Ees­ti re­gio­naal­ta­san­dist

35
Raasiku vallavanem ANDRE SEPP.

AND­RE SEPP,
Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du esi­mees,
Raa­si­ku val­la­va­nem

En­ne­kõi­ke tu­leb meil sel­le hal­va vii­ru­se le­vik kont­rol­li al­la saa­da ja te­ha kõik en­dast ole­ne­v, et sääs­ta ini­me­lu­sid ja pöör­du­da ta­ga­si nor­maal­se­le elu­rüt­mi­le.

Oma rii­gi toi­mi­mi­ne ja sel­le ko­ha­lo­lu ini­mes­te­le on üli­olu­li­ne ole­ne­ma­ta asu­ko­hast meie rii­gis. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit tel­lis suu­ri­ma maa­kon­na esin­da­ja­na uu­rin­gu „Ees­ti re­gio­naal­ta­san­di ana­lüüs“, kus osa­le­sid meie kõik suu­re­mad üli­koo­lid ja ena­mik oma­va­lit­sus­koos­töö or­ga­ni­sat­sioo­ni­dest. Ana­lüü­si tel­li­mi­se ajend oli nõu­tus, se­ga­dus ja suu­na­ta­ju puu­dus re­gio­naal­sel ta­san­dil.

Ees­ti rah­vas­ti­ku sta­tis­ti­ka jär­gi elab 42 prot­sen­ti rah­vas­ti­kust Tal­linn-Har­ju­maal. Tem­po kasv prog­noo­sib lä­hi-a­jal Har­ju­maa­le ena­mi­ku Ees­ti­maa ela­ni­kest, aga see tu­leb ju teis­te piir­kon­da­de ar­velt ega saa ol­la kui­da­gi jät­ku­suut­li­ku rii­gi ees­märk. Re­gio­naal­ne ta­sa­kaa­lus­tus ei saa ol­la ai­nult sõ­na­des, vaid peab jõud­ma ka te­ge­vus­te­ni, mis se­da toe­tak­sid.

Sõ­nas­ta­si­me sel­le töö jaoks am­bit­sioo­ni­ka ees­mär­gi: lei­da pa­rim maa­kond­li­ku või re­gio­naal­se ta­san­di juh­ti­mis- ja toi­me­mu­del, mis tu­gev­daks ko­ha­lik­ke oma­va­lit­su­si ja re­gioo­ne, ar­ves­taks piir­kond­lik­ke eri­pä­ra­sid ning muu­daks re­gio­naal­ta­san­di liht­sa­maks ja lä­bi­paist­va­maks. Vaa­ta­ma­ta Ees­ti rii­gi ter­ri­to­riaal­se­le väik­su­se­le va­ja­me rii­gi ja oma­va­lit­sus­te va­he­le re­gio­naal­ta­san­dit, sest pal­jud klas­si­ka­li­sed re­gio­naal­sed üle­san­ded on nii­su­gu­sed, mi­da ei ole ots­tar­be­kas täi­ta oma­va­lit­su­se ega rii­gi kesk­ta­san­dil. Esi­ta­si­me tel­li­ja­te­na töö tu­le­mu­sed rii­gi­ko­gu­le, te­hes konk­reet­sed et­te­pa­ne­kud: al­ga­ta­da laiem aru­te­lu uu­rin­gu ük­si­kas­ja­li­kult põh­jen­da­tud et­te­pa­ne­ku­test tu­le­ne­valt re­gio­naal­se va­lit­se­mi­se või­ma­li­ku kor­ral­du­se koh­ta ja kut­su­da kok­ku laia­põh­ja­li­ne ning või­ma­li­kult pal­ju­sid hu­vi­ta­tud osa­poo­li kaa­sa­vad aru­te­lud.

Val­mi­nud on töö konk­reet­se­te et­te­pa­ne­ku­te lä­bia­ru­ta­mi­seks, mil­leks pa­ku­ti kolm või­ma­lik­ku la­hen­dust.

1. Ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te maa­kon­nata­san­di koos­töö tu­gev­da­mi­ne oma­va­lit­sus­te maa­kond­li­ke lii­tu­de kau­du. Muu­ta oma­va­lit­sus­lii­tu kuu­lu­mi­ne ja koos­töö oma­va­lit­sus­te­le ko­hus­tus­li­kuks, kuid sa­mal ajal an­da koos­töö­ta­san­di­le täien­da­vaid üle­san­deid. Kon­so­li­dee­ri­da maa­kon­na ta­san­di aren­dus- ja tee­nu­sa­su­tu­sed maa­kond­li­ke oma­va­lit­sus­lii­tu­de juh­ti­mi­se­le.

2. Re­gio­naa­la­ren­gu nõu­ko­gu­ moo­dus­ta­mi­ne. Sel oleks koor­di­nee­riv pä­de­vus re­gio­naal­se va­lit­se­mi­se kü­si­mus­tes mi­nis­tee­riu­mi­te, rii­gia­sus­tus­te ja ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te suh­tes. Teeks et­te­pa­ne­kuid re­gio­naal­po­lii­ti­ka ja va­lit­se­mi­sa­la­de re­gio­naal­se­te si­dus­kü­si­mus­te po­lii­ti­ka­te koh­ta ning nen­de ku­jun­da­mi­seks riik­li­kul ja re­gio­naal­sel ta­san­dil.

3. Re­gio­naal­se va­lit­se­mi­se asu­tus­te loo­mi­ne. Need olek­sid re­gio­naal­se­te üle­san­ne­te­ga te­ge­le­vad ava­lik-õi­gus­li­kud asus­tu­sed, mil­le üle­san­ded hõl­ma­vad re­gio­naal­se aren­gu ka­van­da­mist ja sel­leks va­ja­li­ke meet­me­te ra­ken­da­mist, re­gio­naal­se mõõt­me­ga üle­san­ne­te kor­ral­da­mist ja tee­nus­te ot­sus­ta­mist.

Möö­du­nud hal­dus­re­form val­da­de liit­mi­sest va­jab järg­mist kii­ret ja ot­sus­ta­vat sam­mu, et luua eel­du­sed üht­la­se­ma rii­gi aren­da­mi­seks. Loo­de­ta­vas­ti võe­tak­se need tee­mad aru­ta­da, et Ees­ti rah­vas­tik ei koon­duks kah­te kes­ku­ses­se põh­jas ja lõu­nas.