Viha­soo raa­ma­tu­ko­gu tä­his­tas 100. te­gut­se­mi­saas­ta täi­tu­mist

32
Raamatukogupäev „Raamat avab uksed“ Vihasoo raamatukogus: Vihasoo raamatukoguhoidja ÕIE ALT ja graafik VIIVE NOOR. Foto Õnne Paimre

Kuu­sa­lu val­las Vi­ha­soo kü­las asu­va raa­ma­tu­ko­gu te­gut­se­mi­se al­gu­sa­jaks loe­tak­se 1924. aas­tat, kui Kõn­nu val­las vor­mis­ta­ti kü­la raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja­na ame­tis­se Her­bert Paal­berg. En­ne se­da lae­nu­ta­ti Vi­ha­soos raa­ma­tuid ühis­kond­li­kult ja eri­ne­va­tes pe­re­des.

Tei­si­päe­val, 21. mail pee­ti Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu Vi­ha­soo ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu 100. sün­ni­päe­va koos kol­lee­gi­de­ga Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gust ee­sot­sas ju­ha­ta­ja Õn­ne Paim­re­ga. Kut­su­tud olid raa­ma­tu­ko­gu en­di­sed ju­ha­ta­jad, neist oli ko­hal Ma­ri-Ann Tarn. Osa­le­sid ka Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja kul­tuu­ris­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de. Õn­nit­le­mas oli sa­mu­ti Har­ju maa­kon­na­raa­ma­tu­ko­gu pea­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Jand­ra Pee­gel.

Te­gu oli Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu Vi­ha­soo ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu juu­be­liaas­ta ja ka käi­ma­so­le­va kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta üri­tu­se­ga, tu­le­kul on veel koh­tu­mi­si kir­ja­ni­ke­ga ja näi­tus­te ava­mi­si, üt­les Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Õie Alt. See­kord­sel kok­ku­saa­mi­sel ava­ti raa­ma­tu­il­lust­raa­to­ri, graa­fik Vii­ve Noo­re töö­de näi­tus. Vii­ve Noor rää­kis oma kunst­ni­ku­tööst ja raa­ma­tu­te ku­jun­da­mi­sest es­malt Vi­ha­soo koo­li õpi­las­te­le, hil­jem kut­su­tud kü­la­lis­te­le.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Õn­ne Paim­re: „Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu on oma­näo­li­ne, teeb koos­tööd koo­li ja las­teaia­ga. Õpi­las­te­le on mit­me­su­gu­seid kee­le ja kir­jan­du­se­ga seo­tud üri­tu­si, las­teaia­las­te­le kor­ral­da­tak­se raa­ma­tu­hom­mi­kud. Ku­na Õie Alt töö­tab osa­li­selt ka koo­lis, va­lib ta fon­di komp­lek­tee­ri­mi­sel koo­li­le so­bi­vat kir­jan­dust. Me val­last ain­sa­na osa­le­ti rah­vus­va­he­li­ses lu­ge­misp­ro­jek­tis „Meie väi­ke raa­ma­tu­ko­gu“.“

Pro­jek­ti „Meie väi­ke raa­ma­tu­ko­gu“ olid Vi­ha­soos kaa­sa­tud las­teaiast 6 koo­liee­li­kut, 1. ja 2. klass. Õp­peaas­ta jook­sul loe­ti koos lä­bi 6 las­tea­raa­ma­tut, noo­re­ma­te­le las­te­le ju­tus­ta­ti raa­ma­tu­te si­su. Las­te­ga täi­de­ti loe­tud raa­ma­tu­te koh­ta te­maa­ti­li­si te­ge­lus­vi­hi­kuid, osa­le­ti au­hin­na­män­gu­des. Pro­jek­ti toe­tasid Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal ja Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­kus.

Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu lii­tus Kuu­sa­lu kesk­raa­ma­tu­ko­gu­ga 2008. aas­tal, Õie Alt töö­tab raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­na 2005. aas­tast. Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­jad on ol­nud Ai­ve Tiits­maa, Ing­rid Nurm­sa­lu, Ma­ri-Ann Tarn, Lem­bit Aru­lo, Leo­nie Aru­lo, Eva Aru­jõe, Lin­da And­res­puk, Rein­hold Mül­bach, Her­bert Paal­berg.

Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu asub ala­tes 1993. aas­tast las­teaed-alg­koo­li­ga sa­mas hoo­nes, esial­gu oli alg­koo­li ruu­mi­des ja li­gi 25 aas­tat ta­gasi ko­lis las­teaia poo­le­le omaet­te ma­ja­tii­ba. Aas­tal 2015 saa­di juur­de ruum las­te­o­sa­kon­na jaoks.

En­ne koo­li­maj­ja asu­mist paik­nes raa­ma­tu­ko­gu 42 aas­tat Vihasoo kodu-uurija Lem­bit Aru­lo ko­dus Saa­res­te ta­lus, on ol­nud ka Aa­du-Han­su ja Hel­be­ri ta­lus.

Eelmine artikkelHal­dus­ko­hus ra­hul­das Lee­gi­ran­na ela­ni­ke kae­bu­se Kuu­sa­lu val­la vas­tu
Järgmine artikkelKoo­li­de­va­he­li­se mä­lu­män­gu või­tis Keh­ra güm­naa­sium