Ees­ti sün­ni­päe­va ee­lõh­tul kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la 2021. aas­ta te­gi­jad

480
Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2021: IND­REK LEHT, TRIS­TAN PÕ­DER, MAT­TIAS OLESK, JA­NAR MÄ­GI, PI­RET PUR­CELL, SIR­LE SI­REL, ANETT LII­SA PARTS, PEEP KASK ja PAUL LUŠ­KOV.

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jaid õn­nit­le­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel kol­ma­päe­va, 23. veeb­rua­ri õh­tul Keh­ra lin­na­väl­ja­kul.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das tra­dit­sioo­ni­li­se aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si, et tun­nus­ta­da 10 ka­te­goo­rias möö­du­nud aas­ta sil­ma­paist­va­maid ini­me­si, ko­da­ni­keü­hen­du­si, et­te­võt­teid ja te­gu­sid Ani­ja val­las. Kon­kur­si­le, ku­hu said kan­di­daa­te esi­ta­da kõik soo­vi­jad, esi­ta­ti kok­ku 38 no­mi­nen­ti. Nen­de hul­gast sel­gu­sid aas­ta te­gi­jad in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel, hää­le­ta­jaid oli kok­ku 971.

Kõi­ki no­mi­nen­te tun­nus­ta­ti Keh­ra lin­na­väl­ja­kul val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja mee­ne­ga. Aas­ta te­gi­jai­le kin­gi­ti tam­me­puust lõi­ke­lauad, need val­mis­tas Tor­mi Pa­ju Aeg­vii­dus te­gut­se­vast OÜst Pir­ru­kas­tid. Spor­di­vald­kon­na pa­ri­ma­te­le kin­gi­ti ka­ri­kad. Tä­nu­kir­jad ja mee­ned an­dis üle val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Aas­ta et­te­võt­ted – Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­kus
ning Va­na Wak­sal
Tii­tel Ani­ja val­la aas­ta et­te­võt­ja te­gu läks sel aas­tal ja­ga­mi­se­le ka­he et­te­võt­te va­hel. Aas­ta et­te­võt­ted 2021 on Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­kus, kel­le poolt an­ti 227 häält ning Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal 219 hää­le­ga.

Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­kust tun­nus­ta­ti sel­le eest, et on ka­he vii­ma­se pan­dee­mia aas­ta jook­sul kut­su­nud ini­me­si Kõr­ve­maa­le ning pak­ku­nud seal mit­me­ke­si­seid või­ma­lu­si loo­du­ses lii­ku­mi­seks, et vaim­set ter­vist tur­gu­ta­da.

Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal päl­vis val­la pa­ri­ma et­te­võt­te tiit­li kol­man­dat kor­da. Kii­de­ti, et õdus res­to­ran Aeg­vii­du jaa­ma­hoo­nes pa­kub mait­see­la­mu­si, mil­lest saa­vad osa nii ko­ha­li­kud ela­ni­kud kui ka Aeg­vii­du kü­las­ta­jad.

Res­to­ra­ni pe­re­nai­ne Pi­ret Pur­cell üt­les õn­nit­le­mi­sel nii en­da kui abi­kaa­sa, res­to­ra­ni pea­ko­ka Ke­vin Pur­cel­li ni­mel ko­du­val­la ini­mes­te­le suu­re ai­täh sel­le eest, et neid aus­ta­vad ja käi­vad nen­de res­to­ra­nis.

Aas­ta et­te­võt­te teo no­mi­nen­did olid ka Pil­la­pa­lus mus­ta päs­si­ku too­teid val­mis­tav OÜ Na­tu­ral Cha­ga, pi­la­te­ses­tuu­dio Pil­le Pi­la­tes ja Ani­ja mõi­sa­koh­vik In­nA­mo­ra­ta.

Aasta säde – Peep Kask
Tiit­li aas­ta sä­de päl­vis 212 hää­le­ga val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja rah­vas­por­diü­ri­tus­te kor­ral­da­ja Peep Kask. Kii­de­ti, et Peep Kask on tõe­li­ne sä­de, kes jõuab oma töö kõr­valt te­ha vä­ga pal­ju: käia tren­nis, aja­da po­lii­ti­kat, ol­la kä­si­pal­li­võist­lus­tel DJ, trum­mar ja õh­tu­juht. „Te­ma pea­le saab ala­ti loo­ta ja ta ei jä­ta iial oma ko­gu­kon­da hät­ta,“ mär­ki­sid esi­ta­jad.

„Ai­täh tei­le! Olek­sin ju­ba am­mu tuh­mu­nud, kui mu kõr­val po­leks nii häid sõp­ru ja toe­ta­vat pe­re­kon­da,“ lau­sus Peep Kask.

Tiit­li­le Ani­ja val­la aas­ta sä­de no­mi­nee­ri­ti veel Aeg­vii­du Va­na Wak­sa­li res­to­ra­ni kokk Ke­vin Pur­cell, Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia di­rek­tor Maia Alu­maa, pi­la­te­set­ree­ner Pil­le Trol­la, Paa­si­ku koer­te­mõi­sa oma­nik Vil­jar Krohv ning Pik­va-Ara­va kü­la­va­nem Erik Jü­riöö.

Aasta vabatahtlik – Sirle Sirel
Aas­ta va­ba­taht­li­kuks va­li­ti 334 hää­le­ga Sir­le Si­rel, kes on Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi te­ge­vus­te toe­ta­ja, abi­li­ne spor­di- ja va­ba aja üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel. Te­da ise­loo­mus­ta­ti kui ak­tiiv­set ja rõõm­sa­meel­sel kaa­sa­löö­jat ning pa­nus­ta­jat, po­si­tiiv­se­te emot­sioo­ni­de ja­ga­jat. Möö­du­nud sü­gi­sel va­li­ti Sir­le Si­rel Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku.

Aas­ta va­ba­taht­lik üt­les, et on vä­ga tä­nu­lik ini­me­se­le, kes pi­das te­da tun­nus­ta­mi­se vää­ri­li­seks: „Kõi­ke, mi­da teen, teen suu­re rõõ­mu­ga ja kind­las­ti jät­kan sa­mas vai­mus.“
Aas­ta va­ba­taht­li­kuks esi­ta­ti ka MTÜ Keh­ra Kas­sid üks asu­ta­ja Eli­na Fi­lin ning Sand­ra Puu­sepp ja Lii­vi­ka Ki­vis­tik, kes te­gid jõu­lu­de ajal kin­gi­pa­kid ko­du­val­la las­te­ga pe­re­le.

Aas­ta spor­di­te­gu – Anett Lii­sa Partsi saavutused
Ani­ja val­la aas­ta spor­di­teo au­hin­na päl­vis Aeg­vii­du koo­li 7. klas­si õpi­la­ne Anett Lii­sa Parts, kel­le poolt an­ti 255 häält. Ta on Ees­ti kol­me­kord­ne meis­ter suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses ning tal on kaks hõ­be­me­da­lit Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt rat­tao­rien­tee­ru­mi­ses ja hõ­be­me­dal Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt suu­sao­rien­tee­ru­mi­se sp­rin­di tea­te­võist­lu­ses. Li­saks on Anett Lii­sa Parts Ale­xe­la noor­te suu­sa­sar­ja võit­ja.

Val­la aas­ta parim sport­la­ne tä­nas oma tree­nerit Rei­mo Kaa­si­kut ja Aeg­vii­du koo­li, kes toe­ta­vad te­da, kui käib laag­ri­tes ja võist­lus­tel.

Sih­ta­su­tu­selt Ani­ja Val­la Spor­di­maailm sai Anett Lii­sa Parts 250 eu­ro suu­ru­se sti­pen­diu­mi. Sa­ma suu­re sti­pen­diu­mi päl­vis ka jalg­pal­lur ja tree­ner, Ani­ja Uni­te­di klu­bi eest­ve­da­ja Mih­kel Kuu­se. Sti­pen­diu­mid an­dis üle sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ju­ha­tu­se lii­ge Ta­nel Laan­mäe.

Tiit­li­le aas­ta spor­di­te­gu no­mi­nee­ri­ti li­saks Anett Lii­sa Part­si ja Mih­kel Kuu­se saa­vu­tus­te­le veel Pil­le Trol­la pi­la­te­set­ree­nin­gud, Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri kor­ral­da­ja Ja­nar Mä­gi, ning Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel ro­gai­nis esi­ko­ha võit­nud Bri­ta Ploom­puu, Jaan Viir­mann ja San­der Prit­sik.

Aas­ta kul­tuu­ri­pärl – Nõmb­ra Val­gus­fes­ti­val
Val­la aas­ta kul­tuu­ri­pär­liks va­li­ti 345 hää­le­ga Nõmb­ra val­gus­fes­ti­val, mil­le eest­ve­da­ja Ind­rek Leht on too­nud Ani­ja val­da ni­me­kaid kunst­nik­ke nii Ees­tist kui vä­lis­maalt.

Ind­rek Leht tä­nas Ani­ja val­da toe­tu­se ja usal­du­se eest, Roo­kü­la ja Nõmb­ra rah­vast, kel­le­ga koos on au­hind väl­ja tee­ni­tud, Voo­se kü­la, Vil­jar Kroh­vi ja Paa­si­ku koer­te­mõi­sa ning Sil­le Noort Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jast.

Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li no­mi­nen­did olid ka val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa ning Voo­se Päi­ke­se­ko­dus näi­te­män­gu „Pa­lu­sa­lu“ la­va­le too­nud Pii­be tea­ter.

Aas­ta va­baü­hen­dus – HC Keh­ra Fännk­lu­bi
Aas­ta va­baü­hen­du­se tiit­li päl­vis HC Keh­ra Fännk­lu­bi 281 hää­le­ga. Keh­ra kä­si­pal­lu­ri­te fännk­lu­bi on tra­dit­sioo­ni­lis­te rah­vaü­ri­tus­te kor­ral­da­ja, neist tun­tu­mad on rah­va­jooks ja rat­ta­matk, möö­du­nud aas­tal oli fännk­lu­bi ka Keh­ra kä­si­pal­li­klu­bi­le abiks Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­sel.

Fännk­lu­bi juht Paul Luš­kov tä­nas kõi­ki, kes neid tiit­li­le üles sead­sid ja nen­de poolt hää­le­ta­sid.

„HC Keh­ra Fännk­lu­bi on küm­neaas­ta­ne, see on mei­le pä­ris ilus sün­ni­päe­va­kin­gi­tus,“ sõ­nas ta.

Aas­ta va­baü­hen­du­se no­mi­nen­did olid ka ko­du­ta jää­nud kas­si­de eest hoo­lit­sev MTÜ Keh­ra Kas­sid, eel­mi­sel aas­tal Keh­ra muu­seu­mis lin­na aja­loo pü­si­näi­tu­se ava­nud MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ning Ala­ve­res kor­ter­ma­ja re­konst­ruee­ri­nud Ko­se maan­tee 22 kor­te­riü­his­tu.

Aas­ta noor­soo­töö­te­gu – Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri mee­dia­tiim
369 hää­le­ga va­li­ti aas­ta noor­soo­töö­teoks Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te ot­seü­le­kan­ded. Män­gu­de in­ter­ne­tiü­le­kan­deid ja ot­sein­terv­juu­sid tei­nud mee­dia­tii­mis olid Mat­tias Olesk ja Tris­tan Põ­der, nen­de ju­hen­da­ja on And­rus Olesk.

Tiit­li­le aas­ta noor­soo­töö­te­gu no­mi­nee­ri­ti ka Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­jad Kat­rin Kruu­se­ment, Ee­vi Žiga­re­va ja Iris Mäeots ning Keh­ra güm­naa­siu­mi mee­dia­rin­gi kor­ral­da­ja MTÜ Val­gus­mee­dia.

Aas­ta noor – Mat­tias Olesk
Val­la aas­ta noo­reks va­li­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. klas­si õpi­la­ne Mat­tias Olesk, kel­le poolt an­ti 486 häält. Mär­gi­ti, et Mat­tias Olesk on ala­ti abiks, si­hi­kin­del ja oma unis­tus­te poo­le püüd­lev, te­gus ka väl­jas­pool koo­li – ta vas­tu­tab HC Keh­ra kä­si­pal­li­män­gu­dest ot­seü­le­kan­ne­te val­mi­mi­se eest.

„Kõi­ge suu­re­ma tä­nu ta­han pü­hen­da­da oma isa­le, kes on sel­le kõik mul­le või­ma­li­kuks tei­nud,“ lau­sus Mat­tias Olesk.

Aas­ta noo­re tiit­li­le esi­ta­ti ka Keh­ra güm­naa­siu­mi 8. klas­si õpi­la­ne Hend­rik Lill­soo.

Aas­ta ko­gu­kond – HC Keh­ra Fännk­lu­bi
Val­la aas­ta ko­gu­kon­naks va­li­ti 459 hää­le­ga HC Keh­ra Fännk­lu­bi, kes ai­tas Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bil kor­ral­da­da Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel fi­naal­tur­nii­ri.

Fännk­lu­bi juht Paul Luš­kov tä­nas au­hin­na eest kõi­ki abi­li­si, fän­ne ja Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi.
Aas­ta ko­gu­kon­na no­mi­nen­did olid veel Kihm­la-Sa­lu­mäe ja Voo­se kü­la.

Aas­ta te­gu – Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­ne
Val­la aas­ta teoks va­li­ti ee­sot­sas Ja­nar Mä­gi­ga Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­ne. Sel­le poolt hää­le­ta­ti 365 kor­da. Mär­gi­ti, et kui­gi Keh­ra po­le aas­taid saa­nud kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­se õi­gust, tu­li Ja­nar Mä­gi koos üle­jää­nud kor­ral­dus­tii­mi­ga sel­le­ga suu­re­pä­ra­selt toi­me.

Ja­nar Mä­gi rää­kis, et kaa­sas fi­naal­tur­nii­ri kor­ral­da­mis­se pal­ju ini­me­si. Ta tä­nas neid ja kut­sus kõi­ki: „Näe­me saa­lis!“

Tiit­li­le aas­ta te­gu kan­di­dee­ri­sid veel MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam loo­dud lin­na aja­loo pü­sieks­po­sit­sioo­ni ava­mi­ne ja Ani­ja Lions klu­bi 30. juu­be­li­näi­tus, Voo­se Päi­ke­se­ko­dus­se Ta­nel Tal­ve too­dud Pii­be Teat­ri la­vas­tus „Pa­lu­sa­lu“ ning Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni ra­ja­mi­ne Roo­kül­la.

 

Eelmine artikkelIda-Harju ukrainlaste pereliikmed hakkavad sõjakoldest Eestisse jõudma
Järgmine artikkelKogu­kon­na sei­su­koht Keh­ra ter­vi­se­ra­du ümb­rit­se­va met­sa ma­jan­da­misp­laa­ni koh­ta järg­ne­vaks 10 aas­taks