Pika­ves­ki sild val­mis su­vi­ta­ja­te ühis­töö­na

1159
Pikavere sild.

Ani­ja val­la Pi­ka­ves­ki aian­du­sü­his­tu kor­ral­das üle Jä­ga­la jõe su­vi­la­te juur­de vii­va sil­la re­mon­di. Va­na sild la­gu­nes ja sel­lest oli oht­lik au­to­ga üle sõi­ta. Aian­du­sü­his­tu liik­med tel­li­sid pro­jekt ja ehi­ta­jad, kes te­gid sil­la kol­me ja poo­le päe­va­ga val­mis. Ani­ja abi­val­la­va­nem Enn Pung peab Pi­ka­ves­ki aian­du­s­ühis­tu ühis­te­gu kii­du­väär­seks: „Va­na sild oli aas­taid vä­ga õn­ne­tus sei­sus ja pa­ni mu­ret­se­ma, et su­vi­la juur­de ei pää­se pääs­te- ja kii­ra­biau­tod. Ka jalg­si oli sealt ju­ba oht­lik üle min­na. Aian­du­sü­his­tul tek­ki­sid eest­ve­da­jad, ko­gu­kon­na al­ga­tu­sel teh­ti sild kor­da ja oht­lik olu­kord lik­vi­dee­ri­ti.” Pi­ka­ves­ki aian­du­sü­his­tu maa-ala­le ra­ja­ti eel­mi­se sa­jan­di 70nda­tel aas­ta­tel su­vi­lad Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­vab­ri­ku töö­ta­ja­te­le.

Eelmine artikkelTal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­ne Aru­kü­las
Järgmine artikkelFoto­näi­tus „Sa­la­dus­lik sa­dam“ Ha­ra en­di­se all­vee­lae­va­baa­si kai­hoo­nes