Lahemaa Turismiühing arendab koostööd ja ühisturundust

943
MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing ju­ha­tus: AN­NE­LI KI­VI­SAAR Hal­ja­la val­last ning KAI­SA LIN­NO ja TII­NA VIIR­NA Kuu­sa­lu val­last.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu asu­ta­jad tut­vus­ta­sid Võh­ma selt­si­ma­jas toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul tu­ris­miet­te­võt­ja­te­le MTÜ ees­mär­ke ja kut­su­sid liik­meks as­tu­ma.

Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht ja MTÜ Öko­kul­ler juht Kai­sa Lin­no, MTÜ Ju­min­da Pool­saa­re Selts ju­ha­tu­se lii­ge Tii­na Viir­na ning Hal­ja­la val­la aren­dus­nõu­nik ja MTÜ Võh­ma Selt­si­ma­ja ju­ha­tu­se lii­ge An­ne­li Ki­vi­saar asu­ta­sid märt­si al­gu­ses MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing.

Ees­märk on MTÜ­ga ühen­da­da ja esin­da­da La­he­maal ela­vaid või te­gut­se­vaid tu­ris­mi­vald­kon­na ini­me­si või or­ga­ni­sat­sioo­ne ning kaits­ta nen­de hu­ve – et La­he­maa oleks hea mai­ne­ga ja tun­tud tu­ris­mi­siht­koht. Ka on ühin­gul ka­vas tead­vus­ta­da ja pro­pa­gee­ri­da sääst­vat tu­ris­mi, kesk­kon­na­ha­ri­dust ning ko­ha­lik­ku kul­tuu­ri­pä­ran­dit.

Nel­ja­päe­val, 9. juu­lil kor­ral­da­sid La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu asu­ta­jad Võh­ma selt­si­ma­jas MTÜ laien­da­tud üld­koo­so­le­ku, ku­hu kut­su­sid La­he­maa rah­vus­par­gi ter­ri­too­riu­mil asu­va­te tu­ris­miet­te­võ­te­te esin­da­jad nii Kuu­sa­lu kui ka Hal­ja­la val­last. Osa­le­nuid oli kok­ku 28, ena­mik tu­ris­mi­vald­kon­na väi­ke­fir­ma­dest – tu­ris­mi­ta­lu­dest, mat­ka­fir­ma­dest, toit­lus­tus­koh­ta­dest.
Kai­sa Lin­no sel­gi­tas, et MTÜ Öko­kul­ler jäi laie­ma­te ees­mär­ki­de el­lu­vii­mi­seks väi­ke­seks, see­tõt­tu al­ga­tas ühi­se ühin­gu loo­mi­se: „Öko­kul­ler on saa­nud ra­ha­list toe­tust mit­meks te­ge­vus­eks. La­he­maa Tu­ris­miü­hing saab ka­su­ta­da Vi­sit La­he­maa lo­go ja alles jäänud raha vee­bi­le­he aren­da­mi­seks.“

EAS toe­tab tu­ris­miü­hin­gut men­tor­tee­nu­se­ga – OÜ TBA Con­sul­ting nõus­ta­ja Ül­le Puus­tus­maa ai­tab 10 töö­tun­ni ula­tu­ses. Ül­le Puus­tus­maa lau­sus Võh­ma selt­si­ma­jas en­da te­ge­vust tut­vus­ta­des, et Ees­ti tu­ris­mi­maas­ti­kul on olu­kord na­gu si­pel­ga­pe­sas – käib ti­he se­bi­mi­ne: „EA­Si loo­dud Lõu­na-Ees­ti Tu­rism, Lää­ne-Ees­ti Tu­rism ja Põh­ja-Ees­ti Tu­rism on si­su­li­selt la­gu­ne­nud, ase­me­le on tek­ki­nud pal­ju väi­ke­si or­ga­ni­sat­sioo­ne. Sa­mas on EA­Si tu­gi olu­li­ne, sel­le kau­du käib riik­lik tu­run­dus. Klien­di vaa­tes on siht­koht üks ter­vik, on see siis Bal­ti­maad, Ees­ti, La­he­maa. Tee­nu­se jär­gi ku­jun­dab klient ar­va­mu­se ko­gu siht­ko­hast.“

Men­tor pa­lus jao­tu­da rüh­ma­des­se ja aru­te­lu käi­gus tuua väl­ja olu­li­se­mad prob­lee­mid, mil­le la­hen­da­mist oo­da­tak­se uuelt ühin­gult. Kõi­ge enam ni­me­ta­ti tu­ris­miet­te­võt­ja­te oma­va­he­li­se koos­töö aren­da­mist ning ühis­tu­run­dust.

Soo­maa loo­dus­giid ja tu­ris­miet­te­võt­ja AI­VAR RUU­KEL.

Ai­var Ruu­kel Soo­maa rah­vus­par­gist kõ­ne­les 11 aas­tat ta­ga­si loo­dud Soo­maa Tu­ris­miü­hin­gust, mil­le te­ge­vus jäi va­he­peal soi­ku, kuid nüüd on lei­tud uus ak­tiiv­ne juht. Pal­ju on õhi­na­põ­hist, pal­ga­li­si töö­ta­jaid po­le. Ai­var Ruu­kel too­ni­tas, et tu­ris­mi­piir­kond on laiem kui rah­vus­park ning olu­li­ne on te­gut­se­da üht­selt, mit­te jää­da aru­ta­ma, kumb piir­kond on La­he­maal olu­li­sem, kas Har­ju­maa­le või Lää­ne-Vi­rus­se kuu­luv.

Ees­ti Maaü­li­koo­li õp­pe­jõud Tar­mo Pil­ving rää­kis, et on ha­ka­nud uu­ri­ma La­he­maa tu­ris­mi­võr­gus­tik­ku.

Koo­so­le­kul le­pi­ti kok­ku, et ühin­gu liik­me­maks on 50 eu­rot, erai­si­ku­tel 10 eu­rot aas­tas. Sel nä­da­lal saa­tis MTÜ ju­ha­tus osa­le­nu­te­le liik­meks as­tu­mi­se di­gi­taal­se aval­du­se.

Eelmine artikkelFoto­näi­tus „Sa­la­dus­lik sa­dam“ Ha­ra en­di­se all­vee­lae­va­baa­si kai­hoo­nes
Järgmine artikkelKol­ga muu­seu­mi uus fon­di­hoid­ja on NE­LE REIAL