Endi­sest val­la­ma­jast teh­tud Kol­ga selt­si­ma­ja on pi­du­li­kult ava­tud

382
Kol­ga selt­si­ma­ja tre­pil te­gid ava­peo sis­se­ju­ha­tu­se MEE­LIS RON­DO omaaeg­se val­la­va­ne­ma­na ning ma­ja pe­re­nai­sed KAD­RI SEE­DER ja AN­NI­KA BLUM, kes ja­ga­sid abi­lis­te­le tä­nu­kir­ju ja -kin­gi­tu­si.

„Mul­le tun­dus, see on re­van­ši või­ma­lus. Va­na val­la­ma­ja ei to­hi ka­du­da,“ mee­nu­tas Kol­ga en­di­ses­se val­la­maj­ja ko­gu­kon­na jaoks rah­va­ma­ja ehk selt­si­ma­ja ra­ja­mi­se al­ga­ta­nud ja re­no­vee­ri­mis­töid eest ­ve­da­nud Kat­rin Lel­lep. Te­ma oli 1986. aas­tal Kol­ga klu­bi ju­ha­ta­ja, kui rah­va­ma­ja lam­mu­ta­ti, sest jäi koo­li­ma­ja ehi­tu­se­le et­te.

Omaaeg­sest Kol­ga val­la­ma­jast üm­ber teh­tud selt­si­ma­ja õuel juh­tis lau­päe­val, 19. juu­nil pi­du­lik­ku ava­mist süm­bool­selt ees­ti-aeg­ne val­la­va­nem, ke­da män­gis Mee­lis Ron­do. Tal oli kae­las val­la­va­ne­ma ame­ti­märk, mil­le tsaa­ri­riik an­dis 19. sa­jan­di lõ­pus nii Lii­vi- kui ka Ees­ti­maa val­la­va­ne­ma­te­le. Ame­ti­märk kuu­lub Kuu­sa­lu ko­du-uu­ri­ja­le Sven-Olav Paa­ve­li­le, kes han­kis sel­le va­nak­raa­mi­tu­rult.

Sven-Olav Pa­vel kõ­ne­les ava­peol ajast, kui val­la­ma­ja ehi­ta­ti – 1866 võe­ti vas­tu val­la­sea­dus, ko­ha­li­kud vo­li­me­hed ot­sus­ta­sid es­malt, aas­tal 1870, ehi­ta­da Uu­ri koo­li­ma­ja ning val­la­ma­ja teh­ti Kol­gas jõe äär­de Lii­va­mäe­le 1873.

Selt­si­ma­ja kuu­lu­tas ava­tuks Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, kes an­dis kin­gi­tu­se­na ma­ja pe­re­nai­se­le An­ni­ka Blu­mi­le üle oma pe­re­kon­na ar­hii­vist lei­tud fo­to­de koo­piad – üks Kol­ga va­nast rah­va­ma­jast ja tei­ne Pu­di­soo sil­la ehi­tus­töö­dest.

Selt­si­ma­ja ava­peol män­gis Kuu­sa­lu pa­su­na­koor. Kor­da­teh­tud ma­jas pa­ku­ti pi­du­lis­te­le tor­ti.
Selt­si­ma­ja hak­kas ra­ja­ma MTÜ Õn­ne Ma­ja

Kat­rin Lel­lep rää­kis selt­si­ma­ja ava­mi­sel, kui­das sün­dis idee ehi­ta­da va­na val­la­ma­ja üm­ber Kol­ga Rah­va Ma­jaks ning kui­das Kol­ga oli 35 aas­tat rah­va­ma­ja­ta.

Ki­ro­vi kol­hoo­si Kol­ga osa­kon­na klu­bi te­gut­ses 1980nda­tel aas­ta­tel omaeg­ses rah­va­ma­jas, mis asus koo­li prae­gu­se staa­dio­ni ko­hal. Esial­gu lu­ba­ti, et uues koo­lis ja­gub ruu­mi ka täis­kas­va­nu­te­le. Asu­ta­ti Kol­ga rah­va­tant­su­rühm ja kam­mer­koor, kes hak­ka­sid har­ju­ta­mas käi­ma uues koo­li­ma­jas.

Rah­vast ko­lis Kol­ka juur­de, koo­lis oli kit­sas, osad algk­las­sid vii­di üle las­teae­da. Ko­gu­kon­na koos­te­gut­se­mi­seks ruu­me ei ja­gu­nud. Kui Ki­ro­vi kol­hoos lik­vi­dee­ri­ti, muu­tus Kol­ga ma­ga­laks, ini­mes­tel pol­nud­ki koos te­gut­se­mi­se soo­vi.

„Ajad muu­tu­sid ja mul tek­kis ae­ga. Tu­li idee va­na val­la­ma­ja pääs­ta ja ra­ja­da ko­gu­kon­na­le koos­käi­mis­koht,“ lau­sus Kat­rin Lel­lep ja kir­jel­das, kui­das just siis taas­ta­ti Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja, mis oli ma­ha põ­le­nud, val­lalt pol­nud Kol­ga va­na val­la­ma­ja üm­be­re­hi­tu­seks loo­tust ra­ha saa­da.

Te­ma asu­ta­tud MTÜ Õn­ne Ma­ja hak­kas eri­ne­va­test fon­di­dest toe­tu­si taot­le­ma. Esial­gu oli toe­tus­ra­ha saa­da liht­sam, hil­jem kee­ru­li­sem. Ta­su­mi­seks tu­li võt­ta pan­gast lae­nu, sest lu­ba­tud toe­tus­ra­had kan­ti üle siis, kui tööd olid teh­tud. Kat­rin Lel­lep pa­ni pan­ga­lae­nu ta­ga­ti­seks pan­ti oma ko­du. Lam­mu­tus- ja hea­kor­ra­tööd teh­ti tal­gu­tel ko­gu­kon­na abi­ga.

„Min­gil het­kel vä­si­sin ning vä­sis ka ma­ja se­ni­ne pe­re­nai­ne Lii­na Talts. An­ni­ka Blum võt­tis võt­med vas­tu. Kui nüüd vald pa­ni õla al­la, sai tei­se poo­le ka kor­da. Ae­ga on ku­lu­nud, aga sel­lest on saa­nud ime­to­re koht, mis va­jaks roh­kem ka­su­tust,“ rää­kis ta ja li­sas, vä­ga loo­dab, et edas­pi­di ehi­ta­tak­se val­mis ka va­ne­ma ma­jao­sa ta­ha ka­van­da­tud saal.

Üm­be­re­hi­tu­se ja uue saa­li pro­jek­ti koos­tas Alek­san­der ja Tii­na Sko­li­mows­ki ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo ASE. Ehi­tas Eko­val Grupp OÜ, re­no­vee­ri­mi­se töö­de­ju­ha­ta­ja oli Ur­mas Pao­mees.

Ke­va­del 2017 lõ­pe­tas MTÜ Õn­ne Ma­ja val­la­ga sõl­mi­tud le­pin­gu. Sa­ma aas­ta sü­gi­sel moo­dus­ta­sid An­ni­ka Blum, Vir­ve Kerm, Kad­ri See­der ja Ma­ria Prääts MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja. Ne­mad te­gid möö­du­nud tal­vel-ke­va­del koos oma pe­re­de ja abi­lis­te­ga ma­ja si­se­ruu­mi­de vii­ma­sed vii­mist­lus­tööd – pah­tel­da­sid, kroh­vi­sid, vär­vi­sid. Ke­va­del olid hea­kor­ra­tal­gud, mil­lest võt­sid osa pal­jud üm­ber­kaud­sed ini­me­sed.

Selt­si­ma­ja ühes osas on suu­rem koos­käi­mis­ruum, kon­to­ri­tu­ba ja WC ning vast­val­mi­nud osas köök, kä­si­töö­tu­ba, kaug­töö­kes­ku­se tu­ba, ke­raa­mi­ka­tu­ba, WC ja pe­su­ruum.
Kad­ri See­der üt­les, et järg­mi­se­na tu­leks ha­ka­ta teist kor­rust väl­ja ehi­ta­ma, sest ruu­mi­de ren­ti­jad kü­si­vad üri­tus­te jaoks sa­ge­li, kas on ka öö­bi­mis­või­ma­lus.

Toe­tu­sed selt­si­ma­ja ra­ja­mi­seks
Aren­dus­ko­ja kau­du an­ti 2009. aas­tal MTÜ­le Õn­ne Ma­ja rah­va­ma­ja pro­jek­tee­ri­mis­töö­deks Lea­der-ra­ha­dest 183 000 kroo­ni. Rah­va­maj­ja ka­van­da­ta­va kaug­töö­kes­ku­se jaoks sai Lea­der-pro­jek­tist ra­has­tust MTÜ La­he­maa Kaug­töö- ja Koo­li­tus­kes­kus – 499 554 kroo­ni ruu­mi­de re­mon­diks. PRIA toe­tas pro­jek­ti 938 700 kroo­ni­ga kü­la­de aren­da­mi­se meet­mest. Üm­be­r-ar­ves­ta­tu­na saa­di fon­di­dest siis kok­ku 110 000 eu­rot, Kuu­sa­lu vald ta­sus omao­sa­lu­se­na 11 000 eu­rot ning pan­ga­lae­nu int­res­sid.

KO­Pist toe­ta­ti 1440 eu­ro­ga hal­jas­tus- ja maa­pa­ran­dusp­ro­jek­ti te­ge­mist. Aren­dus­ko­ja kau­du saa­di Lea­de­ri prog­ram­mist veel 30 000 eu­rot va­ne­ma ma­jao­sa re­mon­diks. 2014. aas­tal an­ti MTÜ-le Õn­ne Ma­ja rii­giee­lar­vest Re­for­mie­ra­kon­na po­lii­ti­list ka­tu­se­ra­ha 7500 va­he­sein­te ehi­ta­mi­seks.

2020. aas­tal eral­da­ti Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ehi­tus­töö­de lõ­pe­ta­mi­seks 50 000 eu­rot, ehi­tas Eko­val Tee­nu­sed OÜ.

Kolga vana vallamaja foto, mis on tehtud 2010. aasta suvel. Hoone vanemas osas olid siis Kuusalu valla sotsiaalkorterid. Enne ümberehituse algust koliti elanikud teistesse sotsiaalkorteritesse.

Kol­ga va­na val­la­ma­ja
Kol­ga val­la­ma­ja va­nem osa, mil­le peauk­sel on nüüd ki­ri „Kol­ga selt­si­ma­ja“, on ehi­ta­tud 1873. aas­tal. Ehi­tas Si­gu­la kü­last Vil­le­mi ta­lust Tõ­nu Sch­nell. Nel­ja­kuu­se töö eest sai ta pal­ka 50 ko­pi­kat.

Uue­mas­se osas­se teh­ti 1896. aas­tal juur­de koh­tu­saal. Ehi­tas Joo­sep Mi­ki­ver Ka­ha­la kü­la Pär­na ta­lust. Juur­dee­hi­tus läks maks­ma 600 rub­la. Uuen­da­tud val­la­ma­ja õn­nis­ta­ti 26. sep­temb­ril 1896. Ki­vist ar­hii­vi­ruum, mis on prae­gu­seks lam­mu­ta­tud, ra­ja­ti 1930. aas­tal.

Kol­ga selt­si­ma­ja tagumine külg. Hal­liks on vär­vi­tud ma­ja va­nem osa, mil­le üm­be­re­hi­tus lõp­pes tä­na­vu ke­va­del. Teine pool majast, kus mõn­da ae­ga oli kaup­lu­s, re­no­vee­ri­ti aas­taks 2013.

Ku­ni 1950. aas­ta­ni oli ma­jas nõu­ko­gu­deaeg­ne täi­tev­ko­mi­tee. Hil­jem on seal ol­nud raa­ma­tu­ko­gu ja ETKV­Li pood, 1990. aas­ta al­gu­ses te­gut­se­sid era­kaup­lus ja baar. Va­nem pool oli ka­su­tu­ses val­la sot­siaal­ma­ja­na. Teist poolt ka­su­tas hil­jem Pü­ha­mees­te Ja­hi­selts.

Hoo­ne kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le ning an­ti vo­li­ko­gu ot­su­se­ga märt­sist 2010 ta­su­ta ka­su­ta­da MTÜ­le Õn­ne Ma­ja. Veeb­rua­ris 2013. ava­ti uue­mas poo­les kaug­töö­kes­kus. Aas­tal 2015 pi­ken­da­ti le­pin­gut 2030. aas­ta­ni, le­ping lõ­pe­ta­ti 2017.

Märt­sist 2017 on ma­ja an­tud MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja hal­la­ta.

Eelmine artikkelAru­kü­la uus pääs­te­de­poo on val­mis
Järgmine artikkelAni­ja val­la teid re­mon­dib OÜ Vers­ton