­tus ning nad on sel­le üle vä­ga uh­ked.

Aas­ta pa­nus­ta­ja küm­ne kan­di­daa­di seas olid ka Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit ja Ha­ra Sa­dam.

Aas­ta te­gu erip­ree­mia
Aas­ta te­gu 2021 on Rah­va Ob­ser­va­too­riu­mi ava­mi­ne Saue val­las Mu­na­lask­mes va­nas vee­tor­nis.

Aas­ta te­gu eriau­hin­na saab Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku, Ko­se ja Jõe­läht­me val­la ühisp­ro­jekt Kõr­ve­maa Rat­ta­ring. Su­vel ava­ti jalg­ra­tas­te ren­ti­mi­seks öö­päe­va­ring­selt ja te­le­fo­ni­ra­ken­du­se abil toi­mi­nud 9 ren­di­punk­ti: Aeg­vii­dus, Keh­ras, Ani­jal, Ala­ve­res, Raa­si­kul, Aru­kü­las, Kuu­sa­lus, Kos­ti­ve­res ja Ko­sel. Lae­nu­ta­da, ta­su­da ja jalg­ra­tast ta­gas­ta­da sai te­le­fo­niä­pi kau­du. Praegu on jalgrattad talvekorteris, uus hooaeg avatakse kevadel.

Pres­si­tea­tes on kir­jas, et tao­li­ne pro­jekt suur­lin­na­dest ee­mal on uud­ne, ko­ha­li­kud ja tu­ris­tid on sel­le häs­ti vas­tu võt­nud. Rat­ta­ring­lu­se pro­jek­ti laie­ne­mi­se vas­tu on hu­vi tund­nud ka teis­te val­da­de ja maa­kon­da­de esin­da­jad. Ani­ja val­la­va­lit­su­se ju­hi­tud pro­jek­til on po­tent­siaa­li laie­ne­da lä­hiaas­ta­tel poolt Ees­tit hõl­ma­vaks ühis­pro­jek­tiks, et ini­me­sed saak­sid ra­tast oma­ma­ta lii­ku­da ter­vis­li­kult ja kesk­kon­da­ sääst­valt ning loo­dust avas­ta­da.

Aas­ta te­gu ka­te­goo­rias­se esi­ta­ti 18 kan­di­daa­ti, nen­de seas ka Kol­ga selt­si­ma­ja ava­mi­ne ja La­he­maa gii­di­koo­li­tus Kuu­sa­lu val­las ning Har­ju­maa ema­de ja isa­de lau­lu­võist­lus 2021 „Kuld­ne mik­ro­fon“ ja hoo­vi­jut­tu­de sa­ri in­ves­tee­ri­mi­se tee­mal Raa­si­ku val­las.

Lea­der koos­tööp­ro­jek­ti erip­ree­mia
Pa­ri­maks Lea­der koos­tööp­ro­jek­tiks ni­me­ta­ti „Loo­de-Ees­ti ühis­tu­run­dus ja Po­ri­kuu fes­ti­val“, mil­le al­ga­tas MTÜ Lää­ne-Har­ju Koos­töö­ko­gu.

Lea­der koos­tööp­ro­jek­ti eriau­hind an­tak­se Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na, Hal­ja­la val­da ja Lok­sa lin­na ühen­da­va MTÜ Aren­dus­ko­da jät­kup­ro­jek­ti­le „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit tun­tuks“. Pro­jek­tis osa­le­vad Põh­ja-Ees­ti viis Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi: Har­ju­maalt Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ja Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ning Har­ju­maa ja Lää­ne-Vi­ru 5 oma­va­lit­sust ühen­dav Aren­dus­ko­da, Lää­ne-Vi­ru­maalt on Part­ne­rid ja PAIK. Pro­jek­ti raa­mes kan­di­dee­ri­ti mait­se­te aas­ta kon­kur­sil, tä­na­vu va­li­ti Põh­ja-Ees­ti toi­du piir­kond mait­se­te aas­ta kahv­li­hoid­jaks. Mait­se­te aas­ta üri­tu­si kor­ral­da­tak­se koos­töös Põh­ja-Ees­ti toi­mär­gi­se saa­nud et­te­võt­ja­te­ga, ke­da on nüüd­seks üle 60.

„Toi­dup­ro­jekt pa­kub ko­ha­li­ke­le toi­du­ga seo­tud et­te­võ­te­te­le võr­gus­tu­mis­või­ma­lust, mi­da koor­di­nee­ri­tak­se ühis­te süs­teem­se­te te­ge­vus­te kau­du. Igal pro­jek­til on ka ve­dur ja init­siaa­tor – Aren­dus­ko­da ee­sot­sas pro­jek­ti­juht Eha Paa­si­ga, kes van­ku­ma­tu jär­je­kind­lu­se­ga viib Põh­ja-Ees­ti toi­du kul­tuu­ri eda­si. Pro­jekt on ai­da­nud üht­lus­ta­da Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuu­ri ning too­nud esi­le pä­ri­mu­se rol­li meie iga­päe­va toi­du­laual,“ on mär­gi­tud HEA­Ki pres­si­tea­tes.

Tei­sed kan­di­daa­did Ida-Har­just
Aas­ta sä­dei­ni­me­ne on Mar­je Su­ha­rov Saue val­last. Kan­di­daa­te esi­ta­ti 20, ka He­li Ka­ru ja Ta­nel Tal­ve Ani­ja val­last, Kül­li-Kat­ri Es­ken, An­ne­li La­mo­no­va ja Kal­li-Ma­rion Sass Kuu­sa­lu val­last, Ga­ri­na Too­min­gas Raa­si­ku val­last.

Aas­ta va­baü­hen­du­se tiit­li saab MTÜ Ääs­mäe Kü­la­ko­gu Saue val­last. Kan­di­daa­te oli 11, neist 5 Ida-Har­just: MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam Ani­ja val­last, MTÜd Kol­ga Selt­si­ma­ja ja Lau­rent­siu­se Selts Kuu­sa­lu val­last, MTÜd Tuu­le­kell ja Aa­ve Spor­dik­lu­bi Raa­si­ku val­last.

Pa­rim Lea­de­ri elu­kesk­kon­na pro­jekt on Rum­mu kar­jäär Lää­ne-Har­ju val­las. Nel­ja kan­di­daa­di seas oli Raa­si­ku val­las Aru­kü­la uue pääs­te­de­poo ehi­ta­mi­ne.

Har­ju­maa tur­va­li­su­se nõu­ko­gu ni­me­tas pa­ri­maks si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­vaks or­ga­ni­sat­sioo­niks Uue­sa­lu Kü­la­selt­si Rae val­last. Kok­ku esi­ta­ti 6 kan­di­daa­ti, neist Ani­ja val­last Aeg­vii­du Pääs­te­selts ning Kuu­sa­lu val­last Ju­min­da Pool­saa­re Va­ba­taht­lik Me­re­pääs­te ja Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts.

Har­ju­maa ter­vi­se­nõu­ko­gu an­dis aas­ta ter­vis­te­gi­ja tiit­li Ene Tom­ber­gi­le ning ni­me­tas Har­ju­maa ter­vi­se­teoks es­ma­ta­san­di tu­gi­süs­tee­mi­de loo­mi­se Har­ku val­las. Ter­vi­se­teo tiit­li kan­di­daa­did Ida-Har­just olid Aeg­vii­du ter­vi­se­de­poo ra­ja­mi­ne Ani­ja val­las, Kuu­sa­lu mul­ti­funkt­sio­naal­se pal­li­väl­ja­ku ava­mi­ne ja ea­ka­te kõn­di­de kor­ral­da­mi­ne Raa­si­ku val­las.

Eelmine artikkelKeh­ra lin­na turg ava­ti mar­di­laa­da­ga
Järgmine artikkelVAI­NO NAPP il­mu­tas ko­gu­mi­ku koos­ta­tud vol­di­ku­test