EELI­KA KRAS­MUS viis Kuu­sa­lu ja Lok­sa tant­si­jad Lät­ti fes­ti­va­li­le

321
Lok­sa Tant­si­jad ja Ka­bu­ja­la­ke­sed Lä­ti­maal. Ees IND­REK OLESK, KA­LEV KUUS­PA­LU, TÕ­NU RUS­SAK ja KAL­LE AAS­RAND. Va­sa­kul Lok­sa tant­si­ja­te esi­me­ses reas ER­LE KRI­MANN, CH­RIS­TI­NE HA­RA­VEE, MAR­GE MET­SAR, ME­RI­KE MOKS, JA­NE VAHT­RAS, AD­RIA­NA JOR­DAN, PIL­LE PAE­SÜLD ja tei­ses reas MART IL­VES, MAT­TIAS KAL­JU­MÄE, JA­NEK KASK, AL­LAR AL­LAS­TE, AR­VI SOO­LIND. Kes­kel ju­hen­da­ja EE­LI­KA KRAS­MUS. Pa­re­mal Kuu­sa­lu tant­si­ja­te esi­me­ses reas PI­RET ARU­KAE­VU, MA­RIA TREI, RII­NA ROO­TA­LU, HEI­DI VAAT­MANN-KOP­PE, GLAI­DI AAS­RAND, MAI AL­LIK, AN­NI­KA AGU-AAS­RAND ja tei­ses reas MAR­TIN ROO­TA­LU, MEE­LIS ARU­KAE­VU, TAR­MO TREI, VEI­KO KOP­PE.

Rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja Ee­li­ka Kras­mu­se ju­hen­da­ta­vad se­ga­rah­va­tant­su­rüh­mad Ka­bu­ja­la­ke­sed Kuu­sa­lust ja Lok­sa Tant­si­jad esi­ne­sid 20. ja 21. au­gus­til Ida-Lä­ti­maal Mo­de­na piir­kon­na rah­va­tant­su­fes­ti­va­lil „Ehi­tud päi­ke­se­kaar“. Fes­ti­val toi­mus esi­mest kor­da. Li­saks Lä­ti rah­va­tant­su­rüh­ma­de­le olid kül­la kut­su­tud kuus rüh­ma Ees­tist – pea­le Kuu­sa­lu ja Lok­sa rah­va­tant­si­ja­te veel Mär­ja­maalt, Põl­va­maalt ja Ida-Vi­ru­maalt.

Kuu­sa­lu ja Lok­sa ühis­rühm esi­nes fes­ti­va­lil nel­jal kor­ral. Kolm kont­ser­ti olid pi­se­ma­tes koh­ta­des, ka Lu­ba­na lin­nas, kus öö­bi­ti. Suu­re­mas Mo­de­na lin­nas olid rong­käik ja kõi­gi osa­le­nud rüh­ma­de ühis­kont­sert.

Kuu­sa­lu se­ga­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke­sed on Ee­li­ka Kras­mus ju­hen­da­nud 15 aas­tat. Lok­sa tant­si­jaid asus ju­hen­da­ma aas­ta ta­ga­si, kui se­ni­ne tant­su­juht El­na Link­vist jäi pen­sio­ni­le.

Ee­li­ka Kras­mus rää­kis, et Lät­ti fes­ti­va­li­le kut­sus Lu­ba­na rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja Lai­la Ozo­li­na, kes käis koos oma õpi­las­te rah­va­tant­su­rüh­ma­ga kuus aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu kesk­koo­lis kü­las: „Kuu­sa­lu koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tus oli Sak­sa­maal koh­tu­nud Lu­ba­na koo­li sak­sa kee­le õpe­ta­ja Ani­ta Tro­pa­ga ja lät­la­sed tu­lid kül­la. Võt­si­me nad Kuu­sa­lu koo­li rah­va­tant­su­rüh­ma­ga vas­tu ning aas­ta hil­jem kä­si­me põ­hi­koo­li ja ka güm­naa­siu­mio­sa tant­su­rüh­ma­de­ga vas­tu­kü­las­käi­gul. Siis meil ei tul­nud Lai­la Ozo­li­na­ga ju­tuks, et ju­hen­dan ka täis­kas­va­nu­te rah­va­tant­su­rüh­ma. Kui ta oli Fa­ce­boo­kis näi­nud mu pos­ti­tu­si Ka­bu­ja­la­kes­te te­ge­mis­test, võt­tis ühen­dust ja sai­me kut­se fes­ti­va­li­le. Läk­si­me ka­he rüh­ma­ga, nii oli sood­sam sõi­ta ja ole­me Lok­sa rüh­ma­ga va­rem­gi koos esi­ne­nud. Meie­ga oli kaa­sas lõõts­pil­li­män­gi­ja Ind­rek Olesk, kes väik­se­ma­tel kont­ser­ti­del esi­nes va­he­pa­la­de­ga.“

Fes­ti­va­li­le sõi­tu toe­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus 600 eu­ro­ga ja Lok­sa linn an­dis sa­ma pal­ju. Tant­su­rüh­mad öö­bi­sid Lu­ba­na rah­va­ma­jas. Ee­li­ka Kras­mu­se sõ­nul oli vas­tu­võtt suu­re­pä­ra­ne, rah­va­maj­ja olid too­dud kok­ku­pan­da­vad voo­did, põ­ran­dal ei pi­da­nud ma­ga­ma. Toit­lus­ta­ti kolm kor­da päe­vas.

„Lu­ba­na tant­su­rühm on val­mis tu­le­ma mei­le kül­la. Ok­toob­ris alus­ta­me uue hooa­ja proo­vi­de­ga ja siis tu­leb ha­ka­ta plaa­ni pi­da­ma, kui­das lät­la­si vas­tu võt­ta. Võiks si­du­da mõ­ne siin­se üri­tu­se­ga ja loo­da­me, et leia­me sel­leks va­ja­li­ku ra­has­tu­se,“ üt­les ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la su­ve­lu­ge­mi­se „Aar­de­ja­hi“ lõ­pe­ta­sid 39 last
Järgmine artikkelSõnumitoojas 7. septembril