Raa­si­ku val­la su­ve­lu­ge­mi­se „Aar­de­ja­hi“ lõ­pe­ta­sid 39 last

151
Suvelugemise lõpetamisel tegi näitleja RAUNO KAIBIAINEN Raasiku valla usinamate noorte lugejatega improtöötuba.

Tei­si­päe­val, 30. au­gus­til tun­nus­ta­ti Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus lap­si, kes osa­le­sid tänavu üle-val­la­li­sel lu­ge­mis­võist­lu­sel ning jõud­sid su­ve­va­hea­jal lä­bi lu­ge­da vä­he­malt viis raa­ma­tut. Neid oli Aru­kü­la ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­de piir­kon­nas 39, Pi­ka­ve­rest osa­le­jaid ei ol­nud.

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus ala­tes 2016. aas­tast toi­muv las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lus, mil­lest 2019. aas­tast saa­vad osa võt­ta ko­gu val­la lap­sed, on igal aas­tal eri­nev. Seekord kan­dis 1. juu­nist ku­ni 14. au­gus­ti­ni toi­mu­nud võist­lus ni­me „Aar­de­jaht“. Lap­sed said va­li­da ka­he eri­ne­va „Aar­de­ja­hi“ va­hel, kum­mas­ki oli 7-8 tee­mat, mil­lest tu­li va­li­da vä­he­malt viis. Iga va­li­tud tee­ma koh­ta tu­li lä­bi lu­ge­da üks raa­mat. Tee­mad olid ala­tes ko­dust ja pe­rest ning sõp­ru­sest ku­ni kum­mi­tus­te-ton­ti­de ja väl­ja­mõel­dud te­ge­las­te­ni, va­li­kus oli ka raa­mat, mil­le esi­kaa­nel on mõ­ni vi­ker­kaa­re­värv või mil­le peal­kir­jas on ni­mi. Või­ma­lus oli lu­ge­da ka üks luu­le­raa­mat ja va­balt va­li­tud raa­mat.

„Aar­de­ja­hi“ mõt­les väl­ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts, kel­lelt on suur osa eel­mis­te su­ve­lu­ge­mis­te võist­lus­män­gu­de ideedest, ka lu­ge­mis­bin­go ja raa­ma­tu­mo­no­pol. Te­ma kol­leeg Mar­ju Kond­rat­jev joo­nis­tas „Aar­de­ja­hi“ män­gu­leh­te­de jaoks iga tee­ma koh­ta il­lust­ree­ri­va pil­di.

„Võist­lu­sar­ves­tus­se ei läi­nud, kui mi­tu raa­ma­tut kee­gi lu­ges, ar­ves­tus käis loe­tud le­he­kül­ge­de jär­gi. Iga le­he­külg an­dis ühe mün­di, pa­ri­mad sel­gu­sid sel­le jär­gi, kel­lel ko­gu­nes lõ­puks kõi­ge roh­kem mün­te. Täh­tis oli, et vä­he­malt viis raa­ma­tut oleks loe­tud, siis pää­ses lõ­puü­ri­tu­se­le,“ sel­gi­tas Ai­ra Jõõts.

Ta sel­gi­tas, et ar­ves­se läk­sid igast tee­mast vaid ühe loe­tud raa­ma­tu le­he­kül­jed.
Kõik, kes juu­nist alus­ta­sid, lõ­pu­ni ehk vä­he­malt viie raa­ma­tu lä­bi­lu­ge­mi­se­ni ei jõud­nud. Aru­kü­last kut­su­ti lõ­pe­ta­mi­se­le 30, Raa­si­kult 9 last. Edu­ka­mad jõud­sid su­ve jook­sul lu­ge­da roh­kem kui 4000 le­he­kül­ge.

„Aru­kü­las on ala­ti osa­võt­jaid pal­ju. Raa­si­kul jäi su­vi­seid lu­ge­jaid vä­he­maks, kui alus­ta­si­me Lu­ge­mi­si­su pro­jek­ti. Sel­le raa­mes loe­tak­se õp­peaas­ta jook­sul nii pal­ju, et su­vel enam raa­ma­tuid vä­ga lu­ge­da ei ta­he­ta,“ üt­les Ai­ra Jõõts.

Võist­lus toi­mus kol­mes va­nu­se­rüh­mas. Kõi­ge roh­kem osa­võt­jaid oli 1.-3. klas­si õpi­las­te seas, neid oli 20. Kõi­ge usi­na­mad lu­ge­jad olid Ke­ron Pal­mis­te ja Ar­tur Ro­gen­baum Aru­kü­last ning Sa­muel Be­lov Raa­si­kult. 4.-6. klas­si õpi­la­si võist­les lõ­pu­ni 15. Kõi­ge roh­kem le­he­kül­gi lu­ge­sid Mar­ten Kel­lo ja Adee­le Al­ve­la Aru­kü­last ning Sten Vai­nu­mäe Raa­si­kult. 6.-9. klas­si õpi­la­si võist­les lõ­pu­ni ne­li. Edu­ka­mad olid Li­dia Be­lo­va Raa­si­kult ning Ame­lia Moo­rits ja Vio­la Kris­ti­ne Kreen Aru­kü­last.

Iga va­nu­seg­ru­pi kol­me tub­li­mat pre­mee­ri­ti Apol­lo 10-25eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga, kõik lõ­puü­ri­tu­se­le kut­su­tud said dip­lo­mi ja šo­ko­laa­di. „Aar­de­ja­hi“ lõ­pe­ta­mi­se­le, kus su­ve­lu­ge­mi­sel osa­le­nuid tun­nus­ta­ti ning söö­di krin­gi­lit, oli kut­su­tud imp­ro­teat­ri Im­pee­rium näit­le­ja Rau­no Kai­biai­nen, kes män­gis Raa­si­ku val­las toi­mu­nud su­ve­la­vas­tu­ses „Nas­si Sass ja te­ma vend“ kunst­nik And­rei Je­go­ro­vit. Rau­no Kai­biai­nen te­gi las­te­ga imp­ro­töö­tu­ba, kus olid mat­ki­mis­män­gud, mis eel­da­sid tä­he­le­pa­ne­lik­kust ja oma­va­he­list koos­tööd.

„Las­te­le meel­dis, oli pal­ju ele­vust,“ sõ­nas Ai­ra Jõõts.

Ta li­sas: „Püüa­me igal aas­tal mi­da­gi uut väl­ja mõel­da, et võist­lus oleks põ­nev. Mõ­ne­le meel­dib, kui on et­te an­tud konk­reet­sed raa­ma­tud, mi­da tu­leb lu­ge­da, mõ­ne­le jäl­le see, kui saa­vad ise va­li­da, mi­da loe­vad.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se laat toi­mus koos koo­lial­gu­se fes­ti­va­li­ga
Järgmine artikkelEELI­KA KRAS­MUS viis Kuu­sa­lu ja Lok­sa tant­si­jad Lät­ti fes­ti­va­li­le