EVE VENDT Aru­kü­last on Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja no­mi­nent

32
Eve Vendt

Eel­mi­sel nä­da­lal sel­gu­sid Har­ju­maa fi­na­lis­tid tä­na­vu­se­le aas­ta õpe­ta­ja kon­kur­si­le „Ees­ti­maa õpib ja tä­nab“. Maa­kond­lik ko­mis­jon, ku­hu kuu­lus ha­ri­du­sa­su­tus­te juh­te ning Har­ju­maa ha­ri­dus­töö­ta­ja­te kut­se­lii­tu­de esin­da­jaid, va­lis 206 kan­di­daa­di seast igas ka­te­goo­rias kaks õpe­ta­jat, kes esi­ta­tak­se Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja kon­kur­si­le. Aas­ta hu­vi­a­laõ­pe­ta­ja üks fi­na­lis­ti­dest on Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õpe­ta­ja Eve Vendt, kel­le õpi­la­sed on esi­ne­nud edu­kalt Ees­ti Muu­si­ka­koo­li­de Lii­du re­gio­naal­se­tel ja üle­rii­gi­lis­tel ning ka rah­vus­va­he­lis­tel kon­kurs­si­del. Akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vend­ti tun­nus­ta­ti 2010. aas­tal Har­ju­maa aas­ta õpe­ta­ja ja 2018. aas­tal Ees­ti Akor­dio­ni­lii­du aas­ta te­gi­ja tiit­li­ga. 2019. aas­tal päl­vis ta kul­tuur­ka­pi­ta­li he­li­kuns­ti siht­ka­pi­ta­lilt Ees­ti pa­ri­ma muu­si­kaõ­pe­ta­ja pree­mia, ta on ka Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja 2019. Ees­ti aas­ta hu­via­laõ­pe­ta­ja finaalis on Har­ju­maalt veel Ger­ly Lii­bek Ris­ti koo­list. Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja kon­kur­si lau­reaa­did sel­gu­vad 5. ok­toob­ril aas­ta õpe­ta­ja ga­lal Jõh­vi kont­ser­di­ma­jas.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu on jät­ku­valt re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­ta
Järgmine artikkelHal­dus­ko­hus ra­hul­das Lee­gi­ran­na ela­ni­ke kae­bu­se Kuu­sa­lu val­la vas­tu