Hal­dus­ko­hus ra­hul­das Lee­gi­ran­na ela­ni­ke kae­bu­se Kuu­sa­lu val­la vas­tu

47

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri kin­ni­tu­sel esi­tab val­la­va­lit­sus ring­kon­na­koh­tu­le apel­lat­sioon­kae­bu­se.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus lan­ge­tas 3. mail ot­su­se Kuu­sa­lu val­las Sõit­me kü­las asu­va Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se 8 kin­nis­tuo­ma­ni­ku mul­lu juu­nis esi­ta­tud kae­bu­se koh­ta. Hal­dus­ko­hus ot­sus­tas kae­bu­se ra­hul­da­da.

Ko­hus ko­hus­tab Kuu­sa­lu val­da ehi­ta­ma poo­le­tei­se aas­ta jook­sul koh­tuot­su­se jõus­tu­mi­sest väl­ja 17. mail 2006 keh­tes­ta­tud Lee­gi­ran­na elu­ra­joo­ni I de­tailp­la­nee­rin­gu ala Ran­na­kü­la tee pool­se osa ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni koos kõi­gi va­ja­li­ke sead­me­te ja ra­ja­tis­te­ga, kae­ba­ja­te kin­nis­tu­te va­he­tus­se lä­he­dus­se ra­ja­ta­vad lii­tu­mis­punk­tid ja ühen­du­se reo­vee­pu­has­ti­ga.

Reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se tee­nust on Kuu­sa­lu vald ko­hus­ta­tud vas­ta­valt hal­dus­koh­tu ot­su­se­le osu­ta­ma sa­ma kuup­meet­ri­põ­hi­se ta­su eest, mi­da val­las ta­su­vad tar­bi­jad ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se eest. Vald võib nõu­da kae­ba­ja­telt ta­su läh­tu­valt nen­de kin­nis­tu­tel tar­bi­tud vee ko­gu­sest. Kui kin­nis­tul mõõ­de­tak­se ka ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku ju­hi­ta­va vee ko­gust, tu­leb ta­su nõu­da läh­tu­valt sel­lest. See ko­hus­tus on val­lal koh­tu ot­su­sel se­ni, ku­ni kae­ba­ja­tel ava­neb või­ma­lus ha­ka­ta ka­su­ta­ma ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust val­mi­nud ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ra­ja­ti­se kau­du.

Li­saks on vald ko­hus­ta­tud ehi­ta­ma poo­le­tei­se aas­ta jook­sul koh­tuot­su­se jõus­tu­mi­sest väl­ja Lee­gi­ran­na elu­ra­joo­ni I de­tailp­la­nee­rin­gus et­te näh­tud kerg­liik­lus­teed sõi­du­tee äär­de, tä­na­va­val­gus­tu­se ja dre­naaži pla­nee­rin­gua­la Ran­na­kü­la tee pool­ses osas.

Veel ko­hus­tab koh­tuot­sus Kuu­sa­lu val­da ra­ja­ma kol­me aas­ta jook­sul koh­tuot­su­se jõus­tu­mi­sest Rei­mi­ku II ja Roos­ti­ku maaük­sus­te de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud ran­nap­ro­me­naa­di, Lee­gi­ran­na elu­ra­joo­ni I de­tailp­la­nee­rin­gu ala kes­ke­le ka­van­da­tud hal­ja­sa­la koos jalg­tee­de ja vee­sil­ma­ga ning pla­nee­rin­gua­la Ran­na­kü­la tee pool­se osa tee­de äär­de ka­van­da­tud kõrg­hal­jas­tu­se.

Hal­dus­ko­hus mõis­tab kae­ba­ja­te ka­suks Kuu­sa­lu val­lalt väl­ja me­net­lus­ku­lud 48 078,40 eu­rot – iga­le kae­ba­ja­le tu­leb ta­su­da 6009,80 eu­rot.

Koh­tuot­sus po­le jõus­tu­nud, se­da saab Tal­lin­na Ring­kon­na­koh­tus vaid­lus­ta­da 30 päe­va jook­sul – ku­ni 3. juu­ni­ni.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus esi­ta­tab hal­dus­koh­tu ot­su­se kõi­ki­de punk­ti­de pea­le apel­lat­sioon­kae­bu­se ring­kon­na­koh­tu­le. Apel­lat­sioon­kae­bus on koos­ta­mi­sel.

Lee­gi­ran­na elu­ra­joo­ni on de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud 104 ka­tast­riük­sust. Prae­gu­seks on seal 33 ük­si­ke­la­mut, 7 on poo­le­li. Lee­gi­ran­na elu­ra­joo­ni reo­ve­si on Kuu­sa­lu val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ka­va jär­gi plaa­nis suu­na­ta lä­bi reo­vee­pump­la eda­si Al­li­ka kü­las asu­vas­se heit­vee­pu­has­tis­se. Ku­ni ühen­du­se ra­ja­mi­se­ni Al­li­ka kü­la pu­has­ti­ni toimus Lee­gi­ran­na reo­vee ära­ve­du pump­la­te ko­gu­mis­ma­hu­ti­te kau­du, tüh­jen­dust kor­ral­das Lee­gi­ran­na elu­ra­joo­ni aren­da­ja AS AP Kin­nis­va­ra. Ühen­dus Al­li­ka bio­pu­has­ti­ga tu­leb ra­ja­da Kuu­sa­lu val­lal. Lee­gi­ran­na ko­ha­li­ku ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ehi­tas AP Kin­nis­va­ra, kuid pin­na­se va­ju­mi­se tõt­tu see ei toi­mi­nud.

Ok­toob­ris 2021 sai Kuu­sa­lu vald vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­le Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se I eta­pi teh­no­võr­ku­de, tä­na­va­te, tee­de, joo­gi­vee­pump­la, ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ja dre­naaži oma­ni­kuks, sest AP Kin­nis­va­ra läks lik­vi­dee­ri­mi­se­le. Et­te­võ­te ta­sus kok­ku­lep­pel val­la­va­lit­su­se­ga 120 306 eu­rot no­ta­ri de­po­sii­ti, sel­lest 54 000 eu­rot oli lo­kaal­se­te ko­gu­mis­ma­hu­ti­te jaoks.

Val­la­le kuu­luv OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus kor­ras­tas Lee­gi­ran­na joo­gi­vee­pump­la ja hak­kas osu­ta­ma joo­gi­vee­tee­nust. Pur­gi­mis­tee­nust asus 2022. aas­tal osu­ta­ma Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, sel­leks ku­lus val­laee­lar­vest 19 000 eu­rot, ela­ni­kelt ta­su ei võe­tud. Ala­tes 2023. aas­tast val­la­va­lit­sus loo­bus tee­nu­se tel­li­mi­sest põh­jen­du­sel, et ee­lar­ves po­le sel­leks ra­ha ja Lee­gi­ran­na ela­ni­kel oli või­ma­lus saa­da oma kin­nis­tu­te­le ta­su­ta lo­kaal­sed ma­hu­tid. Kuid ta­su­ta ma­hu­teid soo­vi­sid 7 kin­nis­tuo­ma­nik­ku. Osad kin­nis­tuo­ma­ni­kud, kes ma­hu­teid ei taht­nud, võt­sid oma õi­gus­te kait­seks ap­pi ad­vo­kaa­did.

Li­gi aas­ta ae­ga kest­nud koh­tu­vaid­lu­se al­gu­ses te­gi hal­dus­ko­hus mõ­le­ma­le osa­poo­le­le et­te­pa­ne­ku sõl­mi­da Lee­gi­ran­na reo­veep­rob­lee­mi la­hen­da­mi­seks komp­ro­miss, kuid sel­le­ni ei jõu­tud.

Sõ­nu­mi­too­ja on Lee­gi­ran­na reo­vee­tee­mat ka­jas­ta­nud pi­ke­ma­te lu­gu­de­ga ala­tes 2022. aas­ta lõpust. Lood on lei­ta­vad Sõ­nu­mi­too­ja vee­bi­le­hel.

Eelmine artikkelEVE VENDT Aru­kü­last on Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja no­mi­nent
Järgmine artikkelViha­soo raa­ma­tu­ko­gu tä­his­tas 100. te­gut­se­mi­saas­ta täi­tu­mist