Endi­ses­se val­la­maj­ja ra­ja­tud Kol­ga selt­si­ma­ja hak­kab val­mis saa­ma

684
Kol­ga va­na val­la­ma­ja aas­tal 2011, kui alus­ta­ti re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga (vasakul). Va­nast val­la­ma­jast on saa­nud aas­taks 2021 Kol­ga selt­si­ma­ja (paremal).

MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja taot­leb hoo­ne üm­ber­ni­me­ta­mist Kol­ga selt­si­ma­jaks.

Kol­ga koo­li­ma­ja ja ki­vi­sil­la va­he­li­sel alal paik­neb en­di­ne val­la­ma­ja, mil­lest saab rah­va­ma­ja. Sel­le ühes osas te­gut­ses 1990nda­tel aas­ta­tel kaup­lus-baar ning tei­ses poo­les olid ku­ni 2010. aas­ta­ni Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­kor­te­rid.

Küm­me aas­tat on hoo­net ju­pi­kau­pa re­mon­di­tud ning nüüd jõu­tud lõ­pu­sir­ge­le. Suu­red ehi­tus­tööd on lõ­pe­ta­tud, ma­jas te­hak­se väik­se­maid vii­mist­lus­töid. Uu­si ruu­me ha­ka­tak­se jär­jest ka­su­tus­se võt­ma.

Va­na val­la­ma­ja asu­ti rah­va­ma­jaks üm­ber ehi­ta­ma MTÜ Õn­ne Ma­ja ja sel­le ju­hi Kat­rin Lel­le­pi al­ga­tu­sel. Hoo­ne amet­li­kuks ni­meks sai Kol­ga Rah­va Ma­ja. Ap­pi tuli MTÜ La­he­maa Kaug­töö- ja Koo­li­tus­kes­kus. Pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töö­deks saa­di toe­tu­si Lea­de­ri prog­ram­mist, ka kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­milt.

Toe­tu­sum­ma­de ja Kuu­sa­lu val­lalt eral­da­tud oma­fi­nant­see­rin­gu toel teh­ti val­la­ma­ja uue­mas­se osas­se kaug­töö­kes­ku­se ja ko­gu­kon­na­ ruum. Ma­ja sai uue ka­tu­se. Hu­vi­rin­gi­de toad ja köö­gio­sa olid ka­van­da­tud tei­se, va­ne­mas­se osas­se.

Ko­ha­li­ke ar­hi­tek­ti­de Tii­na ja Alek­san­der Sko­li­mows­ki 2009. aas­tal koos­ta­tud pro­jek­ti jär­gi oli ka­vas lõu­na poo­le ra­ja­da juur­dee­hi­tu­se­na suur saal. Esial­gu loo­de­ti fon­di­de toel ka juur­dee­hi­tus val­mis te­ha, ent see ei õn­nes­tu­nud.

Li­gi nel­ja aas­ta eest loo­bus MTÜ Õn­ne Ma­ja si­se­mis­te muu­da­tus­te tõt­tu re­konst­ruee­ri­mis­töö­de kor­ral­da­mi­sest ja ma­ja hal­da­mi­sest. Ehi­tus­tööd olid jää­nud ra­ha­puu­du­sel va­rem poo­le­li.

Sü­gi­sel 2017 asu­ta­sid ko­ha­li­kud nai­sed An­ni­ka Blum, Tag­ni Jõe­leht, Vir­ve Kerm, Maria Prääts ja Kad­ri See­der MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja, et võt­ta hoo­ne hal­da­mi­ne üle ning jät­ka­ta sel­le kor­ras­ta­mist ko­gu­kon­na selt­si­ma­jaks. Rah­va­ma­ja pe­re­nai­se­na hak­kas toi­me­ta­ma An­ni­ka Blum, kel­le ko­du on kõi­ge lä­he­mal.

Aas­ta ta­ga­si veeb­rua­ris ot­sus­tas MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja üld­koo­so­lek, et ma­ja sei­su­kor­ra väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks tu­leks te­ha ehi­tus-teh­ni­li­ne eks­pert­hin­da­mi­ne, lei­da so­biv la­hen­dus küt­te ja ka­na­li­sat­sioo­ni jaoks ning need pai­gal­da­da, et ma­ja saaks ka­su­ta­da aas­ta­ring­selt. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le saa­de­ti MTÜ ju­ha­tu­se kir­ja­lik nä­ge­mus ma­ja eda­si­sest te­ge­vu­sest ning kin­ni­tati, et MTÜ on jät­ku­valt hu­vi­ta­tud iga­külg­sest koos­tööst.

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest eral­da­ti rah­va­ma­ja re­mon­di jät­ka­mi­seks 50 000 eu­rot. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke või­tis OÜ Eco­val Tee­nu­sed. Ehi­tus­tööd al­ga­sid mul­lu no­vemb­ris. Val­la tel­li­mu­sel paigaldati ma­jja küttesüsteem, poo­le­li jää­nud osas­se ve­si- ja ka­na­li­sat­sioon, ehi­ta­ti du­ši- ja tua­lett­ruum, soo­jus­ta­ti lae­peal­sed ning asen­da­ti tuu­le­tõk­ked, mil­le olid lin­nud tei­nud auklikuks. Ma­ja küt­te­süs­teem soo­jen­dab ka tar­be­vett. Kaug­töö­kes­ku­se poo­lel lam­mu­ta­ti ma­ha va­he­sein ja saa­di üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks suu­rem ruum.
Eco­val Tee­nu­sed lõ­pe­tas töö­de­ga jaa­nua­ris. Kok­ku läk­sid need val­la­le maks­ma 49 850 eu­rot.

Val­la aren­dus­nõu­nik Kair Tam­mel rõ­hu­tas, et kind­las­ti tu­leb le­he­loos esi­le tuua Eco­val Tee­nu­sed ju­hi Alar Tam­me­pär­gi isik­lik pa­nus. Ühe lõunapoolse ruumi laepealne soojustus vajas uuendamist. Alar Tam­me­pärg soo­jus­tas sel­le en­da ku­lul. Kok­ku läks sin­na 11 kuup­meet­rit puis­te­vil­la.

Kair Tam­mel: „Val­la­va­lit­su­se ees­märk oli saa­da ma­ja ka­su­tus­kõlb­li­kuks ning ehi­ta­ja­le üt­le­si­me, et ar­ves­taks si­se­töö­del MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja nais­te soo­vi­de­ga – ne­mad hak­ka­vad seal te­gut­se­ma.“

Kui ehi­ta­jad lah­ku­sid, asu­sid toi­me­ta­ma MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja viis naist koos oma pe­re­de­ga. Vär­vi­tak­se, kroh­vi­tak­se, pan­nak­se liis­te. Töö­ta­tud on nä­da­la­va­he­tus­tel ja õh­tu­tun­di­del.
An­nika Blu­mi sõ­nul on kä­si­töö­tu­ba val­mis, La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk saab ha­ka­ta sis­usta­ma. Maj­ja tu­le­vad veel sa­vi­töö­ko­da, eral­di köök, paar väik­se­mat ruu­mi töö­tu­ba­deks.

Hil­ju­ti saat­sid MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja eest­ve­da­jad Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se, et Kol­ga Rah­va Ma­ja muu­de­taks Kol­ga selt­si­ma­jaks, prae­gust ni­me ki­pu­tak­se se­gi aja­ma Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja­ga.

Kol­ga selt­si­ma­ja pi­du­lik ava­mi­ne oli plaa­nis ke­va­del, kuid riik on pan­dud ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu luk­ku, amet­lik ava­pi­du te­hak­se siis, kui on või­ma­lik rah­vast kok­ku kut­su­da.

Eelmine artikkelEes­ti re­gio­naal­ta­san­dist
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­laee­lar­vest saa­vad toe­tust 5 kü­la