VAI­NO NAPP il­mu­tas ko­gu­mi­ku koos­ta­tud vol­di­ku­test

290
Raasiku valla koduloouurija Vaino Napp

Raa­si­ku val­la ko­du­loouu­ri­ja Vai­no Napp an­dis väl­ja ko­gu­mi­ku roh­kem kui 20 aas­ta jook­sul koos­ta­tud vol­di­ku­test, mis on köi­de­tud raa­ma­tuks „Sir­vi­leh­ti. Siit ja sealt Pi­ka­ve­rest“.

„Sir­vi­leh­te­de“ kaa­nel on Pi­ka­ve­re koo­li­juht HEL­JU KA­DA­KAS ja õpe­ta­ja KAIE TO­MIN­GAS-ORAS küm­me­kond aas­tat ta­ga­si „Unus­ta­tud mõi­sa­te“ päe­val.

„Iga viie aas­ta jä­rel on Pi­ka­ve­re koo­li kok­ku­tu­lek. Esi­me­se vol­di­ku te­gin 1999. aas­tal, kui kool sai 130, edas­pi­di koos­ta­sin neid igaks juu­be­liks. Nüüd on ena­mik on ka­du­nud, kes üht pa­be­ri­leh­te ik­ka al­les hoiab. Vol­di­ku­te­le on saa­nud üht-teist hu­vi­ta­vat, mõt­le­sin, et võiks pan­na kaan­te va­he­le, siis säi­li­vad,“ rää­kis ta.

Koo­li juu­be­li­vol­di­ku­tel on ena­mas­ti kir­jas koo­li aja­lu­gu ja õpe­ta­jad, kes vol­di­ku il­mu­mi­se ajal Pi­ka­ve­res töö­ta­sid. Eral­di vol­di­kud on Vai­no Napp koos­ta­nud Pi­ka­ve­re koo­li ku­na­gi­sest ju­hist Alf­red Rein­val­dist, en­di­sest õpe­ta­jast, kuns­ti­tead­la­sest Hil­ja Jõ­gist ning 30 aas­tat Pi­ka­ve­re kaup­lu­se ju­ha­ta­ja­na ame­tis ol­nud Alek­san­der Las­sist, ke­da ta ni­me­tab kü­la aja­loos täht­su­selt ja po­pu­laar­su­selt Alf­red Rein­val­di jä­rel tei­seks me­heks.

Vol­di­kud on ka Pi­ka­ve­re rüüt­li­mõi­sast ja koo­list Knii­ga mäel: „Mul oli ka sel­li­seid and­meid, mi­da koo­li aja­loos ei ole, rah­va­suust kuul­dud uu­ri­ma­ta-tões­ta­ma­ta ju­tud. Ku­na neis on pal­ju põ­ne­vat ja võib ka tõe­põ­hi all ol­la, taht­sin jääd­vus­ta­da, et koos mi­nu­ga ei kaoks.“

Kolm vol­di­kut ko­gu­mi­kus on põ­lis­te Pi­ka­ve­re kü­la­de koh­ta, mis nüüd kuu­lu­vad Rae val­la koos­sei­su, need on Sa­lu, Ur­vas­te ja Se­li: „Taht­sin, et mä­le­ta­taks – need on ol­nud Pi­ka­ve­re piir­kon­nas.“

Ko­gu­mik­ku on köi­de­tud ka kol­me näi­te­män­gu ka­va­le­hed. 2012. aas­tal la­vas­tas Vai­no Napp ko­ha­li­ke näi­te­män­gu­hu­vi­lis­te­ga va­baõ­hu­tü­ki „Uku­aru“, 2016 „Kõr­bo­ja“ ja 2017 „Ves­ki­jär­ve“: „Käi­sin noo­re­na pal­ju teat­ris, la­vas­ta­mi­ne hak­kas meel­di­ma, kui läk­sin 55aas­ta­selt koo­li töö­le, ja te­gin õpi­las­te­ga aja­loo­tee­ma­li­si näi­den­deid. Kui koo­list ära tu­lin, oli ini­me­si, kes taht­sid ka näi­del­da, nen­de­ga te­gin. Nüüd on nad Aru­kü­la näi­te­rin­gis, olen nen­de üle uh­ke.“

Pi­ka­ve­re sir­vi­leh­te­de ko­gu­mi­ku ti­raaž on 200. Hu­vi­li­sed saa­vad se­da au­to­rilt ning ka Pi­ka­ve­re koo­list.

Eelmine artikkelHar­ju­maa aas­ta 2021 pa­nus­ta­ja tiit­li saab Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS
Järgmine artikkelNoor­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad an­nab väl­ja CD-plaa­di