Edu­kad in­ves­to­rid ja­ga­vad Raa­si­ku val­las ko­ge­mu­si

157
Hoo­vi­jut­tu­de esi­me­sel koh­tu­mi­sel Ju­ta Asu­ja ko­duaias Aru­kü­las te­gi ins­pi­ree­ri­va üle­vaa­te oma edu­kaks et­te­võt­jaks saa­mi­sest kin­nis­va­rain­ves­tor KA­RIN VIN­KEL.

„Kui ta­had mi­da­gi te­ha, siis hak­ka liht­salt pih­ta, käed tas­kus is­tu­des ei juh­tu mi­da­gi,“ soo­vi­tas et­te­võt­ja ja in­ves­tor KA­RIN VIN­KEL Aru­kü­la hoo­vi­jut­tu­de sar­ja esi­me­sel koh­tu­mi­sel.

Et­te­võt­ja, arendaja ja kin­nis­va­rain­ves­tor Ka­rin Vinkel oli esi­me­ne viiest ini­me­sest, kes kut­su­ti Raa­si­ku val­la hoo­vi­jut­tu­de sar­ja raa­mes in­ves­tee­ri­mi­se ja ene­sea­ren­gu tee­ma­dest hu­vi­ta­tui­le rää­ki­ma, oma ko­ge­mu­si ja­ga­ma ning nõu and­ma. Kol­me lap­se ema rää­kis Aru­kü­las tei­si­päe­val, 3. au­gus­til toi­mu­nud koh­tu­mi­sel, kui­das ta 2014. aas­tal il­ma tead­mis­te ja ra­ha­ta ot­sus­tas hakata te­ge­le­ma kin­nis­va­raä­ri­ga.

„Mul oli ai­nult taht­mi­ne, sest mul­le meel­dis kin­nis­va­ra,“ sõ­nas ta.

Li­gi kaks tun­di kest­nud koh­tu­mi­sel kir­jel­das et­te­võt­ja vär­vi­kalt, mil­li­seid ras­ku­si tu­li tal üle­ta­da, et jõu­da fi­nants­va­ba­du­se­ni. Ka­rin Vin­kel mär­kis, et kui­gi täis suu­ri väl­ja­kut­seid, on see tee­kond ol­nud ää­re­tult põ­nev ning nüüd saab te­ge­le­da as­ja­de­ga, mis tal­le tões­ti meel­di­vad.

Kõi­gil, kel al­les soov ha­ka­ta et­te­võt­lu­se ja in­ves­tee­ri­mi­se­ga te­ge­le­ma, soo­vi­tas ta lu­ge­da-õp­pi­da ja ka teis­te ar­va­mu­si-et­te­pa­ne­kuid kuu­la­ta, kuid siis nii-öel­da star­ti­da: „See on et­te­võt­lu­se kuld­ree­gel: kui ta­had mi­da­gi te­ha, siis liht­salt alus­ta. Ko­gu te­ge­vus on õp­pi­mi­se prot­sess, mi­da roh­kem teed, se­da roh­kem õpid ja saad tar­ge­maks. Kui jääd kuu­la­ma skep­ti­kuid või ko­gu aeg mi­da­gi kar­dad, siis sa ei are­ne.“

Nii-öel­da nul­list alus­ta­mi­seks ehk ju­hul, kui ra­ha in­ves­tee­ri­mi­seks peaae­gu ei ole, soo­vi­tas Ka­rin Vin­kel sõp­ra­de või sar­nas­te hu­vi­de­ga ini­mes­te­ga te­ha koos­tööd, koon­du­da mas­ter­mind-grup­pi­des­se: „Pä­ris mit­med in­ves­to­rid on alus­ta­nud mit­me­ke­si. Mi­tu pead suu­da­vad väl­ja mõel­da pa­re­maid la­hen­du­si ning neil on to­pelt­ra­ha.“

Au­gus­ti järg­mis­tel tei­si­päe­va­del on Raa­si­ku val­la in­ves­tee­ri­mis­hu­vi­lis­te koh­tu­mi­sed in­ves­to­ri ja rik­kaks saa­mi­se õpi­ku au­to­ri Jaak Roo­saa­re­ga, koo­li­ta­ja Sig­ne Vent­se­li­ga, in­ves­to­ri ja blo­gi­ja Ra­ha­kra­ti­ga, kes esi­neb tu­vi­mas­kis ega ava­li­kus­ta oma isi­kut, ning sar­ja vii­ma­sel koh­tu­mi­sel sep­temb­ris viib ra­ha­tar­ku­se coach Je­ka­te­ri­na Tint lä­bi prak­ti­li­se töö­toa sel­lest, kui­das in­ves­tee­ri­mi­se­ga alus­ta­da. Kõik koh­tu­mi­sed toi­mu­vad eri koh­ta­des, osa­le­ja­te ko­du­hoo­vi­des Aru­kü­las ja Raa­si­kul, vaid vii­ma­sel kor­ral ol­lak­se si­se­ruu­mi­des.

Idee tek­kis kor­ral­da­ja­te hu­vist
Hoo­vi­jut­tu­de sar­ja idee au­tor Ju­ta Asu­ja üt­les, et nen­de ko­gu­kon­nas toi­mub vä­ga pal­ju to­re­daid kult­uu­riü­ri­tu­si, kuid teist­laa­di et­te­võt­mi­si on vä­hem: „See­tõt­tu mõt­le­sin, et võiks ko­ha­pea­le tuua mi­da­gi sel­list, mis mind en­nast hu­vi­tab ning tean, et on ka tei­si, ke­da et­te­võt­lik­ku­se ja in­ves­tee­ri­mi­se­ga seo­tud tee­mad kõ­ne­ta­vad.“

Ideest in­nus­tus ka Ju­ta Asu­ja kol­leeg Mar­ge Aa­sa­laid Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­test, koostöös Raasiku Rahva Hariduse Seltsiga esitati ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi taot­lusp­ro­jekt, hoo­vi­jut­tu­de sar­ja­le saa­di 1557 eu­rot toe­tust.

„Oli­me Mar­ge­ga aru­ta­nud, mil­lis­tel tee­ma­del ini­me­si kõ­ne­le­ma ta­ha­me. Pa­ni­me kir­ja, kes meid ins­pi­ree­rik­sid, kel­le­ga meie saa­me sa­mas­tu­da. Et mi­da­gi te­ha, ei pea ole­ma äri­gee­nius või sün­di­nud kuld­lu­si­kas suus. Nad on tões­ti nii-öel­da nul­list alus­ta­nud ini­me­sed ja jõud­nud vä­ga kau­ge­le. Kui sai­me tea­da, et KOP toe­tab, hak­ka­si­me ni­me­kir­ja al­gu­sest ini­me­si esi­ne­ma kut­su­ma. Ja kõik nad olid nõus tu­le­ma,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Mar­ge Aa­sa­laid li­sas: „Va­li­si­me igaks kor­raks eri­ne­va lek­to­ri, siis saab va­li­da, mil­li­sed tee­mad te­da hu­vi­ta­vad. Si­su­li­selt nä­da­la­ga oli asi pai­gas. Es­mas­päe­val saat­si­me lek­to­ri­te­le kir­jad, tei­si­päe­val hak­ka­sid neilt tu­le­ma vas­tu­sed ja panime Facebooki reklaami ning nel­ja­päe­val olid gru­pid peaae­gu täis.“

Hoo­vi­jut­tu­de sar­ja rek­laa­mi­ti vaid ühe kor­ra Raa­si­ku val­la ela­ni­ke Fa­ce­boo­ki le­hel, kõik üle­jää­nud ka­van­da­tud rek­laam jäe­ti ära, ku­na va­bu koh­ti na­gu­nii enam pak­ku­da ei ol­nud.

„Ar­ves­ta­si­me esial­gu 25 ini­me­se­ga, esi­me­sel koh­tu­mi­sel oli ju­ba üle 30, neist üle poo­le on aval­da­nud soo­vi kõi­gil kor­da­del osa­le­da,“ üt­les Mar­ge Aa­sa­laid.

Suu­re­maks ei soo­vita ühel koh­tu­mi­sel osa­le­ja­te ar­vu pai­su­ta­da, mui­du kao­vad hu­ba­sus, per­so­naal­sus ja in­tiim­sem at­mos­fäär. Kui kee­gi siis­ki veel vä­ga ta­hab mõ­nel järg­mi­sel hoo­vi­koh­tu­mi­sel osa­le­da, võib kor­ral­da­ja­te­ga ühen­dust võt­ta, ku­na ala­ti sel­gub kel­lel­gi va­he­tult en­ne, et ei saa tul­la ning te­ma koht va­ba­neb.

Ju­ta Asu­ja ja Mar­ge Aa­sa­laid ei vä­lis­ta, et hoo­vi­jut­tu­de sar­ja koh­tu­mi­sed või­vad hiljem mõ­nes tei­ses for­maa­dis jät­ku­da.

„Või­bol­la õn­nes­tub siin luua ka ühis­te hu­vi­de­ga ini­mes­te mas­ter­mind-grup­pe, kes saa­vad min­gi­tes vald­kon­da­des koos eda­si te­gut­se­da,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelCovidi tõen­di­test
Järgmine artikkelAru­kü­la män­ni­kus ava­ti MO­BO ehk mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ra­da