Foto­näi­tus „Sa­la­dus­lik sa­dam“ Ha­ra en­di­se all­vee­lae­va­baa­si kai­hoo­nes

1094
Klaa­si­le kan­tud pil­ti­del on Ha­ra sõ­ja­väeo­sas töö­ta­nud tuu­ker ALEK­SANDR ZAIT­SEV. Te­ma fo­to­dest koos­tas ja ku­jun­das kaihoone pü­si­näi­tu­se Ha­ra kü­la juur­te­ga Bir­git De­mi­do­va-Al­la.

Ha­ra kü­las asu­vas en­di­ses Nõu­ko­gu­de me­re­väe all­vee­lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mi­se sa­la­ja­ses baa­sis sai paar nä­da­lat ta­ga­si val­mis ja on kü­las­ta­ja­te­le ava­tud sa­da­ma aja­lu­gu ka­jas­tav fo­to­näi­tus. Pü­si­näi­tu­se pil­did on lä­bi­paist­vad, kan­tud klaa­si­le ja kin­ni­ta­tud raud­konst­rukt­sioo­ni­de­ga. Sa­da­mas­se las­ku­va tee ää­res kal­da­peal­sel ja ka la­gu­ne­ma kip­pu­va kai ku­na­gi­ses ge­ne­raa­to­ri­hoo­nes paik­ne­vad fo­tod moo­dus­ta­vad ter­vi­ku.

Kal­da­peal­sed fo­tod tut­vus­ta­vad ae­ga, kui Ha­ra saa­rel asus ki­lu­töös­tus. Pilt saa­rest on sea­tud nii, et lä­bi sel­le näeb sa­ma vaa­det – aja­loo­li­ne ja tä­na­päev kat­tu­vad. Õue pan­dud eks­po­sit­sioo­ni fo­tod pä­ri­ne­vad näi­tu­se ku­raa­to­ri Bir­git De­mi­do­va-Al­la va­nai­sa Vir­go Ha­ra­vee ko­gust.

Kai­hoo­nes­se pai­gu­ta­tud fo­tod on mi­li­taar­sa­da­ma tuuk­ri ame­tit pi­da­nud ja mitš­ma­ni auk­raa­di­ni jõud­nud Alek­sandr Zait­se­vi era­ko­gust. Li­gi­pääs sa­da­ma­le ja ka pil­dis­ta­mi­ne oli tol ajal kee­la­tud, see an­nab fo­to­näi­tu­se­le eri­li­se tä­hen­du­se.

Pil­te on pan­dud ak­naau­ku­des­se ja ka hoo­ne kes­k­tel­je­le, aas­ta­te jook­sul gra­fi­ti­te­ga kae­tud sei­nal on nen­de ta­gu­ne ala vär­vi­tud val­geks – nii saab klaa­si­le kan­tud pil­te pa­re­mi­ni vaa­del­da. Li­sa­tud on sel­gi­ta­vad teks­tid, tõl­ked ava­ne­vad te­le­fo­nis QR-koo­di­de abil.

Bir­git De­mi­do­va-Al­la üt­leb, et jõu­dis Maar­dus ela­va Akel­sandr Zait­se­vi ja ta fo­to­ko­gu­ni pik­ka­de ot­sin­gu­te­ga – in­ter­ne­tist leiab pil­te Ha­ra mi­li­taar­sa­da­mast 1980nda­tel aas­ta­tel, kuid nen­de au­to­rid, en­di­sed sõ­ja­väe­la­sed, ela­vad ena­mas­ti Ve­ne­maal või ka kau­ge­mal.

„Ha­ra sa­dam on sa­la­pä­ra­ne ja müs­ti­li­ne koht, kus võ­tad aja ma­ha, vaa­tad kum­ma­list ar­hi­tek­tuu­ri ja loo­dust, mis sel­le üle võ­tab,“ kir­jel­dab ta.

Näi­tu­se val­mi­mist ra­has­tas Ha­ra Sa­dam OÜ kü­las­ta­ja­te ta­su­tud pi­le­ti­tu­lust.

Eelmine artikkelPika­ves­ki sild val­mis su­vi­ta­ja­te ühis­töö­na
Järgmine artikkelLahemaa Turismiühing arendab koostööd ja ühisturundust