Keh­ra lin­na turg ava­ti mar­di­laa­da­ga

321
Anija vallavanem RIIVO NOOR, Velko AV juhataja ERIK JÜRIÖÖ koos poja Oliveriga ning valla arendusjuht MEELI KUUL Kehra uuel turul.

Keh­ra kes­ku­ses, plat­sil, kus va­rem asus lin­na va­na kat­la­ma­ja, ava­ti lau­päe­val, 13. no­vemb­ril pi­du­li­kult turg. Ava­päe­val oli tu­rul mar­di­laat, tu­rup­lats oli ju­ba pä­rast ava­mist rah­vast tul­vil.

„Ole­me saa­nud Keh­ras­se ühe kaa­saeg­se pär­li. On hea meel nä­ha, kui pal­ju on siin kaup­le­jaid ja ost­jaid, loo­dan, et turg saab lin­na ja ko­gu val­la ela­ni­ke üheks lem­mik­pai­gaks,“ lau­sus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Ka val­la­va­nem Rii­vo Noor rõõ­mus­tas, et turg, mil­lest on aas­taid rää­gi­tud, on lõ­puks val­mis. Ta kut­sus rah­vast üles aval­da­ma ap­lau­si­ga tä­nu tu­ru hal­da­ja, val­la osaü­hin­gu Vel­ko AV ju­ha­ta­ja­le Erik Jü­riöö­le, kes oli ihu ja hin­ge­ga sel­le ra­ja­mi­se juu­res.

Erik Jü­riöö tun­nis­tas, et aas­ta, mil tal on tul­nud tu­ru ra­ja­mi­se­ga te­gel­da, on ol­nud pä­ris kee­ru­li­ne: „Ei ole va­het, kus turg asub, see on ala­ti ko­gu­kon­na kes­kus. Ko­he al­gu­ses, kui hak­ka­si­me tur­gu ehi­ta­ma, tead­si­me, et tee­me se­da en­di ja ko­gu­kon­na jaoks ning ko­gu­kon­da kaa­sa­tes. See­pä­rast on mul vä­ga hea meel, et suu­re osa tööst te­gid ära meie oma ini­me­sed.“

Vel­ko AV juht tä­nas Ma­rek Sui­ku OÜst Kat­ke­ra, kes ehi­tas tu­ru­le vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid, Ra­net Sir­kast OÜst Käit, kes ve­das sin­na elekt­ri­kaab­lid, ka Ma­ti Un­gat ASist En­co Est, et an­dis va­ja­lik­ku pui­du­ma­ter­ja­li, ning Va­hur Lõo­ke­se OÜd abi eest ma­ter­ja­li trans­por­ti­mi­sel.

„Kõi­ge roh­kem tä­nan me­hi, kes siin kuu-pool­teist peaae­gu ela­sid ja tu­ru val­mis ehi­ta­sid: Mar­gus Lõo­ke, Rai­ner Pil­ve, Ma­dis Tur­mann OÜst Über­berg. Nad on meie val­la ini­me­sed ja mul on vä­ga hea meel, et sai­me nen­de­ga koos­tööd te­ha,“ lau­sus Erik Jü­riöö.

Jaa­nus Ka­lev, Rii­vo Noor ja Erik Jü­riöö lõi­ka­sid lä­bi süm­bool­se lin­di ning kuu­lu­ta­sid Keh­ra tu­ru ava­tuks.

Tu­rul on 4 pui­dust kios­kit, mi­da on või­ma­lik ala­li­seks kaup­le­mi­seks ren­ti­da, ning kolm var­jua­lu­se­ga vä­li­müü­gi­let­ti.

„Kõik tu­li sel­li­ne, na­gu pla­nee­ri­si­me. Kios­kid tel­li­si­me Pal­ma­kost. Var­jua­lus­te ost­mi­seks oli tar­neaeg pikk, need la­si­me te­ha Aeg­vii­du et­te­võt­tes Ferm­hou­se. Üh­te­gi val­mis as­ja ei ol­nud, kõik tu­li siia pak­ki­des ning ehi­tus­me­hed pa­nid de­tai­li­dest kok­ku,“ ju­tus­tas Erik Jü­riöö.

Kol­mel müü­gi­le­til on kok­ku 36 kaup­le­mis­koh­ta, iga ko­ha jaoks ar­ves­ta­tud um­bes mee­ter. Üks müü­gi­koht mak­sab 1 eu­ro päev. Kel va­ja suu­re­mat pin­da, võib os­ta mi­tu müü­gi­koh­ta. Erik Jü­riöö sel­gi­tas, hind on nii sood­ne see­tõt­tu, et müü­gi­let­ti­de ka­su­ta­mist ee­lis­ta­taks oma in­ven­ta­ri­ga kaup­le­ma tu­le­mi­se­le. Kui­gi ka see või­ma­lus on ole­mas, kaup­le­mis­koht on sel ju­hul kal­lim, hin­nad on sa­mad, mis olid va­nal tu­rup­lat­sil – 5-15 eu­rot. Ka ava­päe­val, kui müü­gi­le­tid olid hõi­va­tud, oli osa müü­jaid ko­hal oma pop-up-tel­ki­de­ga.

Tu­ru­kios­kid olid esi­me­sel päe­val veel tüh­jad. Neid hak­kab tu­ru­hal­da­ja väl­ja ren­ti­ma enam­pak­ku­mi­se kor­ras: „Mii­ni­mum­hin­da ei ole, soo­vi­ja teeb ise pak­ku­mi­se ning pa­rim pak­ku­mi­ne või­dab. Ren­di­le li­san­dub elekt­ri­ku­lu. Kui soo­vi­tak­se vett ja ka­na­li­sat­sioo­ni, tu­leb ha­ka­ta ka sel­le eest maks­ma. Ren­di­le­pin­gud tee­me aas­taks. Kios­keid saab ka tal­vel ka­su­ta­da, põ­ran­dad ja laed on soo­jus­ta­tud, kü­tet sees ei ole, aga on või­ma­lik elekt­ri­ga küt­ta. Ka­hel tu­ru­ma­ja­ke­sel on rent­ni­kud ole­mas, ne­mad ko­li­vad siia va­nalt tu­rup­lat­silt.“

Turg hak­kab ava­tud ole­ma tei­si­päe­vast lau­päe­va­ni kell 8-14, kok­ku­lep­pel hal­da­ja­ga ka pü­ha­päe­vi­ti. Kaup­le­mis­pi­le­teid hak­kab müü­ma Ljud­mi­la Fi­li­na, kes te­ge­les sel­le­ga ka va­nal tu­rup­lat­sil Coo­pi poe ta­ga. Su­la­ra­ha­ga ar­vel­da­mi­se ase­mel saab müü­gi­pi­le­teid edas­pi­di os­ta ar­ve­ga või ta­su­da kaar­di­mak­se­ga.

Et mee­li­ta­da tu­ru­le kaup­le­jaid ning har­ju­ta­da rah­vast roh­kem tu­rul käi­ma, on koos­töös Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga ka­vas kor­ral­da­da laa­ta­sid. Ava­päe­val toi­mu­nud mar­di­laa­dal oli um­bes 40 müü­jat ning sa­du ost­jaid. 11. det­semb­ril on tu­le­mas ühi­ne jõu­lu­laat, siis saab kau­bel­da-os­ta nii sees kui õues, osa kaup­le­jaid on Keh­ra rah­va­ma­jas, osa uuel tu­rul.

„Soovime, et meie tu­rul müüak­se põ­hi­li­selt ta­lu­kau­pa ja ko­ha­lik­ku kä­si­tööd,“ sõ­nas Erik Jü­riöö.