Covidi tõen­di­test

33

Su­vi kes­tab ning ees on veel põ­ne­vaid eten­du­si ja kont­ser­te. Ku­na ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku kol­mas lai­ne on ala­nud, on va­lit­sus keh­tes­ta­nud ka kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te­le uued pii­ran­gud. Ala­tes es­mas­päe­vast, 9. au­gus­tist tu­leb igal täis­kas­va­nul vä­he­malt 50 osa­le­ja­ga si­se- ning ala­tes 100 osa­le­ja­ga vä­liü­ri­tus­tel osa­le­mi­seks tões­ta­da oma nak­ku­so­hu­tust. Tõen­di Co­vid-19 vas­ta­se vakt­si­nee­ri­mis­kuu­ri lä­bi­mi­se, hai­gu­se lä­bi­põ­de­mi­se või ne­ga­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se koh­ta saab igaüks kesk­kon­nas di­gi­lu­gu.ee ise luua, et pa­be­ri­le prin­ti­da või esi­ta­da üri­tu­se kor­ral­da­jai­le elekt­roo­ni­li­selt.

Kel na­pib os­ku­si või puu­du­vad või­ma­lu­sed di­gi­tõen­di­te sal­ves­ta­mi­seks või prin­ti­mi­seks, saa­vad abi kü­si­da ko­ha­li­kest oma­va­lit­sus­test. Nii Ani­ja, Kuu­sa­lu kui Raa­si­ku val­las on raa­ma­tu­ko­gud and­nud tea­da, et nen­de juu­res on või­ma­lik di­gi­tõen­deid prin­ti­da. Sel­leks on va­ja kaa­sa võt­ta ID-kaart ning tea­da keh­ti­vaid PIN-koo­de.

Pü­si­gem ter­ved!

Eelmine artikkelSõnumitoojas 4. augustil
Järgmine artikkelEdu­kad in­ves­to­rid ja­ga­vad Raa­si­ku val­las ko­ge­mu­si