Aru­kü­la uus pääs­te­de­poo on val­mis

674
Raasiku Tuletõrjeühingu juhatuse liikmed JAAK LAANISTO, VALDEKO VAHER ja HARRI ALJASMÄE Aruküla uue depoo ees.

„Suur soov on täit­unud,“ üt­le­vad Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu eest­ve­da­jad JAAK LAA­NIS­TO ja HAR­RI AL­JAS­MÄE.

Tei­si­päe­val, 22. juu­nil ava­ti Aru­kü­las Sü­gi­se tä­na­val, uue kat­la­ma­ja kõr­val, Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu uus de­poo­hoo­ne, kus on ka val­la osaü­hin­gu Ra­ven kon­tor. Kok­ku on hoo­nes üle 400 ruut­meet­ri pin­da.

Uues depoohoones on ka OÜ Raven kontor.

Uue de­poo ga­raaži ma­hub kaks pääs­teau­tot. De­poos on ka riie­tus- ja tua­lett­ruu­mid, WC, du­ši­nur­ga ja sau­na­ga, pääst­ja­te ka­su­ta­da on pe­su­ma­sin ja riie­te kui­va­tus­kapp. Li­saks on de­poos la­du, ku­hu ma­hub ka väik­sem au­to.

„Kui saa­me ku­na­gi met­sa­tu­le­kah­ju­del käi­mi­seks ATV, saab se­da seal hoi­da,“ sel­gi­tab ühin­gu juht Jaak Laa­nis­to.

Lao­ruu­mi poo­lel­di ava­tud tei­sel kor­ru­sel on sa­mu­ti pa­ni­paik. Ühin­gu tei­ne raud­va­ra Har­ri Al­jas­mäe sõ­nab, et seal saab hoi­da as­ju, mi­da iga­päe­va­selt ei ka­su­ta­ta, näi­teks ta­ga­va­ra­voo­li­kuid.

Tei­se poo­le ma­jast moo­dus­ta­vad Ra­veni kon­to­ri­ruu­mid. Ka Ra­ve­nil on üks ga­raaž-la­du, kol­mas on val­la­va­lit­su­se ka­su­tu­ses. Hoo­ne tei­sel kor­ru­sel on ühis­ka­su­tu­ses ruum koo­so­le­ku­te pi­da­mi­seks.

Jaak Laa­nis­to ja Har­ri Al­jas­mäe unis­ta­sid uuest de­poost paar­küm­mend aas­tat. Va­na de­poo, mis uue ehi­ta­mi­seks lam­mu­ta­ti, ei pi­da­nud soo­ja ning ka­tus la­si lä­bi. Root­sist os­te­tud pääs­teau­to ga­raaži ma­hu­ta­mi­seks tu­li ga­raažipõ­rand pool meet­rit sü­ga­va­maks lõh­ku­da.
„Va­he­peal mõt­le­si­me, et hak­ka­me ise va­na de­pood üm­ber ehi­ta­ma, soo­jus­taks, kroh­viks. Hä­dao­lu­kord oli nii suur. Aga see oleks läi­nud sa­ma kal­liks kui uue ehi­ta­mi­ne,“ rää­gib Jaak Laa­nis­to.

Kui Aru­kü­la kat­la­ma­ja mõ­ne aas­ta eest oma­nik­ku va­he­tas, oli ka Ra­ve­nil va­ja ha­ka­ta uu­si kon­to­ri­ruu­me ot­si­ma. Koos ha­ka­ti pla­nee­ri­ma uut de­pood-kon­to­ri­hoo­net. Tu­le­tõr­jeü­hing sai 2019. aas­tal sel­le jaoks Lea­der-prog­ram­mi kau­du PRIAst 65 525,21 eu­rot, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu eral­das val­laee­lar­vest 150 000 eu­rot. Aru­kü­la pääs­te­de­poo-kon­to­ri ehi­tas AS Evi­ko, see läks maks­ma 442 862 eu­rot, oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve­le ku­lus 18 522 eu­rot. Li­saks PRIA ja val­la­va­lit­su­se toe­tu­se­le pa­nus­tas tu­le­tõr­jeü­hing ehi­tus­se 35 000 eu­rot, li­gi 220 000 eu­rot ehi­tus­hin­nast ta­sus Ra­ven.

Jaak Laa­nis­to ja Har­ri Al­jas­mäe ole­ta­vad, et kui va­na de­pood po­leks uuele ette jäänud, oleks see aas­ta-paa­ri pä­rast na­gu­nii tul­nud lam­mu­ta­da, sest va­ba­taht­lik pääs­te­te­ge­vus oleks piir­kon­nas hääbunud. Nüüd loo­da­vad nad, et ühin­gus­se li­san­dub uu­si te­gi­jaid me­hi-nai­si, kes ta­ha­vad tu­le­kah­ju­de kus­tu­ta­mi­sel käia. Prae­gu on ühin­gul liik­meid 15, li­san­du­mas on 3, kes on lä­bi­nud esi­me­se ast­me koo­li­tu­se. Liik­meks võe­tak­se, kui ka prak­ti­ka on teh­tud.

„Sead­si­me tin­gi­mu­se, et võ­ta­me vas­tu vaid need, kel on esi­me­se ast­me koo­li­tus lõ­pe­ta­tud, nii­sa­ma ju­tu­pau­ni­kuid po­le va­ja,“ sõ­nab Har­ri Al­jas­mäe.

Eelmine artikkelSuvi­sed peod on ala­nud
Järgmine artikkelEndi­sest val­la­ma­jast teh­tud Kol­ga selt­si­ma­ja on pi­du­li­kult ava­tud