Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du on ka­vas kin­ni pan­na

496
Kuusalu eakatekodu.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal vo­li­ko­gu­le esi­ta­ta­va eel­nõu Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­seks 30. no­vemb­ril 2020. Kui Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu sel­le eel­nõu kol­ma­päe­val, 16. sep­temb­ril toi­mu­val is­tun­gil heaks kii­dab, tu­leb ea­ka­te ko­du klien­did hil­je­malt 30. no­vemb­riks üle viia teis­tes­se hool­de­ko­du­des­se, töö­le­pin­gud lõ­pe­ta­da, va­ra ja do­ku­men­did üle an­da.

Prae­gu on ea­ka­te ko­dus 7 klien­ti, töö­ta­jaid on kok­ku 9. Koon­da­mis­ta­su­deks ku­luks asutuse palgafondist 30 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­rib, et ea­ka­te ko­du, mis esial­gu oli krii­si­ko­du, asu­ta­ti 1992. aas­ta no­vemb­ris ning oleks oma 9 klien­di­ko­ha­ga edu­kalt ka eda­si töö­ta­nud, kui ei oleks ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mia tõt­tu kar­mis­ta­tud nõu­deid hool­de­ko­du­de­le. Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du asub ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne alu­mi­se kor­ru­se ühes tii­vas, si­su­li­selt on te­gu mitme­toa­li­se kor­te­ri­ga, mi­da ei saa nõue­te­ko­ha­selt üm­ber ehi­ta­da. Puu­du­vad iso­laa­tor, ku­hu CO­VID-19 hai­ged pai­gu­ta­da, ka kü­la­lis­te­tu­ba ja tsoon kon­takt­se­te­le. Vii­ru­se le­vi­ku kor­ral po­le või­ma­lik ra­tas­too­li­pat­sien­te ot­se õue viia, lä­bi­da tu­leks pe­rears­ti­kes­ku­se ruu­me. Per­so­na­li­le ei saa te­ha riie­tus­ruu­mi, kus oleks lüüs puh­ta ja mus­ta tsoo­ni va­hel. Ea­ka­te ko­du vä­li­suks on pe­rears­ti­kes­ku­se­ga ühi­ne, sama välisust kasutavad laste ja noorte tugikeskus ja politsei, mille ruumid on ülakorrusel.

Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon ja ka sot­siaal­ko­mis­jon aru­tasid ea­ka­te ko­du tee­mat au­gus­ti­kuu koo­so­le­ku­tel, mõ­le­mad ko­mis­jo­nid leid­sid, et prae­gus­tes tin­gi­mus­tes ei ole Kuu­sa­lus või­ma­lik ohu­tult jät­ka­ta üld­hool­dus­tee­nu­se osu­ta­mist ea­ka­te­le. Val­la­va­lit­su­se is­tun­gil tõ­de­ti, et po­le va­ba ehi­tist, ku­hu saaks ea­ka­te ko­du klien­did üm­ber pai­gu­ta­da nii, et oleks või­ma­lik ra­ken­da­da CO­VID-19 vii­ru­se tõ­kes­ta­mi­se meet­meid.

Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du ju­ha­ta­ja Kül­li­ke Enok esi­tas juu­ni al­gu­ses lah­ku­mi­sa­val­du­se, ku­na soo­vis jää­da pen­sio­ni­le. Uue ju­hi leid­mi­seks kor­ral­da­ti kon­kurss, mil­le tu­le­mu­sed on tü­his­ta­tud, val­la­va­lit­su­se pal­vel on Kül­li­ke Enok se­ni oma ame­tis jät­ka­nud.

Eelmine artikkelPenin­gi ko­roo­na­män­gi­jaid saa­tis edu
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te kor­ral­da­tud Su­me Su­veõh­tu sai val­lalt toe­tust