Aru­kü­la män­ni­kus ava­ti MO­BO ehk mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ra­da

265
Raa­si­ku Val­la Spor­di juht KAD­RI KES­KÜ­LA katsetab, kui­das te­le­fo­ni­ga MO­BO ra­ja kont­roll­punk­ti lä­bi­mist mär­ki­da. Fo­to Saa­le Kau­bi

„Nüüd on Aru­kü­las veel üks mõ­nus viis loo­du­ses ae­ga vee­ta,“ lau­sus li­gi 7ki­lo­meet­ri­se mo­biil­se orien­tee­ru­mis­ra­ja koos­ta­nud UL­VAR KAU­BI.

Lau­päe­val, 7. au­gus­til ava­ti Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja al­gu­ses mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ehk MO­BO ra­da, mis kul­geb Aru­kü­la män­ni­kus mõ­le­mal pool La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teed. Kui lä­bi­da kõik 22 punk­ti, ku­ju­neb ra­ja pik­ku­seks li­gi­kau­du 7 ki­lo­meet­rit.

MO­BO ra­ja ava­mi­sel osa­le­sid KRIST­JAN RAID, JAN KOK­LA, LOO­RA KAU­BI, UL­VAR KAU­BI, TII­NA RÜH­KA ja KAD­RI KES­KÜ­LA. Fo­to Saa­le Kau­bi

Aru­kü­la MO­BO ra­ja star­di­tahv­li avas sel­le koos­ta­ja, MTÜ Raa­si­ku Ra­jad ju­ha­tu­se lii­ge Ul­var Kau­bi, kes sel­gi­tas ka, kui­das toi­mub mo­biil­ne orien­tee­ru­mi­ne. Sel­leks on va­ja nu­ti­te­le­fo­ni laa­di­da MO­BO ra­ken­dus, mis asen­dab te­le­fo­nis kaar­ti, kom­pas­si ja mär­ke­sea­det. Ra­ken­du­se me­nüü ni­me­kir­jast tu­leb va­li­da Aru­kü­la MO­BO ra­da, siis ava­neb orien­tee­ru­mis­ra­ja kaart, mil­le abil saab ra­jal lii­ku­da ja ot­si­da üles kont­roll­punk­tid. Need on maas­ti­kul tä­his­ta­tud QR-koo­di­de­ga va­rus­ta­tud in­fo­tahv­li­te­ga. Mär­ke te­ge­mi­seks tu­leb te­le­fo­ni­ga QR-koo­di pil­dis­ta­da. Koo­di­lu­ge­ja ava­mi­seks on ra­ken­du­ses fo­toa­pa­raa­di mär­ge. Kin­ni­tus punk­tis käi­mi­se koh­ta il­mub nu­ti­te­le­fo­ni ek­raa­ni­le ja saa­de­tak­se MO­BO ko­du­le­he­kül­je­le. Aru­kü­la MO­BO ra­da on Ees­tis ar­vult 73. Ka­su­ta­ja näeb ra­ken­du­ses kõi­ki oma lä­bi­tud ra­du.

Aru­kü­la MO­BO ra­ja pla­nee­ris ja mär­kis ma­ha Ul­var Kau­bi, ra­ja­kaar­di joo­nis­tas Mait Tõ­nis­son Ees­ti Orien­tee­ru­mis­lii­dust. Ra­ja ja kaar­ti­de te­ge­mi­seks sai MTÜ Raa­si­ku Ra­jad Raa­si­ku val­laee­l­ar­vest kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­si­de­le mõel­dud toe­tus­ra­hast 2415 eu­rot. Sel­le eest te­hak­se ka Aru­kü­la ja Jär­si kü­la met­sa­de stan­dard­ne orien­tee­ru­mis­kaart.

Nen­de va­hel, kes Aru­kü­la orien­tee­ru­mis­ra­ja ava­nä­da­la­va­he­tu­sel lä­bi­sid ning moo­dus­ta­sid kont­roll­punk­ti­de tahv­li­tel lei­tud täh­te­dest või­ma­li­kult pal­ju sõ­nu, loo­si­ti väl­ja au­hin­du.

Aru­kü­la MO­BO ra­ja koos­ta­nud Ul­var Kau­bi ei pea end vä­ga ak­tiiv­seks orien­tee­ru­jaks, kuid kin­ni­tas, et tal­le meel­dib iga­su­gu­ne loo­du­ses lii­ku­mi­ne. Kaks aas­tat ta­ga­si ava­ti te­ma eest­võt­tel Kurg­la tii­ki­de õp­pe-mat­ka­ra­da.

„Kui loo­du­ses emot­sioo­ne va­he­tult ko­gen, soo­vin se­da või­ma­lust pak­ku­da ka teis­te­le. Aru­kü­las on ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses ter­vi­se­ra­da, kuid näen, et män­ni­kul on ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le veel roh­kem pak­ku­da. MO­BO ra­ja te­ge­mi­se­ga sain siin­set elu­kesk­kon­da ühe või­ma­lu­se­ga täien­da­da,“ põh­jen­das ta.

Ul­var Kau­bi li­sas, et ilm­selt tõu­kas ka ko­roo­na-aeg te­da vei­di ta­gant: „Ini­me­sed ta­ha­vad nüüd roh­kem väl­jas ol­la ja loo­du­ses käia, kuid mit­meid kor­di sa­mal ra­jal lii­ku­mi­ne hak­kab ta­sa­pi­si tüü­ta­ma. Sel­lest tu­li eel­mi­sel aas­tal siia MO­BO ra­ja te­ge­mi­se mõ­te. Tin­gi­mu­sed on loo­du­se poolt ole­mas, maas­tik li­gi­pää­se­tav ja lä­bi­mi­seks jõu­ko­ha­ne.“

Orien­tee­ru­mis­ra­ja koos­ta­mi­se­ga te­gi ta al­gust ke­va­del, pä­rast lu­me su­la­mist. „Kam­mis“ va­bal ajal Aru­kü­la män­ni­ku põh­ja­li­kult lä­bi, et lei­da veel mõ­ni se­ni mär­ka­ma­ta suur ki­vi, puu või muu ob­jekt, mil­le juur­de kont­roll­punk­te te­ha. Hil­jem vaa­tas kaar­dilt üle, et sil­ma jää­nud ko­had ei oleks vä­ga lä­hes­tik­ku, vaid üks­tei­sest pii­sa­valt kau­gel.

„Aeg ku­lus mär­ka­ma­tult, ar­van, et olen män­ni­kus ka­he nä­da­la ja­gu päe­vi rin­gi ko­la­nud ja mõel­nud, kus punk­tid võik­sid asu­da. Li­saks tu­li pai­gal­da­da pos­tid. Maa­pind on seal vä­ga rähk­ne ja pae­ne, puu­ri­ga ei õn­nes­tu­nud pos­ti­de jaoks eri­ti au­ke te­ha, pal­ju­des koh­ta­des pi­din raud­kan­gi ka­su­ta­ma ja la­bi­da­ga au­gud kae­va­ma,“ ju­tus­tas Ul­var Kau­bi.

Eel­ne­valt tu­li tal sõl­mi­da kok­ku­lep­ped maao­ma­ni­ke­ga – Aru­kü­la män­ni­kust kuu­lub um­bes kol­man­dik rii­gi­le, kol­man­dik val­la­le ja kol­man­dik erao­ma­ni­ke­le: „Mul oli kri­tee­rium, et või­ma­li­kult pal­ju punk­te olek­sid val­la- ja rii­gi­maal, era­maa­del vä­hem, ku­na val­la­va­lit­su­se ja rii­gi­ga on neid liht­sam koos­kõ­las­ta­da. Erao­ma­ni­ke pu­hul ei tea ju et­te, kas nad on üld­se nõus, et nen­de maa­le pan­nak­se orien­tee­ru­mis­punkt.“

Aru­kü­la MO­BO ra­ja osa kont­roll­punk­ti­dest on siis­ki kol­me erao­ma­ni­ku maal. Kõik nad and­sid sel­leks nõu­so­le­ku.

Val­mi­nud ra­da on koos­ta­ja kin­ni­tu­sel jõu­ko­ha­ne nii suur­te­le kui väi­kes­te­le. Kui see ole­ma­so­le­vaid teid, met­sa­ra­du ja -sih­te ka­su­ta­des punkt punk­tilt lä­bi­da, ku­ju­neb pik­ku­seks 7 ki­lo­meet­rit.

„Kes ja­lu­tab, sel ku­lub lä­bi­mi­seks paar tun­di, kes jook­seb, saab ka tun­ni­ga hak­ka­ma,“ sõ­nas Ul­var Kau­bi.

Ku­na te­gu po­le võist­lu­se­ga, kont­roll­punk­tid on stat­sio­naar­sed, ei pea neid kõi­ki ühe kor­ra­ga lä­bi­ käima: „Kor­ra­ga võib lä­bi­da poo­led või nii pal­ju, na­gu so­bi­va­le met­sa­rin­gi­le pa­ras­ja­gu et­te jää­vad. Ehk avas­ta­te nii ka uu­si ra­du, mi­da va­rem po­le mär­ga­nud.“

Aru­kül­la veel orien­tee­ru­mis­ra­du
Raa­si­ku Ra­da­del on te­ge­mi­sel ka Aru­kü­la ja Jär­si kü­la­de met­sa­mas­sii­ve kat­tev ter­vik­lik orien­tee­ru­mis­kaart, mis hõl­mab li­saks Aru­kü­la män­ni­ku­le veel sel­lest lõu­na poo­le jää­vat met­sa ku­ni Lei­va­jõe­ni. Sü­gi­sel on hu­vi­lis­tel või­ma­lik orien­tee­ru­mis­kaar­ti ka­su­ta­ma ha­ka­ta.
„Sel­le mõ­te on, et klu­bid, koo­lid ja selt­sid saak­sid ha­ka­ta siin piir­kon­nas edas­pi­di kor­ral­da­ma ka orien­tee­ru­mis­päe­va­kuid, võist­lu­si ning muid met­sa­seik­lu­se üle­san­deid ja män­ge. See kaart pan­nak­se ka orien­tee­ru­mis­lii­du kaar­di­re­gist­ris­se,“ üt­les Ul­var Kau­bi.

Ta plaa­nib koos­ta­da ka Aru­kü­la kes­ko­sa koh­ta ühe väik­se­ma orien­tee­ru­miss­tan­dar­di­te­le vas­ta­va kaa­rdi, mis so­bi­b koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­des ka­su­ta­mi­seks.